Przegląd Oświatowy nr 9/2018

O nowych aktach prawnych

Publikowane są nowe akty prawne i projekty – dotyczące oświaty, m.in. organizacji roku szkolnego, kwalifikacji nauczycieli, oceny pracy nauczycieli, szkolnictwa artystycznego, podręczników… Jakie uwagi na temat nowych aktów prawnych formułują nauczyciele?

Ewa Roszyk, Region Wielkopolska: Rada Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Wielkopolska negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli. Zaproponowane w projekcie kryteria budzą następujące zastrzeżenia: po pierwsze – spełnienie większości kryteriów w 40-godzinnym czasie pracy jest niemożliwe, biorąc pod uwagę codzienne obowiązki nauczyciela, wynikające choćby z nadmiernej biurokracji; po drugie – rozporządzenie nie zawiera kryteriów, które mogliby spełnić nauczyciele oddelegowani do pracy w związkach zawodowych, co wyklucza tę grupę nauczycieli; po trzecie – zaproponowane kryteria nie są możliwe do spełnienia w różnych typach szkół – w niektórych szkołach będą łatwe do osiągnięcia, w niektórych nie, ponieważ będzie to zależało od tego, jaki jest dyrektor; a ponadto – nauczyciele będą rywalizować między sobą, co stanowi ryzyko po-wstawania niezdrowej rywalizacji. Rada Międzyregionalnej Sekcji postuluje podjęcie działań dążących do tego, by dokonywanie oceny pracy nauczycieli odbywało się co pięć lat. W świetle obowiązujących przepisów dyrektor w ramach sprawowanego nadzoru systematycznie ocenia pracę nauczyciela, między innymi poprzez obserwację zajęć przez niego prowadzonych.

Ma także wiele możliwości dokonania oceny działań statutowych i pozastatutowych podejmowanych przez nauczyciela. Nie ma więc potrzeby, by czas dokonania formalnej oceny wynosił trzy lata. Naszym zdaniem taka częstotliwość spowoduje, że większość pedagogów będzie skupiała się na spełnianiu kryteriów prowadzących do poprawy swojej sytuacji materialnej, zamiast na pracy z uczniem. Biorąc pod uwagę powyższe, nasza Rada wniosła o negatywne zaopiniowanie przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów dokonywania oceny pracy nauczycieli. Agnieszka Rzeszewska i Maria Twarowska, Region Podlaski: W ostatnim czasie w ramach prac związkowych zajmowaliśmy się opiniowaniem kilku projektów aktów prawnych regulujących funkcjonowanie systemu szkół i placówek, w tym artystycznych. Wielu niepotrzebnych emocji przysporzyły środowisku szkolnictwa artystycznego pomysły pani dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Lidii Skrzyniarz, aby za pomocą zawoalowanych zapisów prawnych doprowadzić w Polsce do redukcji prężnie rozwijających się szkół muzycznych pierwszego stopnia. Udało się nie dopuścić do podpisania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pierwotnej wersji rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji nauczycieli szkół artystycznych. Obecnie trwają procedury legislacyjne związane z opiniowaniem kolejnej wersji projektu dotyczącego uznawania kwalifikacji. Drugi z kontrowersyjnych projektów rozporządzeń dotyczy szczegółowej organizacji pracy szkół i placówek. Zawiera on między innymi niekorzystne zapisy dotyczące terminów składania arkuszy do organu prowadzącego. Proponowany tam termin opiniowania arkusza przez radę pedagogiczną i związki zawodowe w czasie wakacji utrudnia wydanie rzetelnej opinii. Wnioskujemy o zmianę zapisów i ustalenie terminów opiniowania arkusza organizacji szkoły w czasie trwania zajęć szkolnych. Mamy nadzieję, że i tutaj uda się zmienić niekorzystne podejście ustawodawcy. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli przynoszą oczekiwane rozwiązania, ale, niestety, nie wszystkie postulaty „Solidarności” zostały w nim zawarte. Na przykład pozostał zapis, zgodnie z którym arkusze z wprowadzonymi zmianami złożone do 30 września nie podlegają opiniowaniu przez związki zawodowe. Wcześniej istniała możliwość szczegółowego wglądu w przydział czynności poszczególnych nauczycieli. Obecnie są tylko informacje o liczbie godzin pracy nauczyciela bez konkretnego przydziału do poszczególnych oddziałów, a przecież nie zawsze można ustalić, jak i gdzie będzie realizował swoje pensum dany nauczyciel.

