Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć
Zbigniew R. przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy można dostosować czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym do zasad ustalonych w par. 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu z 2016 r. dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od rozkładu czasu pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespołach Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym. Według udzielonych wyjaśnień praca tych wychowawców, których obowiązuje 24-godzinny obowiązkowy wymiar zajęć w tygodniu odbywa się:
– od poniedziałku do piątku
od godz. 1430 do godz. 1930
– w soboty od godz. 1130 do godz. 1930,
A zatem jest to praca jednozmianowa, nieprzekraczająca wymiaru 8 godzin na dobę.
W związku z tym rozkład czasu pracy nauczycieli wychowawców powinien być ustalony w regulaminie pracy, przy zachowaniu przepisów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy (…)
(cały art. mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9-10)

Poczta do prawnika
Prawo do tajnego głosowania
Maria D., przewodnicząca OM POiW NSZZ „Solidarność”: .W szkole pojawiła się ostatnio kwestia, czy możliwe są tajne glosowania. Regulamin Rady Pedagogicznej na nie zezwala. Jednak przedstawiono nam opinię (opartą na wypowiedzi prawnika w Internecie), zgodnie z którą tajne głosowania są niedopuszczalne (…).
Czy rada pedagogiczna ma prawo ustalić sposób glosowania?
(…)
(odp. mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 10)

Ferie i przerwa świąteczna
Terminy ferii zimowych w województwach:
* lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim…….16-29 stycznia 2017 r.
* podlaskim, warmińsko-mazurskim …………………………………….23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
* kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim …30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
* dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim ….13-26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna ………………………13-18 kwietnia 2017 r.

Ferie letnie …………………………………………..24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)
* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2016 r. poz. 1013)
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1026)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1041)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045)
* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1053)
* Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1097)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1158)
* Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1177)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r. 1204)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1212)
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15 (dot. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1247)
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14 (dot. ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1248)
* Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)
* Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1267)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1268)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1278)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1335)
* Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336)
wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne
Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym”
od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

Nr „PO” Data wydania Tytuł
13 (533) 1.09.2016 r. * Wczasy pod gruszą a regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (poczta do prawnika)
* Korzystanie przez emeryta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (poczta do prawnika)
* Urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy i emerytura (poczta do prawnika)
* Nagroda jubileuszowa (poczta do prawnika)
* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

14 (534) 15.09.2016 r. * Prawo do urlopu zdrowotnego nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach na pełen etat (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

15 (535) 1.10.2016 r. * Zmiany w przepisach dotyczących konkursu oraz powoływania dyrektorów szkół i placówek (prawnik informuje)
* Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (akty prawne)
* Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (prawnik informuje)

16 (536) 15.10.2016 r. * Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli (prawnik informuje)
* Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cz. 1) (akty prawne)

17 (537) 1.11.2016 r. * Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli (cz. 2) (prawnik informuje)
* Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cz. 2) (akty prawne)

18 (538) 15.11.2016 r. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (akty prawne)

19 (539) 1.12.2016 r. * Uprawnienia nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (poczta do prawnika)
* Okres ochronny przed emeryturą (poczta do prawnika)
* Godziny ponadwymiarowe a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla pełnienia funkcji związkowej (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. (akty prawne)
* Dodatek za wysługę lat (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

20 (540) 15.12.2016 r. * Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych (prawnik informuje)
oprac. Barbara Ellwart