Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Zatrudnienie nauczyciela gimnazjum, które – w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego – zostaje połączone ze szkołą podstawową
Nauczyciel dyplomowany – pan R. Z. jest zatrudniony w gimnazjum na podstawie mianowania jako nauczyciel chemii i uzupełnia godziny brakujące do pełnego etatu zajęciami w świetlicy szkolnej.
Dyrektor szkoły podstawowej, przygotowując organizację roku szkolnego 2017/2018 dla obu połączonych szkół, zaproponował panu R.Z. przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, do którego w wieku 57 lat nabyłby prawo w roku 2017 i 2018, co spotkało się z odmową nauczyciela.
W roku szkolnym 2017/2018 w połączonych szkołach, wobec braku naboru do klas I gimnazjum, będzie nauczana chemia tylko w klasach III w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Będą również dwie klasy VII w połączonej szkole oraz jedna klasa VII w szkole należącej do tej samej gminy – w sąsiedniej miejscowości.
Jednakże dyrektor szkoły podstawowej (z którą będzie połączone gimnazjum) jako nauczycieli chemii wymienił siebie oraz bibliotekarkę szkolną, zatrudnioną w gimnazjum od 2016 r. Przy czym oboje mają uprawnienia do nauczania chemii.
W związku z powyższym nauczyciel – pan R. Z. pyta, jakie uprawnienia przysługują mu w tej sytuacji.
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 9)

 Akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 630)
Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
(...)
(całe rozporządzenie z zał. w: PO nr 10, str. 10)

Akty prawne Prawo oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2040)

Na podstawie art. 85p ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) zarządza się, co następuje:
(...)
(całe rozporządzenie z zał. w: PO nr 10, str. 10)

Akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)*)
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e, f i h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:
(...)
(całe rozporządzenie z zał. w: PO nr 10, str. 11)

MEN informuje
Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych przekazywany do prekonsultacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych rozpoczęło przekazywanie do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dwuletniej branżowej szkoły II stopnia, dwuletniej branżowej szkoły II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).
Prekonsultacje będą trwały do 26 maja 2017 r.

W informacji MEN z 28 kwietnia 2017 r. czytamy:
(...)
(cała informacja w PO nr 10, str. 12)
Akty prawne Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 590)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 617)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 622)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 630)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649)
* Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2017 r. poz. 664)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)
wybrała Barbara Ellwart