VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Zatrudnienie nauczyciela gimnazjum, które – w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego – zostaje połączone ze szkołą podstawową
Nauczyciel dyplomowany – pan R. Z. jest zatrudniony w gimnazjum na podstawie mianowania jako nauczyciel chemii i uzupełnia godziny brakujące do pełnego etatu zajęciami w świetlicy szkolnej.
Dyrektor szkoły podstawowej, przygotowując organizację roku szkolnego 2017/2018 dla obu połączonych szkół, zaproponował panu R.Z. przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, do którego w wieku 57 lat nabyłby prawo w roku 2017 i 2018, co spotkało się z odmową nauczyciela.
W roku szkolnym 2017/2018 w połączonych szkołach, wobec braku naboru do klas I gimnazjum, będzie nauczana chemia tylko w klasach III w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Będą również dwie klasy VII w połączonej szkole oraz jedna klasa VII w szkole należącej do tej samej gminy – w sąsiedniej miejscowości.
Jednakże dyrektor szkoły podstawowej (z którą będzie połączone gimnazjum) jako nauczycieli chemii wymienił siebie oraz bibliotekarkę szkolną, zatrudnioną w gimnazjum od 2016 r. Przy czym oboje mają uprawnienia do nauczania chemii.
W związku z powyższym nauczyciel – pan R. Z. pyta, jakie uprawnienia przysługują mu w tej sytuacji.
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 9)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela geografii
Marek S., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem geografii, pracuję w szkole (zespół szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum) ponad 20 lat, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony. (...)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przez związki zawodowe.
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2017 r., poz. 649, zostało opublikowane długo oczekiwane Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Długo oczekiwane dlatego, że miało ono zawierać przepisy dotyczące także zasad i trybu opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli, z upoważnienia zawartego w art. 111 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W art. 110 tej ustawy zostało wprowadzone po raz pierwszy w systemie oświaty uprawnienie dla zakładowych organizacji związkowych do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny”   Poczta do prawnika
W sprawie uśrednienia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Bożena D.: Jestem nauczycielką z 25-letnim stażem pracy. (…) Do końca roku szkolnego 2015/2016 byłam zatrudniona w pełnym wymiarze zajęć, tj. w wymiarze 18 godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć. Aktualnie pracuję w liceum. Od września pracowałam 14 godzin lekcyjnych, a od października po 16 godzin tygodniowo. Zatem nie mam pełnego wymiaru godzin. Przy czym nie nastąpiła zmiana w moim stosunku pracy przez zmniejszenie wymiaru zajęć z pełnego etatu do zatrudnienia w niepełnym wymiarze zajęć, a nastąpiło jedynie uśrednienie wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającym z tego uśrednienia.
Dyrekcja od września uśrednia mi godziny z powodu odejścia w maju 2017 r. klas maturalnych i w związku z tym otrzymuję wynagrodzenie według uśrednienia.
Czy można uśredniać mi godziny, chociaż nie mam pełnego etatu?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Zdaniem prawnika
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego

W poprzednim numerze „Przeglądu Oświatowego” zamieściliśmy część pierwszą – ogólną, mającą stanowić próbę zapoznania zainteresowanych czytelników z organizacyjno-prawnymi aspektami wprowadzanego ustroju szkolnego oraz roli związków zawodowych w realizowanych przemianach.

Punktem wyjścia i początkiem realizacji przemian stał się obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na podstawie art. 206 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – dalej p.w.p.o.
Taki sam obowiązek został przewidziany dla rady powiatu w odniesieniu do prowadzonych przez nie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, na podstawie art. 213 p.w.p.o.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny    Zdaniem prawnika
Opiniowanie przez związki zawodowe projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wprowadzania nowego ustroju szkolnego

W piśmie z dnia 24 stycznia 2017 r. Minister Edukacji Narodowej wystąpiła do przewodniczących central związkowych, w tym do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, o wskazanie reprezentatywnych organizacji związkowych, do których należy kierować w celu zaopiniowania projekty uchwał organów stanowiących JST w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, zgodnie z odpowiednio art. 209 i art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 – dalej: p.w.p.o.).

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
Urlop wypoczynkowy nauczyciela zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji związkowej
Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię w sprawie urlopu nauczyciela, który został zwolniony ze świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji związkowej.
Czy nauczyciel, który został zwolniony ze świadczenia pracy w celu pełnienia funkcji związkowej, korzysta z urlopu w czasie ferii zimowych i letnich oraz w czasie przerw świątecznych jak nauczyciele zatrudnieni w szkole w pełnym wymiarze, czy też wymiar urlopu jest taki, o jakim mówi Kodeks pracy, czyli 35 dni?
Zależy mi na odpowiedzi, ponieważ teraz trwają ferie zimowe (w naszym województwie do 26 lutego).

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny”  Poczta do prawnika
W sprawie przejścia na emeryturę nauczycielską
W związku ze zgłoszonymi pytaniami, czy warunki przejścia na emeryturę nauczycielską, spełnione do dnia 31 grudnia 2008 r. na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, są utrzymane w nowej ustawie zmieniającej ustawę emerytalną przedkładamy poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 19 grudnia 2016 r.:
Art. 21.
Nauczyciele, którzy spełnili warunki określone w art. 88 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) oraz:
1) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a nie osiągnęli wieku o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy, albo
2) od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 sierpnia 2018 r. osiągną wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn
– mogą skorzystać z tego uprawnienia po uprzednim rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy albo rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 20 ust. 1, 5c i 7 tej ustawy oraz po zgłoszeniu wniosku o emeryturę do dnia 31 sierpnia 2018 r.