W numerze 1/2019

Kontynuujemy nasz protest
W związku z oddolną inicjatywą nauczycieli, którzy zdecydowali się zademonstrować dezaprobatę wobec braku godnych podwyżek, przechodząc na zwolnienia lekarskie, informujemy, że Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje swoją akcję protestacyjną, o której zdecydowała Rada KSOiW w listopadzie. Olga Zielińska
więcej na str. 2

Minister Zalewska ustępuje „Solidarności” Powrót do wcześniejszych zasad oceniania pracy, dodatek 500 plus dla nauczycieli z wyróżniającą oceną na wszystkich stopniach awansu zawodowego, zmiana przepisu dotyczącego tzw. godzin karcianych, przyznanie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły oraz zminimalizowanie biurokracji – takie zapewnienia minister Anna Zalewska złożyła w liście do dyrektorów i nauczycieli wysłanym 14 grudnia. Dzień wcześniej szefowa resortu edukacji poinformowała o swojej decyzji na konferencji prasowej. To spełnienie dużej części żądań, które artykułowała „Solidarność” pracowników oświaty m.in. w opiniach wysłanych do MEN w sierpniu, wrześniu i październiku.
Olga Zielińska
więcej na str.

Konferencje prasowe „Solidarności” pracowników oświaty
Związkowe wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej – pod takim hasłem w grudniu 2018 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały w całej Polsce konferencje prasowe. Jak przebiegła konferencja prasowa u Państwa?
więcej na str. 4

 

Cała „Solidarność” szykuje się do protestów!
Powiększające się dysproporcje wynagrodzeń w budżetówce, brak realizacji obietnic wyborczych w zakresie wysokości kwoty wolnej od podatku, waloryzacji kosztów uzyskania przychodu i kwot progów podatkowych, osłabienie dialogu społecznego i pomijanie związków zawodowych w procesie konsultacji, a dodatkowo niepewność co do przyszłych cen energii i niejasne deklaracje wprowadzenia rekompensat dla odbiorców indywidualnych, to główne powody planowanych przez „Solidarność” protestów. O ile rząd nie przystąpi do konstruktywnego dialogu – czytamy w stanowisku, które 11 grudnia przyjęła w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. więcej na str. 8

Jeśli nie „Solidarność”, to kto? Przeciągające się, szczególnie w kwestiach płacowych, negocjacje oświatowej „Solidarności” z Ministerstwem Edukacji Narodowej zmuszają związek do poszukiwania nowych form działania. Jak łatwo dostrzec, zmiana ta nie dotyczy jedynie pracowników sekcji oświaty, w podobnej sytuacji są związkowcy z innych branż. W przypadku edukacji widoczne jest już wyraźnie, że obecna próba reformy nie rozwiązuje najpoważniejszych problemów i nosi cechy doraźności – w wielu istotnych aspektach.
Waldemar Jakubowski więcej na str. 9

Cała prawda o wynagrodzeniach w oświacie
Akcja zbierania „pasków wynagrodzeń” pracowników oświaty wywołała szeroką dyskusję – także na forach społecznościowych. Nauczyciele nie kryją swojego niezadowolenia z wysokości pensji wpływających co miesiąc na ich konta bankowe. więcej str. 10

Czas na przerwę… w myśleniu
Zawsze byłem i będę przeciwnikiem biurokracji szkolnej i jakiejkolwiek innej. Powoli odchodzą do lamusa dzienniki godzin karcianych, chociaż są jeszcze tacy, co je lubią i nie mogą się z nimi rozstać.
Janusz Wolniak
więcej str. 12

Zasługi Pana Romana
Roman Dmowski nie zrealizował się w pełni jako polityk, był za to jednym z najwybitniejszych w polskich dziejach dyplomatów, myślicieli i pisarzy politycznych.
więcej str. 17
Adam Chmielecki

Konferencje prasowe „Solidarności” pracowników oświaty

Związkowe wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej – pod takim hasłem w grudniu 2018 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" oraz oświatowe sekcje regionalne zorganizowały w całej Polsce konferencje prasowe. Jak przebiegła konferencja prasowa u Państwa?

