Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji związkowej
Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię w sprawie urlopu nauczyciela, który został zwolniony ze świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji związkowej.
Czy nauczyciel, który został zwolniony ze świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji związkowej, korzysta z urlopu w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przerw świątecznych jak nauczyciele zatrudnieni w szkole w pełnym wymiarze, czy też wymiar urlopu jest taki, o jakim mówi Kodeks pracy, czyli 35 dni?
Zależy mi na odpowiedzi, ponieważ teraz trwają ferie zimowe (w naszym województwie do 26 lutego).

W sprawie urlopu wypoczynkowego dla nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji związkowej uprzejmie informujemy, że kwestii tej nie regulują wprost przepisy ogólnokrajowe ani też przepisy związkowe. Obowiązują natomiast zasady i praktyka (…)
(cała odp. mec. B. Soczyńskiego w PO nr 4, str. 9)
Poczta do prawnika
Zatrudnienie do końca roku szkolnego – łącznie z urlopem
Przewodniczący KMPOiW NSZZ „Solidarność”: Nauczycielka dyplomowana została zatrudniona w zastępstwie nieobecnego nauczyciela na czas określony od 1 września 2016 r. do 24 czerwca 2017 r. W świetle wyjaśnień, jakich udzielił Pan Mecenas w „Przeglądzie Oświatowym” w 2010 r., wynika, że taki sposób zawarcia umowy jest niewłaściwy i nauczycielka powinna zostać zatrudniona do końca roku szkolnego, tj. do 31 sierpnia 2017 r.
Na jakie przepisy powinna powołać się międzyzakładowa organizacja związkowa, której nauczycielka jest członkiem, aby dyrektor szkoły dokonał korekty umowy w taki sposób, żeby obejmowała ona również urlop wypoczynkowy – odpowiadający okresowi ferii letnich?

Podstawę do żądania zatrudnienia na czas określony do końca roku szkolnego stanowi art. 64 ust. 5 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), według którego nauczyciel zatrudniony przez cały czas zajęć w danym roku szkolnym ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych (…)
(cała odp. mec. B. Soczyńskiego w PO nr 4, str. 12)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 2057)
* Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2016 r. poz. 2066)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2016 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2075)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094)
wybrała
Barbara Ellwart
(PO nr 4, str. 9)
Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 grudnia 2016 r.
w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. z dnia 15 grudnia 2016 r. poz. 2035)
Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników (…)
(całe rozporządzenie w PO nr 4, str. 10-12)