Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie wliczania 500+ do dochodów przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z ZFŚS
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Czy bierze się pod uwagę kwotę świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę tej kwoty? (…)
Czy postanowienie regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS o wliczaniu świadczenia 500+ do wysokości dochodów jest ważne?

W związku z przedstawionym pytaniem, w jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę kwoty świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Przedstawiony przez Panią problem może wynikać stąd, że – jak Pani trafnie zauważyła – według art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…) do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r., podczas gdy w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych brak jest takiego postanowienia.
Przyczyna tego braku jest następująca:…
(cała odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 13, str. 9)

Poczta do prawnika


Przejście na emeryturę nauczycieli, którzy nabyli uprawnienia do 31 grudnia 2008 r. na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela
Wiktor N., członek NSZZ „Solidarność”: Warunkiem przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną na tzw. starych zasadach było przejście na nią przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. W konsekwencji nauczyciele, którzy zamierzają skorzystać z tej emerytury, a w dniu 1 października 2017 r. osiągną wiek 65/60 lat, będą musieli przejść na nią przed osiągnięciem obniżonego powszechnego wieku emerytalnego. W przeciwnym wypadku emerytura zostanie naliczona na tzw. nowych, mniej korzystnych zasadach. Ustawodawca przewidział jednak w tym zakresie przepis przejściowy, zgodnie z którym przejście na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną według tzw. starych zasad będzie możliwe dla nauczycieli, którzy w okresie do 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn - pod warunkiem, że złożą oni wniosek o emeryturę w terminie do 31 sierpnia 2018 r.
Pytanie nr 1. A co z nauczycielami, którzy powszechny wiek emerytalny (65 mężczyźni, 60 lat kobiety) osiągną po 31 sierpnia 2018r. ? Czy zachowają prawo przejścia na emeryturę z art. 88 Karty Nauczyciela obliczoną na tzw. starych zasadach składając wniosek przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego np. mężczyzna 65 lat w 2023 roku? I mając spełnione do 31 grudnia 2008r. warunki w zakresie przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek.
Pytanie nr 2. Kiedy przy złożeniu wniosku o przejście na emeryturę nauczycielską na tzw. starych zasadach należy rozwiązać stosunek pracy (przed czy po złożeniu wniosku)?
Pytanie nr 3. Czy emerytura zostanie naliczona jeśli złoży się wniosek i jej wysokość będzie przedstawiona wnioskującemu, a następnie zawieszona jeśli nie rozwiąże się stosunku pracy (np. z powodu niezadawalającej kwoty)?
(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 13, str. 10-11)

NSZZ „Solidarność” informuje
Uwagi Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność”
do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
wysłane do MEN po spotkaniu Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Gdańsk, 20 lipca 2017 r.
Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Al. Szucha 25 00-918
Warszawa
Szanowna Pani Minister,
Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi i propozycje do przedstawionego podsumowania stanowisk strony związkowej Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w zakresie projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
1. Lp. I. 8 – określić minimalną wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły, jego zastępcy oraz innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkole.
2. Lp. II. 30 – wypłata dodatku za wyróżniającą pracę w pełnej wysokości od 1 stycznia 2018 roku.
3. Lp. II. 31 – pensum 20 godzin przy braku propozycji określenia standardów zatrudnienia wymienionych nauczycieli oraz standardów zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy przy istniejącym dla nich pensum.
4. Lp. II. 32 – pensum 18 godzin. Wykreślić błędnie wpisaną propozycję określenia standardów zatrudnienia wymienionych nauczycieli, uwaga ta dotyczyła nauczycieli wymienionych w Lp. II. 31.
5. Lp. IV. 2 – częstotliwość dokonywania oceny - co 5 lat (oprócz tych, które dokonywane są w procedurze awansowej).
6. Lp. IV. 8 – opinia negatywna. Warunkowo wyrażaliśmy zgodę, ale tylko przy akceptacji zmiany systemu wynagradzania nauczycieli na propozycję przedstawioną przez KSOiW NSZZ „Solidarność”.
7. Lp. IV. 9 – proponowana wysokość środków to 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli. Wnosimy o wprowadzenie zapisów o obligatoryjności udziału związków zawodowych w procedurze przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
Jednocześnie ponawiamy wniosek przedstawiony na ostatnim spotkaniu Zespołu tzn. wprowadzenie, w części II projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, tylko tych zmian ustawy Karta Nauczyciela, co do których jest akceptacja strony związkowej, a pozostałe zmiany powinny stać się przedmiotem dalszych prac Zespołu do czasu wypracowania wspólnego zadowalającego stanowiska.
Z wyrazami szacunku
Przewodniczący KSNiO NSZZ „Solidarność”
Ryszard Proksa

(Odpowiedz MEN z dnia 28 lipca 2017 r.