Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Zaskarżanie uchwały Komisji konkursowej o odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Tomasz G., członek NSZZ „Solidarność”: Przesyłam odpowiedź Wojewody na zaskarżenie jednego z konkursów na stanowisko dyrektora szkoły. (…)
Czy rzeczywiście Wojewoda ma rację, że organ prowadzący mógł zwiększyć liczbę swoich przedstawicieli do czterech, a nie zwiększać liczby przedstawicieli Kuratorium?
Czy słuszna była odmowa dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora?

 

W związku z Pana e-mailem dotyczącym odpowiedzi Wojewody na Pana zastrzeżenia w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz nieuzasadnionej odmowy dopuszczenia Pana do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły przedkładamy poniższe wyjaśnienia.
W przedstawionej przez Pana sprawie występuje kilka zagadnień prawnych.
W swoich wystąpieniach zwrócił się Pan do Wojewody o zbadanie zgodności z prawem uchwały Zarządu Powiatu w sprawie powołania składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz odmowy dopuszczenia Pana do postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora powyższej szkoły. (…)
(obszerna odp. prawnika – B. Soczyńskiego w: PO nr 14, str.9-11)

MEN informuje
Podstawa programowa
1 września 2017 r. wchodzi w życie nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego.
(cały tekst w PO nr 14, str. 11

Bibliografia
tekstów prawnych drukowanych w “Przeglądzie Oświatowym”
od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Nr „PO” Data wydania Tytuł
1 (541) 1.01.2017 r. * Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć (poczta do prawnika)
* Prawo do tajnego głosowania (poczta do prawnika)
* Ferie i przerwa świąteczna
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
*Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w “Przeglądzie Oświatowym” od 1 września do 31 grudnia 2016 roku
2 (542) 15.01.2017 r. * Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (prawnik wyjaśnia)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
3 (543) 1.02.2017 r. * W sprawie przejścia na emeryturę nauczycielską (poczta do prawnika)
* Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wybór) (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
4 (544) 15.02.2017 r. * Urlop wypoczynkowy nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji związkowej (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (akty prawne)
* Zatrudnienie do końca roku szkolnego – łącznie z urlopem (poczta do prawnika)
5 (545) 1.03.2017 r. * Opiniowanie przez związki zawodowe projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wprowadzania nowego ustroju szkolnego (zdaniem prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
6 (546) 15.03.2017 r. * Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego (zdaniem prawnika)
* Dalsze uprawnienia nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje na zasadzie zbliżoności ukończonego kierunku studiów z nauczanym przedmiotem (poczta do prawnika)
7 (547) 1.04.2017 r. * W sprawie uśrednienia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (akty prawne)
8 (548) 15.04.2017 r. * Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przez związki zawodowe (prawnik informuje)
* Anonimizacja danych zawartych w arkuszach organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli (prawnik informuje)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
9 (549) 1.05.2017 r. * W sprawie dalszego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela geografii (poczta do prawnika)
* Przyznawanie świadczeń z ZFŚS (poczta do prawnika)
* Nagroda jubileuszowa w związku z przejściem na emeryturę (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
10 (550) 15.05.2017 r. * Zatrudnienie nauczyciela gimnazjum, które w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego zostaje połączone ze szkołą podstawową (prawnik informuje)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości wynagrodzenia przewodniczących komisji dyscyplinarnych i ich zastępców, przewodniczących składów orzekających oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców, a także wysokości wynagrodzenia obrońcy z urzędu (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ((akty prawne)
* Projekt podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych przekazywany do prekonsultacji (MEN informuje)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
11 (551) 1.06.2017 r. * Zmiany w stosunkach pracy oraz ich rozwiązywanie w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego (Zdaniem prawnika)
* Pismo MEN do Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”
* Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum włączanego od 1 września 2017 r. do ośmioletniej szkoły podstawowej, których nie przeniesiono w stan nieczynny i z którymi nie rozwiązano stosunku pracy, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2017 r., stają się z mocy prawa nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, do której zostało włączone dotychczasowe gimnazjum (poczta do prawnika)
12 (552) 15.06.2017 r. * W sprawie przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły (poczta do prawnika)
* Projekt ustawy o finansowaniu oświaty (MEN informuje)
* Przejście na emeryturę w związku z wygaszaniem gimnazjum (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
opracowała Barbara Ellwart