Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych.

 OFERTA KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW FILII NR 10 INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” WE WŁOCŁAWKU.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę IDN „Solidarność” we Włocławku. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, zajęcia organizowane na terenie danego miasta, gminy oraz atrakcyjne ceny. Szkolenia dla całych rad pedagogicznych przeprowadzamy w szkole/placówce. Organizujemy także szkolenia na życzenie - temat szkolenia podany przez szkołę/placówkę.
Zgłoszenia można kierować drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podając tytuł wybranej formy, do dwóch tygodni przed jej rozpoczęciem. Szczegółowe informacje, w tym o wpłatach podamy zainteresowanym osobom/szkołom po zgłoszeniu. Informacje są dostępne również na stronie internetowej: http://ipn.oswiata-solidarnosc.pl/
Serdecznie zapraszamy! Dyrektor Filii IDN „S” nr 10 - Wojciech Jaranowski tel. 603 090 888

OFERTA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkolenie: Prawo oświatowe: Karta Nauczyciela - prawa i obowiązki nauczyciela, inne ustawy oświatowe oraz rozporządzenia MEN przydatne w pracy nauczyciela. Liczba godzin: 5 , cena: 50 zł od osoby.
2. Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych. Liczba godzin: 5, cena: 50 zł od osoby.
3. Szkolenie : Awans zawodowy nauczyciela:
- cz. I – ogólna dla wszystkich uczestników - cz. II – dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Liczba godzin: każda część 4 godz., cena: każda część 40 zł od osoby. (dla członków NSZZ „S” 30 zł ).
4. Szkolenie: Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Liczba godzin: 4 , cena: 60 zł od osoby.

Attachments:
Download this file (ulotkaA4.pdf)ulotkaA4.pdf[ ]225 kB

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

Szkolenie: Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- zakres współdziałania, obowiązki organu prowadzącego i dyrektora szkoły, uprawnienia związków zawodowych, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, regulaminów, itp. Liczba godzin:8 , cena :150 zł od osoby ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).

POLECAMY SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE BUDOWANIA POSTAW I ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ.

Około 50 przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

- wypalenia zawodowego – jak płonąć i się nie wypalić?
- stres w pracy nauczyciela – jak sobie z nim radzić?
- techniki wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela
- motywowanie przez komunikowanie – jak motywować uczniów bez nagród i kar
- kreowanie relacji: nauczyciel, rodzic, uczeń
- budowanie autorytetu i wizerunku nauczyciela
- motywowanie i wywieranie wpływu na siebie

Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 501 161 245

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU INSTYTUT PROMOCJI NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia ustawicznego młodocianych i dorosłych,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, (…)
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
9) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
10) działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
11) ochrony i promocji zdrowia,
12) wspierania finansowego uczniów i studentów uzdolnionych oraz pracowników naukowych,
13) wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych,
14) organizacji konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży,
15) organizacji konkursów dla nauczycieli i innych grup zawodowych,
16) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
18) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
19) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
20) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
21) prowadzenia działalności publikacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz wydawania materiałów reklamowych,
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
23) ratownictwa i ochrony ludności,
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
26) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
27) promocji i organizacji wolontariatu,
28) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt. 1-27,
29) powoływania i prowadzenia uczelni i szkół oraz agend,
30) prowadzenia studiów podyplomowych po spełnieniu warunków kadrowych,
31) prowadzenia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych,
32) prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z celami Stowarzyszenia.

Dla realizacji celów statutowych Zarząd Stowarzyszenia IPN „Solidarność” ma następujące agendy:

● Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”

„Przegląd Oświatowy”

Wydawnictwo Stowarzyszenia IPN „Solidarność"

Instytut Badań Społecznych,

Stowarzyszeniem kieruje czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia.