VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć
Zbigniew R. przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy można dostosować czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym do zasad ustalonych w par. 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu z 2016 r. dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych

I. Szkoły ogólnodostępne
Jedna z komisji międzyzakładowych pracowników oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła z pytaniem, w jakiej formie i na jakiej podstawie powinien być wydany regulamin przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podnosząc jednocześnie, że na terenie jej działania nie został wydany odrębny regulamin przyznawania nagród. Temat ten został wywołany okolicznością, że w Karcie Nauczyciela zamieszczone są dwa przepisy zawierające delegację ustawową do ustalania kryteriów i zasad trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Delegację taką dla organów prowadzących szkoły zawiera art. (…)