Rzeszów: Konferencję prasową w siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego zorganizowała 10 grudnia 2018 roku Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, której przewodniczącą jest Bogusława Buda. W konferencji wzięli udział i byli prelegentami: Jan Bałuka – przewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Krośnie, Krystyna Sakowska – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Stalowej Woli i Dariusz Zięba – wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji OiW w Rzeszowie. Konferencja rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11.00 i zgromadziła wiodące w regionie media, czyli: TVP Rzeszów, Nowiny 24, Polskie Radio Rzeszów, „Gazetę Wyborczą”, Radio VIA, Radio ESKA. Wszystkie media zamieściły obszerne relacje z konferencji w tym samym dniu lub w następnym, w formie artykułów, filmików, audycji. Konferencję prowadziła przewodnicząca Bogusława Buda, opierając się na materiałach i wytycznych Sekcji Krajowej. Wyeksponowano w dekoracji stołu prezydialnego plakat dotyczący odwołania minister Anny Zalewskiej, powody odwołania oraz tabelę płac. Ważnym elementem dekoracji była przezroczysta skrzynia pełna pasków z kwotą pensji nauczycielskich. Prowadząca od razu skierowała na nie uwagę redaktorów, którzy filmowali i fotografowali wykazane na nich zarobki. Na prośbę dziennikarzy wylosowano kilka pasków i odczytano wysokości wynagrodzenia do wypłaty, a były to kwoty: 1938 złotych oraz 2017, 2625, 2700, 1744, 1950, 1925 złotych i 2063 złote. Następnie każdy z prelegentów rozwijał poszczególne punkty wotum. Bogusława Buda przypomniała, że konferencja jest kontynuacją działań protestacyjnych, które rozpoczęły się petycją o odwołanie minister Zalewskiej podczas Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania w maju 2018 roku, a później kontynuowane były15 września 2018 roku w formie pikiety pod Ministerstwem Edukacji Narodowej. Jan Bałuka obszernie wyjaśnił postulat podwyżek, analizując składniki pensji nauczycielskiej; Krystyna Sakowska omówiła postulat całkowitego zniesienia regulaminów oceniania pracy nauczycieli w połączeniu ze skutkami zmian w awansie zawodowym; natomiast Dariusz Zięba omówił nieuregulowaną sprawę tak zwanych godzin karcianych, jako przykład darmowej pracy oraz zwrócił uwagę na brak prawdziwego dialogu z minister edukacji. Bogusława Buda podkreśliła, że Polska na 36 państw europejskich zajmuje 33 miejsce pod względem wynagrodzenia nauczycieli. Przedstawiciele mediów zadali pytania dotyczące spodziewanego protestu polegającego na braniu zwolnień lekarskich przez nauczycieli i stosunku „Solidarności” do tego pomysłu. W odpowiedzi Bogusława Buda poinformowała, że „Solidarność” jako związek niezależny podejmować będzie decyzje o formach protestu podczas Rady Krajowej Sekcji. W tym momencie przypomniano, że NSZZ „Solidarność” jest w sporze zbiorowym. Konferencja trwała około godziny i zakończyła się indywidualnymi wywiadami z członkami Prezydium. Po konferencji można sformułować następujące wnioski – poinformowała Bogusława Buda – i je wymieniła. Po pierwsze – konferencje są bardzo potrzebne, a ta spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów, które dobrze zrelacjonowały jej przebieg, co posłużyło akcji informacyjnej społeczeństwa o powodach protestu i prawdziwych zarobkach nauczycieli. Po drugie – bardzo dobry był pomysł z paskami, jako przemawiający dowód. Po trzecie – materiały dla mediów były dobrze przygotowane przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania. Po czwarte – istnieje konieczność kontynuacji form protestu, by integrować nauczycieli i przygotowywać do masowych akcji protestacyjnych które, żeby były skuteczne, muszą mieć odpowiednią frekwencję.

