Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego
(Dz. U. z dnia 31 maja 2016 r. poz. 741)
Na podstawie art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”, rzecznik dyscyplinarny powołany przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, zwany dalej „rzecznikiem dyscyplinarnym”, informuje, w związku z jakim czynem uchybiającym godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy, jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 r.
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 18, str. 9-13)

 

NASZYM ZDANIEM

Które zmiany proponowane przez MEN powinny być wprowadzone, a które należałoby jeszcze dopracować?

Wojciech Jaranowski, Region Toruńsko-Włocławski: Jak najszybciej powinna być wprowadzona nowa podstawa programowa. Bardzo ważny jest także pakiet osłonowy dla nauczycieli, który proponuje NSZZ „Solidarność”; na przykład przywrócenie możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, czyli artykułu 88 – co pomogłoby w rozwiązywaniu problemu zwolnień nauczycieli. Istotną sprawą jest także zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych, komisji konkursowych.

Andrzej Piegutkowski, Region Mazowsze: Uważam, że przywrócenie czteroletniego liceum, dwustopniowej szkoły branżowej jest ważne i potrzebne. Jeżeli chodzi o gimnazja, to nie mam jednoznacznego stanowiska; Związek nigdy nie zajmował się propagowaniem takiej koncepcji. Uważam natomiast za konieczne wprowadzenie zmian programowych, dotyczących „kształcenia ogólnego”, na przykład: historii, biologii, geografii, fizyki, chemii w szkołach ponadpodstawowych. Ważny jest również, poprzedzający zmiany, rzetelny dialog ze środowiskiem oświatowym.

Bożena Kowalska, Region Warmińsko-Mazurski: Reforma edukacji to bardzo odpowiedzialne zadanie, niosące wieloletnie skutki społeczne. Ze względu na złożoność zagadnień do przeanalizowania i opracowania należy nowy ustrój szkolny wprowadzać z rozwagą, a to wymaga czasu i wnikliwej analizy. Pośpiech jest w tym przypadku najgorszym z możliwych rozwiązań. Dokonywanie tak poważnych zmian w systemie polskiej oświaty wymaga poznania racji i argumentów, a może przede wszystkim, konsensusu społecznego wszystkich zainteresowanych stron: rodziców, nauczycieli, samorządów i związków zawodowych.

Adam Słomka, Region Radomski: Bez dwóch zdań muszą być wprowadzone czteroletnie licea, bo obecnie brakuje jednego poziomu nauczania. Obowiązkowe jest zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty i zmniejszenie liczebności klas. Konieczne jest przywrócenie możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Trzeba dopracować podstawy programowe, nauczyciele zgłaszają na przykład, że za mało jest informatyki. Należy zadbać o to, aby zbyt pośpieszne wprowadzenie reformy, a co za tym idzie zmian programowych, nie odbiło się na jakości procesu nauczania. Muszą zostać opracowane czytelne zasady finansowania szkół i placówek oświatowych, aby nie stanąć w obliczu przerzucania odpowiedzialności między organami decyzyjnymi. Podkreślam, że nasz związek broni nie tylko interesów nauczycieli, ale też pracowników niepedagogicznych i ich miejsc pracy, a w tej chwili budzi to największe obawy.

Edward Misztal, Ziemia Przemyska: Moim zdaniem proponowane zmiany powinny być już wprowadzane, zgodnie z harmonogramem zapowiedzianym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Na przykład bardzo ważne jest wprowadzenie nowej podstawy programowej, przywrócenie czteroletniego liceum i zwiększenie kompetencji kuratorów oświaty.