VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie wliczania 500+ do dochodów przy ustalaniu uprawnień do świadczeń z ZFŚS
Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Czy bierze się pod uwagę kwotę świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę tej kwoty? (…)
Czy postanowienie regulaminu przyznawania świadczeń z ZFŚS o wliczaniu świadczenia 500+ do wysokości dochodów jest ważne?

W związku z przedstawionym pytaniem, w jakich przypadkach nie bierze się pod uwagę kwoty świadczenia 500+ do dochodu gospodarstwa domowego, zwłaszcza przy korzystaniu ze świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Przedstawiony przez Panią problem może wynikać stąd, że – jak Pani trafnie zauważyła – według art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…) do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r., podczas gdy w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych brak jest takiego postanowienia.
Przyczyna tego braku jest następująca:…
(cała odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 13, str. 9)

Poczta do prawnika

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły
Zbigniew F., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszej miejscowości planuje się włączenie gimnazjum do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. (...) Proszę o wyjaśnienie sprawy powierzenia stanowiska dyrektora – dotychczasowemu dyrektorowi liceum oraz wyjaśnienie zagadnienia czasu, na jaki można wyżej wymienione stanowisko powierzyć.

W związku z pytaniem dotyczącym przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły, informuję, że w świetle przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) istnieje możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę tylko do dnia (...)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 12, str. 9)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Zdaniem prawnika

Zmiany w stosunkach pracy oraz ich rozwiązywanie w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego
W „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 15 marca 2017 r. pisaliśmy ogólnie o zmianach w stosunkach pracy, związanych z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego, zaznaczając w końcowej części, że wprowadzony w art. 225 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (dalej nazyw. p.w.p.o.) nadzwyczajny tryb rozwiązywania z nauczycielami stosunków pracy zawiera wiele wątpliwości i niejasności; zalecając jednocześnie, aby Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła do autorów przygotowujących powyższą ustawę w MEN o udzielenie wyjaśnień na zgłoszone pytania.
Odpowiedź na nie nadeszła w piśmie MEN z dnia 26 kwietnia 2017 r., które zamieszczamy poniżej.
Najbardziej charakterystyczne w tym piśmie jest stwierdzenie, że jedną z odrębności w stosunku do ustawy – Karta Nauczyciela, przewidzianą w p.w.p.o., jest odstąpienie od wymogu zawiadamiania zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, z dodatkowym argumentem, że umotywowane zastrzeżenia, które może zgłosić organizacja związkowa dyrektorowi szkoły, nie są wiążące i nie przekładają się bezpośrednio na decyzję dyrektora, co do wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy.
Wiedząc, że dalszych wyjaśnień na przedstawione pytania nie otrzymamy oraz że już sama procedura zwolnień, (...),
podejmujemy poniżej próbę wyjaśnienia pozostałych kwestii, związanych ze zwolnieniami nauczycieli.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Zatrudnienie nauczyciela gimnazjum, które – w związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego – zostaje połączone ze szkołą podstawową
Nauczyciel dyplomowany – pan R. Z. jest zatrudniony w gimnazjum na podstawie mianowania jako nauczyciel chemii i uzupełnia godziny brakujące do pełnego etatu zajęciami w świetlicy szkolnej.
Dyrektor szkoły podstawowej, przygotowując organizację roku szkolnego 2017/2018 dla obu połączonych szkół, zaproponował panu R.Z. przejście na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, do którego w wieku 57 lat nabyłby prawo w roku 2017 i 2018, co spotkało się z odmową nauczyciela.
W roku szkolnym 2017/2018 w połączonych szkołach, wobec braku naboru do klas I gimnazjum, będzie nauczana chemia tylko w klasach III w wymiarze 9 godzin tygodniowo. Będą również dwie klasy VII w połączonej szkole oraz jedna klasa VII w szkole należącej do tej samej gminy – w sąsiedniej miejscowości.
Jednakże dyrektor szkoły podstawowej (z którą będzie połączone gimnazjum) jako nauczycieli chemii wymienił siebie oraz bibliotekarkę szkolną, zatrudnioną w gimnazjum od 2016 r. Przy czym oboje mają uprawnienia do nauczania chemii.
W związku z powyższym nauczyciel – pan R. Z. pyta, jakie uprawnienia przysługują mu w tej sytuacji.
(...)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 9)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia na stanowisku nauczyciela geografii
Marek S., członek NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem geografii, pracuję w szkole (zespół szkół: szkoła podstawowa i gimnazjum) ponad 20 lat, w wymiarze pełnego etatu, na czas nieokreślony. (...)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przez związki zawodowe.
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2017 r., poz. 649, zostało opublikowane długo oczekiwane Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Długo oczekiwane dlatego, że miało ono zawierać przepisy dotyczące także zasad i trybu opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli, z upoważnienia zawartego w art. 111 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W art. 110 tej ustawy zostało wprowadzone po raz pierwszy w systemie oświaty uprawnienie dla zakładowych organizacji związkowych do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny”   Poczta do prawnika
W sprawie uśrednienia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Bożena D.: Jestem nauczycielką z 25-letnim stażem pracy. (…) Do końca roku szkolnego 2015/2016 byłam zatrudniona w pełnym wymiarze zajęć, tj. w wymiarze 18 godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć. Aktualnie pracuję w liceum. Od września pracowałam 14 godzin lekcyjnych, a od października po 16 godzin tygodniowo. Zatem nie mam pełnego wymiaru godzin. Przy czym nie nastąpiła zmiana w moim stosunku pracy przez zmniejszenie wymiaru zajęć z pełnego etatu do zatrudnienia w niepełnym wymiarze zajęć, a nastąpiło jedynie uśrednienie wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającym z tego uśrednienia.
Dyrekcja od września uśrednia mi godziny z powodu odejścia w maju 2017 r. klas maturalnych i w związku z tym otrzymuję wynagrodzenie według uśrednienia.
Czy można uśredniać mi godziny, chociaż nie mam pełnego etatu?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Zdaniem prawnika
Zmiany w stosunkach pracy nauczycieli i innych pracowników szkoły związane z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego

W poprzednim numerze „Przeglądu Oświatowego” zamieściliśmy część pierwszą – ogólną, mającą stanowić próbę zapoznania zainteresowanych czytelników z organizacyjno-prawnymi aspektami wprowadzanego ustroju szkolnego oraz roli związków zawodowych w realizowanych przemianach.

Punktem wyjścia i początkiem realizacji przemian stał się obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na podstawie art. 206 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – dalej p.w.p.o.
Taki sam obowiązek został przewidziany dla rady powiatu w odniesieniu do prowadzonych przez nie szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, na podstawie art. 213 p.w.p.o.