Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 8 z 2018 r.

Poczta do prawnika
Jak likwidowano godziny karciane
W związku z nadesłanymi materiałami i pytaniami dotyczącymi polecenia prowadzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Z. dzienników innych zajęć, przedkładam poniższą opinię prawną.
Odnośne materiały i pytania związane są z poleceniem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, skierowanym imiennie do 24 nauczycieli o treści: „Proszę niżej wymienionych nauczycieli o przedstawienie na piśmie wykazu godzin pracy z uczniem zdolnym, mającym problemy w nauce, w ramach 40-godzinnego systemu pracy”.

Na wystąpienie przewodniczącego Koła Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dyrektor tego Zespołu odpowiedział na piśmie (pisma do wiadomości red.).
Przedstawione wyżej polecenie dyrektora ZSP zostało wydane w oparciu o par. 11 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646), chociaż w swojej odpowiedzi dyrektor Zespołu nie powołuje się na ten przepis. Przepis par. 11 ust. 1 rozporządzenia brzmi: „§11.1. Przedszkola, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w §10 ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków”.
Przygotowanie oraz wydanie powyższego rozporządzenia, tak samo jak szeregu innych bardzo ważnych rozporządzeń związanych z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego, odbywało się w pośpiechu w czasie miesięcy wakacyjnych – lipca i sierpnia, kiedy nauczyciele przebywali na urlopach, bez przeprowadzenia wymaganych konsultacji (weszło ono w życie już w następnym dniu po jego ogłoszeniu), do tego stopnia, że długo nie było zauważone w mnogości innych rozporządzeń.
Przytoczony w rozporządzeniu – jako jego podstawa – art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo oświatowe wszedł w życie dopiero z dniem 1 września 2017 r., a w sierpniu 2017 r. nie było jeszcze delegacji ustawowej do jego wydania.
Rozporządzenie to pozostaje również w sprzeczności z art. (…)
(obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 8, str. 9-14)