Drukuj

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ Przegląd prawny nr 10/2017

Prawo oświatowe, Poczta do Prawnika
Status prawny nauczyciela pracującego w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej

W związku z wystąpieniem Przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w powyższym temacie przedkładamy poniższe wyjaśnienia. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo że funkcjonują od wielu lat, do niedawna nie miały oparcia prawnego i organizacyjnego w systemie oświaty, jak pisaliśmy o tym w „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 15 kwietnia 2013 r., z którego fragment przytaczamy poniżej. „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, pomimo że funkcjonują od wielu lat, nie znajdują oparcia prawnego i organizacyjnego. Zgodnie z art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I-VI. Nie ma w tym przepisie, ani w jakimkolwiek innym, regulacji prawnej stanowiącej, że struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje także od-działy przedszkolne. Nie są też przewidziane oddziały przedszkolne w statucie szkół podstawowych, o których mowa w art. 60 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, ani w ramowym statucie szkoły podstawowej, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.)”.

 

(obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 19/2017, str. 9-11)

Akty Prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587)

(całe rozporządzenie w: PO nr 19/2017, str. 11-13)

Akty Prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2017/2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1598) * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkolnymi punktami konsultacyjnymi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1599) * Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wojewódzkich rad konsultacyjnych do spraw działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.