W numerze 19/2016

Spotkanie Prezydium KSOiW z premier Beatą Szydło

W związku z przedstawionymi projektami ustaw oświatowych, realizując postanowienia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, doszło do pilnego spotkania (14 listopada 2016 r.) członków Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy z premier Beatą Szydło, Elżbietą Witek – członkiem Rady Ministrów, szefową gabinetu politycznego premiera RP, wiceministrem edukacji Maciejem Kopciem oraz z dyrektorami departamentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były postulaty Solidarności oświatowej zgłoszone do projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty, dotyczące pakietu osłonowego i wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Na wniosek NSZZ „Solidarność’ rząd RP przygotuje plan dojścia do wyższych płac w oświacie. Rząd zajmie się również doprecyzowaniem zapisu art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w celu wyeliminowania nadużyć w zakresie czasu pracy nauczycieli.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

 

Rozwiązania zaproponowane przez rząd są niewystarczające

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, którzy spotkali się w Dobieszkowie 17 i 18 listopada 2016 r., wyrazili niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy związkiem a rządem, dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne Rada uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem; w przypadku braku porozumienia związkowcy nie wykluczają protestu.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 4

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, powołanego przez minister edukacji narodowej, odbyło się 18 listopada br. w Warszawie. Udział w nim wzięli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe, przedstawiciele reprezentatywnych związków zawodowych pracowników oświaty, a także organizacji jednostek samorządu terytorialnego.
Urszula Szymańska
więcej na str. 6

Jaka reforma oświaty?

Które zmiany proponowane przez MEN powinny być wprowadzone, a które należałoby jeszcze dopracować? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 7

Najwyższa Izba Kontroli o szkolnictwie zawodowym

System szkolnictwa zawodowego nie jest skuteczny. Na rynku pracy brakuje fachowców, ale absolwenci szkół zawodowych nie znajdują zatrudnienia. Poziom bezrobocia w tej grupie wynosi aż 41 proc. Główną przyczyną takiej sytuacji jest niedopasowanie oferty szkół zawodowych do potrzeb rynku i niewystarczające warunki do nauki zawodu, co wpływa na jakość wykształcenia pracowników po zawodówkach. Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że reforma szkolnictwa zawodowego z 2012 roku może nie przynieść oczekiwanych efektów, bo wprowadzając liczne zmiany systemowe, nie zmieniono sposobu finansowania tego szkolnictwa. więcej na str. 13

Pozwolić zapomnieć, czyli jak zniszczyć pamięć historyczną

Na żeliwnej tablicy wmurowanej w jego ścianę widniał napis informujący, że z tego miejsca 31 VIII 1939 roku do walk w Obronie Wybrzeża wyruszyła Ochotnicza Kompania Młodzieżowa. Domek ten przed wojną był siedzibą Powiatowej Komendy Przysposobienia Wojskowego, organizacji przygotowującej młodzież do służby wojskowej, a w sierpniu 1939 roku stał się siedzibą dowództwa wspomnianej już ochotniczej kompanii, składającej się w większości z harcerzy. Semen Czubenko
więcej na str. 16

Krótko o problemie

Ostatnio opisywany wyraz „dokładnie”, który błędnie używany w znaczeniu ‘tak, oczywiście’ stanowi kalkę z angielskiego exactly oraz niemieckiego – genau, wzbudził Państwa zainteresowanie kalkami językowymi. Jak słusznie Państwo zauważyliście, opisywana kalka angielskiego exactly nie stanowi wyjątku, ponieważ często spotykamy błędnie używane kalki językowe. Jednym z przykładów może oczywiście być, wymieniane przez Państwa, sformułowanie „Mam problem”. Barbara Ellwart
więcej na str. 17

Marek Kamiński motywuje uczniów gdyńskiej szkoły

Po podpisaniu porozumienia o współpracy z Fundacją Marka Kamińskiego od września bieżącego roku szkolnego Zespół Szkół nr 6 przy ulicy Wrocławskiej 52 w Gdyni stał się inkubatorem motywacji – pierwszą w Polsce szkołą pracującą w oparciu o metodę Biegun. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 7 wspólnie z nauczycielami, przy aprobacie dyrektora Sławomira Wiśniewskiego, na lekcjach wychowawczych realizują autorski program Marka Kamińskiego – „10 kroków metody Biegun”. Joanna Zarzycka i Katarzyna Kowalska
więcej na str. 18