Olsztyn: Konferencja prasowa pod hasłem „Związkowe wotum nieufności wobec minister Anny Zalewskiej” zorganizowana została przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność w Olsztynie 11 grudnia 2018 roku w siedzibie Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji ze strony związkowej uczestniczyli członkowie Rady i Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Olsztynie: Bożena Kowalska, Elżbieta Szydlik, Mariola Godzina, Janusz Jaworski i Jerzy Ewertowski. Ze strony mediów obecna była TVP Olsztyn oraz dziennikarze radiowi. Nasza regionalna konferencja była elementem ogólnopolskiej akcji informacyjnej prowadzonej przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania, mającej na celu przedstawić mediom i społeczeństwu szkodliwe działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wobec naszego środowiska, które powodują oburzenie pracowników oświaty, obniżają prestiż zawodu nauczyciela, a także uderzają w naszą godność. Uczestnikom wyjaśniono, że pani minister Zalewska jest odpowiedzialna za: 1) brak zapowiedzianych jeszcze w kampanii wyborczej godnych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli; 2) brak wprowadzenia zmian w systemie finansowania zadań oświatowych i systemie wynagradzania; 3) wydłużenie ścieżki awansu zawodowego; 4) wprowadzenie niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy nauczyciela; 5) niezlikwidowanie godzin karcianych; 6) prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi. Wymienione punkty zostały omówione przez naszych przedstawicieli, z wykorzystaniem przygotowanych slajdów. Konferencja trwała 40 minut. Dziennikarze otrzymali pakiet materia-łów potwierdzających „grzechy” pani minister. Pytania dziennikarzy dotyczyły dalszych działań, które podejmie oświatowa „Solidarność” w ramach protestu wobec decyzji ministerstwa.

Kielce: Odwołania minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej domagała się oświatowa „Solidarność” w Kielcach. Podczas konferencji prasowej związkowcy przedstawili „siedem grzechów głównych” pani minister. „Solidarności” nie podoba się między innymi: wprowadzenie systemu obowiązkowych ocen nauczycieli i wydłużenie czasu potrzebnego na awans zawodowy nauczycieli. Związkowcy zarzucają Annie Zalewskiej wprowadzenie niekorzystnych przepisów dotyczących oceny pracy pedagogów, niezlikwidowanie godzin karcianych, a także prowadzenie pozorowanego dialogu i wzrost biurokracji w szkołach. Jednak główne zarzuty dotyczą przede wszystkim braku realnych podwyżek pensji. Henryk Ślusarski, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i jednocześnie przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego tegoroczną podwyżkę w wysokości pięciu procent uważa za iluzoryczną, bowiem ledwie przekroczyła ona wartość inflacji. To samo mówił o kolejnym pięcioprocentowym wzroście wynagrodzeń, który nauczyciele dostaną od stycznia 2019 roku. Henryk Ślusarski stwierdził, że Anna Zalewska dostała wcześniej ostrzeżenie od nauczycieli, ale go zignorowała. –15 września odbyła się ogromna manifestacja w Warszawie, podczas której pokazaliśmy minister czerwoną kartkę i wręczyliśmy jej nasze postulaty. Domagamy się zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. Chcemy, by wynagrodzenie nauczycieli było połączone z wynagrodzeniem w gospodarce narodowej Jeżeli ono będzie rosnąć, to rosnąć powinno też wynagrodzenie pracowników szkół. – mówił Henryk Ślusarski. Waldemar Bartosz, przewodniczący świętokrzyskiej „Solidarności” zadeklarował wsparcie dla postulatów pracowników oświaty, podkreślając, że podwyżki muszą być realne. Dodał także, że godna pensja nauczyciela sprawi, iż do zawodu będą dostawali się ludzie kreatywni, z pasją i w ten sposób zyskają także uczniowie. – Nas, nauczycieli, obraża to, że politycy w mediach zawyżają pobory nauczycieli w Polsce, okłamują społeczeństwo na temat rzeczywistych płac w oświacie, tracą wiarygodność w oczach nauczycieli – powiedział Marek Poniewierka, zastępca przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Kielcach.

