Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny”  Poczta do prawnika
W sprawie przejścia na emeryturę nauczycielską
W związku ze zgłoszonymi pytaniami, czy warunki przejścia na emeryturę nauczycielską, spełnione do dnia 31 grudnia 2008 r. na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, są utrzymane w nowej ustawie zmieniającej ustawę emerytalną przedkładamy poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2016 r.:
Art. 21.
Nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo
2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
– mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 tej ustawy oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.

 

Co powyższe przepisy oznaczają?
1. Nauczyciele, którzy do dnia 31 grudnia 2008 r. nabyli prawo do emerytury na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, a dotychczas tego prawa nie wykorzystali mogą przejść na emeryturę, jeżeli:
(…)
Wykaz wydłużonego wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn z art. 24 ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zamieszczamy na str. 10 i 11.

2. Niezależnie od powyższego, nauczyciele, którzy spełnili określone w art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela do dnia 31 grudnia 2008 r. mogą (…)

3. W jednym i w drugim wypadku do przejścia na emeryturę konieczne jest (…)

4. Zgłoszenie wniosku o emeryturę musi nastąpić (…)
(cały art. prawnika B. Soczyńskiego w PO nr 3, str. 9)

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.
O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(…)
Dzieł II Emerytury
(…)
Art. 24
(…)
(cały art. 24 ustawy w PO nr 3, str. 10 i 11)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1691)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1710)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2016 r. poz. 1730)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1775)
* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1776)
* Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opisu, materiału, wymiarów, wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. z 2016 r. poz. 1777)
* Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779)
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1785)
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)
* Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1814)
* Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
* Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1872)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1876)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1891)
* Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1921)
* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1927)
* Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1940)
* Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1984)
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2004)
* Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. (tekst jednolity) ((Dz. U. z 2016 r. poz. 2011)
* Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2035)
* Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2036)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2040)
wybrała Barbara Ellwart