Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela geografii
Marek S., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem geografii, pracuję w szkole (zespół szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum) ponad 20 lat, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony. (...)


W tym roku szkolnym mój dyrektor (nauczyciel geografii) przystępuje ponownie do konkursu na stanowisko dyrektora, gdyż upływa jego kadencja. Dyrektor poinformował mnie, że wskutek przystąpienia do konkursu, w obawie przed ewentualną przegraną organ prowadzący upoważnił go do tego, aby w planie organizacji na przyszły rok stworzyć wakat na stanowisku dyrektora, a sobie przyznać pełny etat z geografii. Taka sytuacja oznaczałaby dla mnie zmianę warunków pracy (utrata godzin geografii na rzecz świetlicy, być może pracę w niepełnym wymiarze godzin).
Pragnę poinformować, iż dyrektor pracuje w mojej szkole od 5 lat (wówczas wygrał konkurs na stanowisko dyrektora), a ja ponad 20 lat. Zgodnie z wewnątrzszkolnym regulaminem zatrudniania i zwalniania nauczycieli to ja mam pierwszeństwo do objęcia tego stanowiska (nauczyciela geografii). Zapytałem dyrektora, dlaczego chce zabezpieczyć sobie etat moim kosztem, choć w zaistniałej sytuacji mógłby zabezpieczyć sobie (w razie konieczności) etat w inny sposób, np. godzinami w świetlicy, nie naruszając wyżej wymienionego regulaminu.
W tej sytuacji moje pytania brzmią:
Czy dyrektor może zmienić mi warunki pracy i płacy, argumentując to koniecznością zatrzymania dla siebie etatu w przypadku przegrania konkursu?
Czy dyrektor (jeżeli działa zgodnie z prawem) może zabezpieczyć swój etat np. godzinami świetlicy?
Czy (jeżeli dyrektor działa zgodnie z prawem) w tej sytuacji skuteczna będzie dla mnie ochrona związkowa?
Jakie prawa przysługują mi w tej sytuacji?
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 9)

Poczta do prawnika Przyznawanie świadczeń z ZFŚS
Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Proszę o komentarz do regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS w jednej z placówek oświatowych (...), w którym m.in. zostało wpisane postanowienie, że „w celu usprawnienia procesu uzgadniania stanowiska pracodawcy i związków zawodowych przy podejmowaniu decyzji o przyznawaniu świadczeń i pomocy z funduszu powołuje się stałą komisję socjalną, w skład której wchodzą przedstawiciele obydwu stron w równych proporcjach”; (...)
ze szczególnym zwróceniem uwagi na kompetencje przedstawicieli związków zawodowych.
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 10)

Poczta do prawnika Nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na emeryturę
Bożena R., członek NSZZ „Solidarność”: Pracuję w szkole od 28 sierpnia 1978 roku. Z dniem 1 września 2017 r. planuję odejście na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela, po niepełnych 40 latach pracy .
Czy w tej sytuacji otrzymam nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy?
Czy muszę pracować dłużej, by nabrać uprawnień do nagrody jubileuszowej?
Nadmieniam, że ZUS uznał moje prawo do wcześniejszej emerytury.
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 9, str. 10)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2292)
Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255) zarządza się, co następuje:
(...)
(całe rozporządzenie w: PO nr 9, s. 11-12)
Akty prawne Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz. U. z 2017 r. poz. 473)
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2017 r. (dot. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej w zakresie, w jakim pomija zwrot opłat za naukę dzieci ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego, jeżeli nie mają one możliwości uczęszczania do bezpłatnego przedszkola publicznego, oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego w celu realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) (Dz. U. z 2017 r. poz. 476)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2017 r. poz. 481)
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r.
w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2017 r. poz. 487)
* Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 497)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz zniesienia Ministerstwa Polityki Społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 504)
* Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 528)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 539)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 564)
wybrała Barbara Ellwart