Lublin:
Konferencję prasową w Regionie Środkowo-Wschodnim 10 grudnia 2018 r. zorganizowało Prezydium Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W konferencji uczestniczyła większość zaproszonych lokalnych mediów oraz prasy między innymi: TVP3, Radio Lublin, „Dziennik Wschodni”, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Wyborcza”, „Fakt”. Konferencja odbyła się z udziałem przewodniczącej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego Wiesławy Stec oraz zastępcy przewodniczącej Anny Chadam i członka prezydium Waldemara Jakubowskiego. W przekazywanych informacjach do przedstawicieli mediów i prasy podkreślono, że oświatowa „Solidarność” straciła zaufanie do szefowej resortu edukacji i zarzuca jej, że prowadzi pozorowany dialog już ponad dwa lata. Jako Związkowcy domagamy się godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, tak jak było to zapowiadane podczas kampanii wyborczej. Niezadowolenie budzi również brak zmian w systemie finansowania zadań oświatowych i wynagradzania. „Solidarność” sprzeciwia się także wydłużeniu ścieżki awansu zawodowego oraz dodatkowi 500+ tylko dla jednej grupy nauczycieli – dyplomowanych. Oczekujemy ostatecznego wyjaśnienia przydziału darmowych godzin pracy w ramach już zlikwidowanych godzin karcianych. Nie mogło oczywiście zabraknąć informacji, iż rządy minister Zalewskiej doprowadzają do jeszcze większej biurokratyzacji pracy nauczycieli. Zwracano uwagę na upadek autorytetu nauczycieli, który jest konieczny do właściwego wykonywania zawodu. Podniesiono problem zmniejszającej się gwałtownie liczby nauczycieli i związanych z tym problemów. Przewodnicząca Wiesława Stec omówiła również sytuację w szkolnictwie zawodowym. Podczas konferencji zadawano pytania: Czy kredyt zaufania dla minister Zalewskiej został ostatecznie wyczerpany? Czy nauczyciele z „Solidarności” wezmą udział w proteście polegającym na braniu zwolnień lekarskich? Czy podobne konferencje prasowe odbywają się w innych miastach? Jak wygląda sytuacja nauczycieli szkół branżowych? Dziennikarzom rozdano materiały przekazane przez Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność" oraz nadesłane przez pracowników oświaty odcinki z wynagrodzeń. Konferencja miała na celu uświadomienie uczestnikom, że: – nauczyciele chcą pracować dobrze, należy im tylko stworzyć do tego odpowiednie warunki; – godziwe płace przyciągną do zawodu wartościowych absolwentów szkół wyższych i zmotywują do lepszej pracy obecnych pracowników; – należy odbudować autorytet pracujących w zawodzie; – reforma edukacji w odniesieniu do szkół branżowych uda się tylko wtedy, kiedy szacunek będą budzili wszyscy ludzie uczciwej pracy, bez względu na wykonywany zawód i stanowisko; – szacunku i wsparcia wymagają również nauczyciele przedszkoli i klas wstępnych szkoły podstawowej, gdyż to od nich zależy efektywność dalszego kształcenia.

