Drukuj

W numerze 18/2019

Jaki mamy klimat?

Na przyjazny klimat w oświacie czekaliśmy do zakończenia kampanii wyborczej do parlamentu narodowego. Mając w pamięci trudy wiosennych negocjacji z rządem RP, zakończonych podpisaniem 7 kwietnia Porozumienia, z nadzieją oczekiwaliśmy realizacji zawartych tam postanowień. O tym, że nie będzie łatwo, co bardziej twardo stąpający po ziemi wiedzieli od samego początku. Główne obawy realizacji Po-rozumienia dotyczą, jak można było się spodziewać, spraw związanych z finansami państwa.

więcej na str. 2

Jerzy Ewertowski

Po prostu tak dalej być nie może!

Dla świadomych i zaangażowanych uczestników dialogu o stanie polskiej oświaty nie jest tajemnicą, że oprócz postulatów finansowych konieczna jest też przebudowa całego systemu organizacji pracy szkół i co za tym idzie organizacji pracy nauczycieli. Ponieważ to na nas właśnie, czy się to komuś podoba czy nie, opiera się cała struktura oświatowa. Samo podwyższenie wynagrodzeń; szczególnie takie, które wprowadzane jest bez jakichkolwiek odniesień do czegokolwiek, ot na zasadzie kaprysu rządzących; nie wystarczy. Nie wystarczy także spełnienie postulatu „Solidarności”, czyli powiązanie płac nauczycielskich z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Notabene pomysł ten idzie w jak najbardziej pożądanym kierunku, skoro nawet ZNP podjęło ostatnio próbę jego zawłaszczenia, choć wersja tego związku jest znacznie mniej korzystna dla pracowników oświaty.

na str. 3

Waldemar Jakubowski

System edukacji w Toskanii

System zatrudniania nauczycieli we Włoszech jest dość skomplikowany: nauczyciele aplikują na stanowiska z listy centralnej. Wypełniają ankiety, które są punktowane (np. wysoko wyceniane są zajęcia dodatkowe i osiągnięcia uczniów, ważna jest opinia dyrektora i związków zawodowych). Duża liczba punktów daje możliwość wyboru regionu i placówki. Pozostali muszą liczyć się z oddelegowaniem do części kraju wskazanej przez ministerstwo.

więcej na str. 6

Hanna Minkiewicz

 

Nie jest nam obojętne, kto nami rządzi

Po raz kolejny głosowaliśmy na swoich przedstawicieli do parlamentu. Niezwykle wysoka jak na polską tradycję, ponad 60-procentowa frekwencja wyborcza pokazała, że potrafimy zaangażować się politycznie i nie jest nam obojętne, kto otrzyma od nas mandat   do sprawowania władzy przez najbliższe cztery lata. Wyborcy spełnili swoją powinność, teraz czas na polityków, by zdali egzamin ze sprawowania władzy – z jednej strony, a z drugiej – bycia odpowiedzialną opozycją.

więcej na str. 8

Janusz Wolniak

 

Cień stanu wojennego

Mało kto dziś zawraca sobie głowę okolicznościami powołania komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli. A było to… w zimowy dzień początków stanu wojennego – 26 stycznia 1982 roku. Wtedy właśnie jako jedną z pierwszych, jeśli w ogóle nie pierwszą, uchwalono Kartę Nauczyciela.

więcej str. 9

Bożena Pierzgalska

Sukces czy porażka

Na zaproszenie Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjechał do Wrocławia przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszard Proksa. Na zebraniu z pracownikami oświaty Dolnego Śląska odniósł się do spraw bieżących, ale przede wszystkim do przedwakacyjnego strajku w szkołach.

więcej na str. 14

Janusz Wolniak

Święty Jan Paweł II – Przyjaciel Dzieci i Młodzieży

Uroczyste podsumowanie XI edycji Międzyszkolnego Konkursu Artystycznego „Święty Jan Paweł II – Przyjaciel Dzieci i Młodzieży” odbyło się 17 października 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 11 im. gen. Stanisława Maczka w Rzeszowie.

