Drukuj

Ramowe plany nauczania

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają?

Halina Musiał, Region Małopolska: Dobrze, że zwiększono ilość godzin historii, a właściwie przywrócono historię do liceów, bo kuriozalne było uczenie wybiórcze dziejów według wybranych modułów. Wiele osób prowadziło głodówkę w obronie historii. Mam nadzieję, że teraz będzie uczona we właściwy sposób. Zgodnie z projektem rozporządzenia przewiduje się większą ilość godzin w szkole podstawowej. Do tej pory chronologiczna nauka historii kończyła się w gimnazjum na pierwszej wojnie światowej.

Wielu uczniów w ogóle nie zna historii najnowszej, co przeszkadza im w zrozumieniu czasów współczesnych. Wprawdzie jest możliwy podział na grupy na niektórych lekcjach z fizyki i chemii w klasach 7 i 8, liczących ponad 30 uczniów, ale takich klas będzie niewiele. W większości przypadków na ćwiczeniach będzie zbyt duża liczba uczniów.

Optymalnym rozwiązaniem byłby podział na grupy na zajęciach z języka angielskiego już od klasy pierwszej szkoły podstawowej, ale takie rozwiązanie leży chyba w sferze marzeń. Przydałoby się dłuższe nauczanie muzyki, co pozwoliłoby na rozbudzenie większej wrażliwości i przygotowanie uczniów do odbioru utworów muzycznych. Na nauczanie techniki też mogłoby być więcej czasu, by lepiej rozwijać zdolności manualne uczniów. Z drugiej strony nie można przesadzić z nadmiernym obciążeniem uczniów dużą liczbą godzin lekcyjnych; trzeba znaleźć „złoty środek”. Myślę, że po konsultacjach społecznych zostaną uwzględnione niektóre uwagi nauczycieli praktyków.

Renata Kluska, Region Śląsko-Dąbrowski: Zasadnicza różnica pomiędzy dotychczasowymi ramówkami, a proponowanymi zmianami w ramowych planach nauczania wynika z wprowadzenia w nowy ustrój edukacyjny ośmioletniej szkoły podstawowej. Następną zmianą jest określenie minimalnego wymiaru godzin w poszczególnych klasach na danym poziomie edukacyjnym. W edukacji wczesnoszkolnej proponuje się nauczycielom w klasach 1-3 po 20 godzin tygodniowo oraz dwie godziny do dyspozycji dyrektora szkoły. W klasach 5-8 pojawiają się obowiązkowe zajęcia z geografii, biologii, a w klasie 7 fizyka i chemia. Od klasy 7 uczniowie mają do dyspozycji drugi język obcy nowożytny. W klasie 8 uczniowie zaczynają poznawać tajniki wiedzy o społeczeństwie. W wymiarze tygodniowym obserwujemy w klasach 4-8 zwiększoną liczbę godzin z języka polskiego i historii. Od klasy 4 ma być jedna godzina tygodniowo informatyki. W ten sposób w zestawieniu tabelarycznym łącznie ze szkołami ponadpodstawowymi wyraźnie widać, że jest więcej godzin niż dotychczas. Wynika to z zaplanowanego poziomu osiągania umiejętności w posługiwaniu się komputerem na różnych przedmiotach i pracy z coraz nowszymi aplikacjami komputerowymi. Nauczyciele czekali na zwiększenie ilości godzin z różnych przedmiotów, na przykład języka polskiego i historii, dlatego większość proponowanych zmian akceptują. Jednak, analizując ramowy plan nauczania i konsultując się w tym zakresie z nauczycielami oraz dyrektorem gliwickiej szkoły podstawowej, wspólnie uznaliśmy, że należy zastanowić się nad zwiększeniem liczby godzin matematyki. Trzeba przy tym pamiętać, że jest to obowiązkowy przedmiot na maturze i – aby uczniowie mieli lepsze wyniki – wskazane jest zwiększenie liczby godzin na realizację tego przedmiotu.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart

W numerze 6/2017

Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych (1)

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w żadnej ze skontrolowanych szkół nie stworzono uczniom optymalnych warunków technicznych do nauki. Zdarzało się, że dzieci uczyły się w ciasnych salach, przedmioty wymagające koncentracji planowano na ostatnich lekcjach lub grupowano je w kilkugodzinne bloki, a przerwy międzylekcyjne były zdecydowanie za krótkie.
więcej na str. 3

Ramowe plany nauczania

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 4

MEN chce skończyć z nauką w systemie zmianowym

– Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zaradzić problemowi chodzenia do szkół w systemie zmianowym – powiedział wiceminister edukacji Maciej Kopeć. – Ministerstwo chce premiować szkoły, w których nie będzie tzw. zmianowości.
więcej na str. 5

Darmowe podręczniki

Podręczniki będą darmowe od klasy I do ostatniej przekształconego gimnazjum – zapewnia minister edukacji narodowej Anna Zalewska.
więcej na str. 6

Reforma walki z bezrobociem

Rewolucję walki z bezrobociem zapowiada resort pracy. Zgodnie z przygotowanymi założeniami reformy rynku pracy urzędy pracy mają zostać scentralizowane i przejść pod kontrolę administracji rządowej, dzięki czemu zyskają większą elastyczność i zwiększą skuteczność.
Olga Zielińska
więcej na str. 7

Wzrosły minimalne emerytury

Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna od 1 marca wzrosły o ponad 100 złotych – do wysokości jednego tysiąca złotych. W ten sposób osiągnęły one poziom 50 procent minimalnego wynagrodzenia. Do tej pory najniższa emerytura wynosiła 882,56 złotych. Prawo do minimalnej emerytury zyskały kobiety, mające co najmniej 20 lat stażu pracy i mężczyźni mogący wykazać 25 lat stażu.
więcej na str. 8

Profesor Krzysztof Szwagrzyk Człowiekiem Roku 2016 „Tygodnika Solidarność”

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni w lutym 2017 r. podczas Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotkali się wybitnie uzdolnieni matematycy – uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Takie spotkanie odbyło się już po raz 24.
więcej na str. 15

Kiedy mnie, a kiedy mi

Dlaczego używanie form zaimkowych: mnie – mi, tobie – ci, ciebie – cię, jego – go, jemu – mu wywołuje zakłopotanie? Kiedy należy stosować pełną formę zaimkową mnie, a kiedy krótkie mi?
Barbara Ellwart
więcej na str. 16

Wychowanie patriotyczne

Podsumowanie cyklicznego konkursu „Bóg – Honor – Ojczyzna – Pamięć” odbyło się 23 lutego br. w Rybniku. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Ważne wydarzenia II połowy XX wieku.
Hanna Grzelec
więcej na str. 17

Aktywni także w czasie ferii

W Konarzewie, wsi leżącej w województwie zachodniopomorskim, wypoczynek dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych zorganizowany został przez miejscową parafię i wiejską świetlicę.
Jolanta Mruk
więcej na str. 17

Dobrej zmianie i dobrej inicjatywie nie przeszkodzi zła pogoda

Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, w poczuciu zaszczytu i dobrze spełnionego obowiązku członkowie NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania oraz Komitetu Terenowego PiS w Trzebiatowie oddali hołd przedstawicielom podziemia antykomunistycznego, biorąc udział w V edycji Biegu Pamięci Tropem Wilczym.
Ilona Zych
więcej na str. 19