Słupsk:
W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku 10 grudnia o godzinie 12.00 odbyła się konferencja prasowa, której inicjatorem była Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Słupsku. Została ona poświęcona uzasadnieniu odwołania minister Anny Zalewskiej oraz jej „siedmiu grzechom głównym”. Zaliczono do nich: brak godnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli, brak likwidacji tak zwanych godzin karcianych, wydłużenie ścieżki awansu zawodowego, wprowadzenie nowych, niekorzystnych dla nauczycieli przepisów dotyczących oceny pracy nauczycieli, prowadzenie pozorowanego dialogu ze związkami zawodowymi i wzrost biurokracji. Wszystko to złożyło się na wystawienie minister Zalewskiej oceny niedostatecznej. Przewodnicząca Sekcji Regionalnej Dominika Korzeniowska-Gudyn poinformowała lokalne media także o tym, że ministerstwo poprzez podawanie nieprawdziwych informacji kreuje negatywny obraz nauczyciela. Ponadto pokazała i udostępniła do oglądu wyciągi zasadniczych wynagrodzeń pedagogów, czyli paski, na których widniały kwoty zdecydowanie niższe od tych sugerowanych przez minister Zalewską – 5300 złotych. Ostatecznie mają one trafić na biurko premiera Mateusza Morawieckiego. Konferencja prasowa odbiła się w lokalnym środowisku szerokim echem. Wielu nauczycieli ucieszył fakt nagłośnienia sprawy związanej z trudną sytuacją polskiej oświaty. Regionalne media w obiektywny i rzetelny sposób zrelacjonowały przekazany materiał informacyjny. Były to: wiodący na Pomorzu „Głos Pomorza”, Radio Słupsk oraz Radio Koszalin.

Opole:
Konferencja prasowa została zorganizowana przez Sekcję Regionalną Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego. Prowadzącym był przewodniczący Piotr Pakosz z udziałem Zbigniewa Stachowskiego – członka Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. W konferencji wzięli udział dziennikarze Radia Opole i „Nowej Trybuny Opolskiej”, którzy bardzo rzetelnie przedstawili mieszkańcom sytuację polskiej oświaty. Niestety, nie przybyła TVP OPOLE, bo naszym zdaniem mieli zakaz przybycia, a dyrektor oddziału nie przyjął nas na rozmowę. Dokumenty dotyczące wotum zaufania dla minister Zalewskiej zostały przekazane, ale bez publikacji.

Katowice:
W Katowicach konferencja prasowa odbyła się 10 grudnia. Została zorganizowana przez Lesława Ordona – przewodniczącego Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Uczestniczył w niej również Marek Moszczyk – wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Częstochowskiego. Była duża frekwencja – przybyły prawie wszystkie media, na przykład: wszystkie duże stacje telewizyjne i radiowe, w tym regionalne – RMF, ZET, ESKA, TOK FM, Radio Katowice, Radio Piekary, Radio EM, TVN 24, TVP INFO, TV Polsat, TVS, „Gazeta Wyborcza”, „Dziennik Zachodni”. Lesław Ordon przedstawił stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania i rozdał materiały. Dziennikarze robili zdjęcia tak zwanych pasków wynagrodzeń, zadawali różne pytania, w tym o ZNP lub o to, co dalej zamierza „Solidarność”, czy zostanie zorganizowany strajk, czy premier wie o wniosku o dymisję minister Zalewskiej.

Szczecin:
Zgodnie z ustaleniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, konferencja prasowa „Związkowe wotum nieufności dla minister Zalewskiej” w Szczecinie odbyła się 10 grudnia 2018 r. od godziny 11.00 do 12.00. Na konferencji były: TV Szczecin, „Głos Szczeciński”, „Gazeta Wyborcza”, „Kurier”, „Jedność”. Przedstawiciele mediów otrzymali materiały uzyskane z KSOiW NSZZ „Solidarność”. Podczas konferencji przedstawiliśmy powody, dla których uważamy za zasadne odwołanie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji. Przede wszystkim wymieniliśmy: – niegodne nauczycieli uposażenia; – niebezpieczeństwo braku kadr w szkołach; w wielu kluczowych specjalnościach, na przykład nauczycieli matematyki, fizyki, przedmiotów zawodowych w szkołach technicznych; – wprowadzenie nierealnych kryteriów oceny pracy i punktacji nauczycieli; – opóźnianie awansu zawodowego i finansowego nauczycieli; – przerost biurokracji w oświacie; – wymuszanie wolontariatu, czyli godziny „karciane”. Nasze wypowiedzi spotkały się ze zrozumieniem większości dziennikarzy

oprac. Barbara Ellwart