rozmawiała Barbara Ellwart

W numerze 9/2018

Pani minister nawet jak słucha, to nie słyszy
Ryszard Proksa, przewodniczący KSOiW NSZZ „S”: Całkowicie straciliśmy zaufanie do minister Anny Zalewskiej. Nie jest to przedstawiciel rządu, z którym można prowadzić wiarygodne negocjacje. Daliśmy duży kredyt zaufania temu rządowi, a nawet czas do realizacji programu wyborczego PiS, także dotyczącego oświaty. Dlatego też chcieliśmy skupić się na merytorycznych uzgodnieniach, wierząc, że dojdziemy do konsensusu i zostaną zrealizowane obietnice wyborcze. Ale w obecnej sytuacji widzimy, że większość naszych nadziei spełzła na niczym. Pani minister nawet jak słucha, to nie słyszy. Taki też jest obraz wyniku wielu konsultacji – choćby w Zespole do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Wydawało się nam wielokrotnie, że najważniejsze tematy zostały uzgodnione, po czym okazywało się, iż minister edukacji wprowadza rozwiązania, których nie aprobowaliśmy. To dotyczy wielu tematów, na przykład awansu zawodowego nauczycieli czy wynagrodzeń. Można mówić nawet o niechlujstwie czy nonszalancji minister Zalewskiej, kiedy chodzi o realizację konkretnych rozwiązań. Podwyżki płac nie dość, że przyznane w tak śmiesznie niskiej kwocie, to jeszcze na dodatek wpłynęły na konta wielu nauczycieli z opóźnieniem. Inny przykład to rozporządzenie dotyczące arkuszy organizacyjnych, które nie zostało w prawidłowym terminie podpisane i opublikowane. Rozmawiam z naszymi członkami – nauczyciele mówią, że cierpliwie czekali, ale teraz czują się już zmęczeni i zniechęceni. To prawda. Słyszeliśmy przez dwa lata, że budżet jest obciążony, a trzeba zrealizować obietnice złożone Polakom. A więc 500 plus, emerytury. Ale teraz rząd chwali się sukcesem gospodarczym i dodatkowymi pieniędzmi w budżecie. Skorzystało na tym wiele grup zawodowych, między innymi lekarze, policjanci, będą emerytury górnicze, a nauczyciele nadal są pomijani. Mieliśmy być cierpliwi, zapewniano nas, że obietnice złożone pracownikom oświaty też zostaną zrealizowane. Tak się jednak nie stało. Postawiliśmy konkretne ultimatum, domagając się konstruktywnego dialogu z rządem. Jeśli nie będzie satysfakcjonujących efektów do końca kwietnia, nasz Związek podejmie akcję protestacyjną. Należy się spodziewać, że Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się w maju w Ostrowcu Świętokrzyskim, podejmie właśnie taką decyzję. Nie pozostaje nam nic innego, jak wyjść na ulice i pokazać swój sprzeciw. więcej na str. 2

Chcemy konstruktywnego dialogu z rządem

Członkowie Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” podczas obrad 10 kwietnia 2018 r. omówili plan działań Związku dotyczących realizacji postulatów „Solidarności” kierowanych do rządu. „Solidarność” wezwała rząd do konstruktywnego dialogu ze stroną związkową. W przypadku braku satysfakcjonujących efektów negocjacji w terminie do 30 kwietnia 2018 r. nasz Związek podejmie akcję protestacyjną.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