więcej na str. 14

Justyna Łobaza

Zawód geodeta

W budynku przy ul. Swobodnej 71/73, gdzie kiedyś mieściło się ich technikum, dzisiaj jest Centrum Kształcenia Ustawicznego, placówka dla dorosłych. Dawni uczniowie przynieśli ze sobą zdjęcie sprzed 50 lat i w jednej z klas zasiedli jak przed laty, i oczywiście zrobili sobie kolejne pamiątkowe zdjęcie.

więcej na str. 15

Janusz Wolniak

 

 

O realizacji porozumienia KSOiW z rządem

Zespół negocjacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r. w Warszawie podpisał porozumienie z rządem. Jak nauczyciele oceniają realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia między „Solidarnością” oświatową a rządem? – wypowiedzi związkowców

więcej na str. 17

oprac. Barbara Ellwart

Niepodległość

Jaka jest etymologia słowa niepodległość oraz na czym polegała modyfikacja znaczenia tego wyrazu.

więcej na str. 18

Barbara Ellwart

 

 

Przegląd Oświatowy nr 18/2019

O realizacji porozumienia KSOiW z rządem

Zespół negocjacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 7 kwietnia 2019 r. w Warszawie podpisał porozumienie z rządem. Jak nauczyciele oceniają realizację porozumienia zawartego 7 kwietnia między „Solidarnością” oświatową a rządem?

Bożena Brauer,

Region Gdański:

W Gdańsku 1 września zrealizowano już w zdecydowanej większości szkół podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych oraz wypłacono wychowawcom zarówno w szkołach, jak i w przedszkolach dodatek za wychowawstwo w wysokości trzystu złotych. Wprowadzono też w życie dodatek tysiąca złotych dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole. Niestety nie ma postępu w pracach nad systemem wynagradzania nauczycieli, co sprawia, że nie wiemy, jak będą wyglądać wynagrodzenia nauczycieli w kolejnym roku, zwłaszcza że wzrasta dość znacznie płaca minimalna. Są obawy, o czym mówiliśmy niejednokrotnie, że będzie brakować nauczycieli, bo wielu młodych ludzi już odchodzi z zawodu, który jest tak słabo opłacany.

Brak jest też realizacji punktu dotyczącego zwiększenia w ramowych planach nauczania liczby godzin do dyspozycji dyrektora i zapewnienia wynagrodzenia dla nauczycieli za zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Nie ma tez żadnych rozwiązań, które prowadziłyby do zmniejszenia dokumentacji szkolnej, tak zwanej biurokracji, na co nauczyciele bardzo czekają.

Przywrócono wcześniejsze przepisy dotyczące awansu zawodowego i oceny pracy. Jednakże jeśli chodzi o awans, jest wielki chaos, zwłaszcza w przypadku nauczycieli stażystów, którzy po roku pracy zmienili szkołę. Na wiele pytań nie ma odpowiedzi.

Podsumowując – jest jeszcze wiele do zrobienia.     

 

 

Lesław Ordon,

Region Śląsko-Dąbrowski:

Zważywszy na fakt, że nasze postulaty tylko w części zostały zrealizowane, trudno mówić o pełnym zadowoleniu.

Większość członków oświatowej „Solidarności” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim jest nadal rozgoryczona sposobem prowadzenia negocjacji i brakiem realizacji wszystkich postulatów. Szczególnie po ostatnich zapowiedziach rządu o planowanym wzroście pensji minimalnej do poziomu trzech tysięcy złotych na koniec roku 2020 – nauczyciel stażysta i kontraktowy będzie pod „kreską”. Ta sytuacja ciągle powoduje negatywną selekcję do zawodu.        

 

 

Henryk Ślusarski,

Region Świętokrzyski:

Porozumienie zostało podpisane i koniec. Nie zrealizowano ważnych postanowień, na przykład dotyczących reformy finansowania oświaty. Rząd miał przedstawić propozycję. Niestety, nadal nie przedstawił. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmuje zdecydowane działania. „Dmuchamy na zimne” – piszemy i wysyłamy stanowcze pisma do premiera i do ministra edukacji z żądaniem realizacji porozumienia. Obecnie drastycznych kroków nie możemy podjąć, ponieważ rząd ma czas na realizację porozumienia do końca grudnia 2019 roku. 

oprac. Barbara Ellwart