Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych. Funkcję dyrektora pełni Wojciech Jaranowski.

Oferta Kalendarz 2018

Witam szanownych związkowców ,

jak co roku prezentuję Państwu ofertę zakupu :"Informatorów związkowych z kalendarzem i dodatkiem prawnym " format książkowy A5, oraz kalendarzy ściennych. Uprzejmie proszę o przesłanie tej oferty do swoich pozostałych struktur związkowych i pilne składanie zamówień do 27.08.2018, co jest podyktowane terminem składania materiałów do druku . Nakład jest realizowany ściśle według ilości zamówień.

z pozdrowieniami Alina Hawarra

SIPN "SOLIDARNOŚĆ", ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

KURS KWALIFIKACYJNY Z ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ

REAKTYWUJEMY działalność Filii Nr 4 Instytutu Promocji Nauczycieli "Solidarność". W ramach działalności Filii rozpoczniemy szkolenia dla nauczycieli, już we wrześniu.

Uczestnikami kursu mogą być wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

Kurs trwa od 18 sierpnia 2018 r. do 18 maja 2019 r. Zajęcia odbywać się będą w co drugi piątek i sobotę. Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem.

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591, z późn. zm.)– 210 h

Cztaj więcej na stronie:

LINK

KOMUNIKAT Zarządu Stowarzyszenia: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność"

Zarząd Stowarzyszenia: Instytut Promocji Nauczycieli " Solidarność" uprzejmie informuje, że Pan Wojciech Jaranowski został powołany na dyrektora krajowego Instytutu Doskonalenia Nauczycieli "Solidarność" - ogólnopolskiej placówki doskonalenia nauczycieli, zarejestrowanej w MEN, posiadającej akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje dotychczasowej dyrektor IDN "S" Pani Zdzisławie Haci za długoletnie, owocne prowadzenie placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Stowarzyszenie: Instytut Promocji Nauczycieli "Solidarność" z siedzibą w Gdańsku.
Wszystkie sprawy dotyczące działalności Filii IDN "S" prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie do dyrektora IDN "S" Wojciecha Jaranowskiego; tel. -603_090_888-.

Zarząd IPN "S"

STOWARZYSZENIE INSTYTUT PROMOCJI
NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”
KRS 0000101333

STOWARZYSZENIE INSTYTUT PROMOCJI NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
tel. (58) 308-42-42, fax 308-42-59
http://ipns.gda.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna; badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia ustawicznego młodocianych i dorosłych;
2. podtrzymywania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej ;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
9. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
10. działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
11. ochrony i promocji zdrowia;
12. wspierania finansowego uczniów i studentów uzdolnionych oraz pracowników naukowych;
13. wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych;
14. organizacji konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży;
15. organizacji konkursów dla nauczycieli i innych grup zawodowych;
16. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
17. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
20. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
21. prowadzenia działalności publikacyjnej , badawczej i wydawniczej oraz wydawania materiałów reklamowych;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
23. ratownictwa i ochrony ludności; ”
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; I
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt. 1-27;
29. powoływania i prowadzenia uczelni i szkół oraz agend;
30. prowadzenia studiów podyplomowych po spełnieniu warunków kadrowych;
31. prowadzenia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych;
32. prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z celami Stowarzyszenia.

Dla realizacji celów statutowych Zarząd Stowarzyszenia IPN „Solidarność” ma następujące agendy:

● Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”

„Przegląd Oświatowy”

Wydawnictwo Stowarzyszenia IPN „Solidarność"

Instytut Badań Społecznych,

Stowarzyszeniem kieruje czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia.

OFERTA KURSÓW, SZKOLEŃ I WARSZTATÓW FILII NR 10 INSTYTUTU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ” WE WŁOCŁAWKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

WE WSPÓŁPRACY Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę IDN „Solidarność” we Włocławku - ogólnopolskiej, akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli zarejestrowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, na bieżący rok szkolny 2018/2019. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, zajęcia organizowane na terenie miasta, gminy lub szkoły oraz atrakcyjne ceny. Zgłoszenia można kierować drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 603 090 888 podając tytuł wybranej formy. Szczegółowe informacje dotyczące terminu podamy zainteresowanym osobom po zgłoszeniu.
Serdecznie zapraszamy!
Dyrektor Filii nr 10 IDN „S” - Wojciech Jaranowski

1. Kurs kwalifikacyjny: Organizacja i zarządzanie oświatą.
Termin: od października 2018r. do czerwca 2019r., liczba godzin: 210 , cena: 1300 zł
( dla członków NSZZ „Solidarność” 1000 zł ).

OFERTA DLA NAUCZYCIELI, RAD PEDAGOGICZNYCH, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI SZKÓŁ ORAZ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Szkolenie: Prawo oświatowe: Karta Nauczyciela - prawa i obowiązki nauczyciela, inne ustawy oświatowe oraz rozporządzenia MEN przydatne w pracy nauczyciela. Liczba godzin: 5 , cena: 50 zł od osoby.
2. Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w placówkach oświatowych. Liczba godzin: 5, cena: 50 zł od osoby.
3. Szkolenie : Awans zawodowy nauczyciela:
- cz. I – ogólna dla wszystkich uczestników - cz. II – dla poszczególnych stopni awansu zawodowego. Liczba godzin: każda część 4 godz., cena: każda część 40 zł od osoby. (dla członków NSZZ „S” 30 zł ).
4. Szkolenie: Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Liczba godzin: 4 , cena: 60 zł od osoby.

Attachments:
Download this file (ulotkaA4.pdf)ulotkaA4.pdf[ ]225 kB

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:

Szkolenie: Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- zakres współdziałania, obowiązki organu prowadzącego i dyrektora szkoły, uprawnienia związków zawodowych, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, regulaminów, itp. Liczba godzin:8 , cena :150 zł od osoby ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).

POLECAMY SZKOLENIA REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE BUDOWANIA POSTAW I ŚWIADOMOŚCI FINANSOWEJ.

Około 50 przeprowadzonych szkoleń dla nauczycieli z zakresu:

- wypalenia zawodowego – jak płonąć i się nie wypalić?
- stres w pracy nauczyciela – jak sobie z nim radzić?
- techniki wywierania wpływu i ich praktyczne zastosowanie w pracy nauczyciela
- motywowanie przez komunikowanie – jak motywować uczniów bez nagród i kar
- kreowanie relacji: nauczyciel, rodzic, uczeń
- budowanie autorytetu i wizerunku nauczyciela
- motywowanie i wywieranie wpływu na siebie

Kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tel. 501 161 245