Clown w oświacie
System finansowania zadań oświatowych przypomina clowna w cyrku, odzianego w kostium, który wyposażony jest w kilkadziesiąt kieszeni. W każdej z nich znajduje się jakaś kwota pieniędzy, które, w zależności od doraźnych potrzeb, przekłada się z jednej kieszeni do innych kies na poszczególne zadania oświatowe. W taki sposób scharakteryzowali system łożenia na poszczególne zadania związane z edukacją przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Zbigniew Świerczek i Jerzy Ewertowski podczas Spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 19 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.
Jerzy Ewertowski
więcej na str. 3

Reforma oświaty jest wprowadzana kosztem nauczycieli

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego odbyło się 12 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu „Dal” w Kielcach. Podczas obrad podsumowano dotychczasową działalność Związku i wybrano władze na nową kadencję 2018–2022.
Agata Adamek
więcej na str. 13

O nowych aktach prawnych
Publikowane są nowe akty prawne i projekty – dotyczące oświaty, m.in. organizacji roku szkolnego, kwalifikacji nauczycieli, oceny pracy nauczycieli, szkolnictwa artystycznego, podręczników… Jakie uwagi na temat nowych aktów prawnych formułują nauczyciele? – wypowiedzi związkowców więcej na str. 5

Sto procent głosów poparcia
BW siedzibie Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”, 5 kwietnia 2018 r., podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wybrano przewodniczącego RSOiW w Płocku na kadencję 2018–2022. Został nim ponownie Marek Krysztofiak.
Marek Krysztofiak
więcej na str. 6

Zabezpieczyć zwalnianych pracowników
Wykorzystanie instytucji zabezpieczenia w trakcie postępowania sądowego dla zwalnianych pracowników – taki postulat złożyła „Solidarność” ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, podczas konferencji „Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania”, która odbyła się 16 marca w Sali BHP.
Olga Zielińska więcej na str. 8

Wpływ rodziny na autonomię osób niepełnosprawnych intelektualnie
Liczbę osób niepełnosprawnych w Polsce szacuje się na 3,4 miliona. Z tego około 4 procent to osoby z upośledzeniem umysłowym. Dużą ich część stanowią dzieci. W zależności od stopnia niepełno-sprawności uczęszczają do tzw. normalnych szkół, gdzie uczą się w klasach integracyjnych, lub trafiają do placówek kształcenia specjalnego. Tam, gdzie pojawi się taki podopieczny, nauczyciele robią wszystko, aby jak najbardziej wspomóc jego rodzinę w procesie wychowania i przystosowania do codziennego życia. Pamiętać jednak trzeba, że funkcja szkoły jest w tym zakresie tylko pomocnicza, gdyż ster kształtowania dziecka i kierunek jego rozwoju są w gestii najbliższych.
Semen Czubenko więcej na str. 13

Wojciech Książek – nowy przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego
„Solidarni! Nasz jest ten dzień. Zjednoczmy się, bo jeden jest nasz cel” – te słowa z hymnu „Solidarności” Jerzego Narbutta najlepiej określają idee i działania, jakie będą mi przyświecać w nowej kadencji. Chciałbym, abyśmy w tym duchu razem pracowali – powiedział zaraz po ogłoszeniu wyników głosowania Wojciech Książek, nowo wybrany przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego podczas Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 17 kwietnia w Sali Akwen w Gdańsku.
Olga Zielińska więcej na str. 15

Mijająca kadencja była pracowita i trudna
Walne Zebranie Delegatów Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, w trakcie którego podsumowano kadencję 2014–2018 oraz dokonano wyboru władz na kadencję 2018–2022, odbyło się 23 marca 2018 r.
Dariusz Zięba więcej na str. 17

Niepozorne, a jednak ciekawe „nijak”
Co znaczy krótkie słowo „nijak”? Czy mówimy „to nijak się ma do tego”, czy „to nijak się nie ma do tego”? Kiedy słowo „nijak” wymaga formy zaprzeczonej czasownika przy pomocy partykuły „nie”, a kiedy „nie” jest zbędne?
Barbara Ellwart więcej na str. 18

Cała Polska czyta dzieciom i my też Wykorzystanie metody projektu w pracy z dziećmi przedszkolnymi, na przykładzie Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2 w Gliwicach

Renata Kluska więcej na str. 19