Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych. Funkcję dyrektora pełni Wojciech Jaranowski.

Oferta Kalendarz 2018

Witam szanownych związkowców ,

jak co roku prezentuję Państwu ofertę zakupu :"Informatorów związkowych z kalendarzem i dodatkiem prawnym " format książkowy A5, oraz kalendarzy ściennych. Uprzejmie proszę o przesłanie tej oferty do swoich pozostałych struktur związkowych i pilne składanie zamówień do 27.08.2018, co jest podyktowane terminem składania materiałów do druku . Nakład jest realizowany ściśle według ilości zamówień.

z pozdrowieniami Alina Hawarra

SIPN "SOLIDARNOŚĆ", ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk


2. Szkolenie: Awans zawodowy nauczyciela:
liczba godzin:6 cena: 60 zł ( dla członków NSZZ „Solidarność” 50 zł ).
3. Szkolenie: Prawo oświatowe- uprawnienia Rady Pedagogicznej i nauczycieli.
liczba godzin: 6, cena: 60 zł.
4. Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych.
liczba godzin:10, cena: 90 zł.
5. Kurs dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.
liczba godzin:36 , cena: 250 zł.
6. Kurs podstawowy pierwszej pomocy przedmedycznej.
liczba godzin:6 , cena : 100 zł.

7. Szkolenia: Uprawnienia emerytalne nauczycieli oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

liczba godzin: 6, cena: 90 zł ( dla członków NSZZ „Solidarność” 70 zł ).
8. Szkolenie BHP dla pracowników szkół i placówek oświatowych- szkolenie podstawowe oraz okresowe.
liczba godzin:- szkolenie podstawowe:18 , cena 110 zł, szkolenie okresowe:10, cena: 60 zł.
9. Warsztaty: Nowatorskie metody pracy z dziećmi na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
liczba godzin: 4, cena: 50 zł.
10. Kurs komputerowy: Tworzenie prezentacji multimedialnych-zastosowanie i obsługa tablic interaktywnych.
liczba godzin: 8, cena : 100 zł od osoby.
11. Kurs komputerowy: Tworzenie stron internetowych.
liczba godzin: 8, cena : 100 zł od osoby.
12. Szkolenie: Wykorzystanie metod eksperymentu naukowego.
liczba godzin: 8, cena: 100 zł od osoby.
13. Szkolenie: Karta Nauczyciela- zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, w tym nowa formuła oceny pracy nauczyciela i udzielania urlopów dla poratowania zdrowia.
liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
14. Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – regulamin, procedura przyznawania świadczeń.
liczba godzin: 5 , cena: 50 zł od osoby.
15. Szkolenie: Rozpoznawanie i przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży.
liczba godzin: 6, cena: 60 od osoby.
16. Szkolenie: Zastosowanie wybranych metod diagnozy pedagogicznej i psychologicznej w rozpoznawaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych z uczniem.
liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
17. Szkolenie: Tworzenie własnych programów nauczania.
liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
18. Szkolenie: Opóźnienia neurorozwojowe- teoria, diagnostyka i terapia.
liczba godzin: 8, cena: 80 zł od osoby.
19.Szkolenie: Ocena neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP oraz Szkolny Program Interwencyjny.
liczba godzin: 15, cena: 150 zł od osoby.
20. Szkolenie: RODO
liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.

21. Szkolenie: Polityka finansowa szkoły.
liczba godzin: 6, cena: 60 zł od osoby.
22. Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy.
liczba godzin: 8, cena: 100 zł od osoby.
23. Szkolenie: Zajęcia specjalistyczne z wykorzystaniem programu do tworzenia grafiki wektorowej CAD.
liczba godzin: 30, cena: 450 zł od osoby.

OFERTA DLA SAMORZĄDÓW I DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH:
1. Szkolenie: Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego i dyrektorów szkół z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli i innych pracowników oświaty- współdziałanie, uzgadnianie, konsultowanie i opiniowanie.
liczba godzin:8 , cena: 150 zł od osoby ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).
2. Warsztaty dla dyrektorów szkół: Aktualne zmiany w prawie oświatowym, doskonalenie w zakresie zarządzania szkołą/placówką.
liczba godzin: 8, cena: 150 zł. od osoby ( przerwa kawowa i obiadowa w cenie ).

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WE WSPÓŁPRACY Z KUJAWSKĄ SZKOŁĄ WYŻSZĄ WE WŁOCŁAWKU- DYPLOM UCZELNI:

1. Choreoterapia.
2. Doradztwo zawodowe.
3. Edukacja dla bezpieczeństwa.
4. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki.
6. Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia.
7. Resocjalizacja i socjoterapia.
- powyższe studia: 2 semestry, opłata za cały tok studiów - 1.900 zł, opłata za wydanie indeksu - 16 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł.
1. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
2. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
3. Edukacja w zakresie etyki.
4. Neurologopedia.
5. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
6. Wczesne nauczanie języka angielskiego.
-powyższe studia: 3 semestry, opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł, opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1 Edukacja w zakresie nauczania biologii.
2. Edukacja w zakresie nauczania chemii.
3. Edukacja w zakresie nauczania geografii.
4. Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna.
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
- powyższe studia: 2 semestry, opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł, opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1. Edukacja w zakresie nauczania fizyki.
2. Ochrona danych osobowych.
- powyższe studia: 2 semestry, opłata za cały tok studiów — 2,800,00 zł, opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1. Logopedia.
- powyższe studia: 4 semestry, opłata za cały tok studiów — 3200,00 zł, opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1. Pozyskiwanie funduszy unijnych i ich realizacja. 2. Rytmika i taniec w edukacji.
- powyższe studia: 2 semestry, opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł , opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
- powyższe studia: 3 semestry, opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł, opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1. Seksuologia.
- powyższe studia: 2 semestry, opłata za cały tok studiów — 3,400,00 zł zamiast 3,800,00 zł do 28.02.2018 r., opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.
1. Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń.
- powyższe studia: 2 semestry, opłata za cały tok studiów — 2100,00 zł, opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł, opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł.