Podsumowanie roku 2016 (3)

Dorota Kaczmarek, Region Częstochowski: Miniony rok można ocenić bardzo pozytywnie. Dla NSZZ „Solidarność” był to rok sukcesów – podniesiona została płaca minimalna, wzrosła również stawka minimalna godzinowa do 13 złotych, obniżono wiek emerytalny. Jako Związek okazaliśmy się bardzo skuteczni. Nie przyszło to jednak łatwo. Osiągnęliśmy to dzięki naszej determinacji i konsekwencji w działaniu. Dla Polski był to również dobry rok. Budżet rodzin wielodzietnych zyskał dzięki wprowadzeniu programu, tak zwanego „500+”, zaczął również działać program mieszkaniowy dla młodych ludzi. Nareszcie doczekaliśmy się działań nakierowanych na rodzinę i jej rozwój. Za powodzenie tych programów kciuki powinniśmy trzymać szczególnie my – nauczyciele. Wzrost dzietności rodzin, to dla nas miejsca pracy i spokojne funkcjonowanie szkół. W 2016 roku nie udało się przekonać rządu i pani minister do stworzenia warunków osłonowych dla nauczycieli tracących co roku pracę z powodu niżu demograficznego. Rok 2017 przyniósł nowe wyzwania dla Związku, między innymi reformę oświaty.

Budzi ona wiele negatywnych emocji, często „podkręcanych” politycznie. Musimy dołożyć wszelkich starań, by nasi członkowie mieli miejsca pracy i odnaleźli się w nowym/starym ustroju szkolnym. Ważnym tematem w nowym 2017 roku będzie także planowana podwyżka dla nauczycieli, na którą czekamy już od kilku lat. Mam nadzieję, że pani minister Anna Zalewska dotrzyma słowa i będziemy negocjować konkretne pieniądze. Nauczyciele liczą również na to, że zostaną wprowadzone w szkołach standardy, które ukrócą pseudooszczędnościowe działania samorządów. Ogromne oczekiwania mają również pracownicy administracji i obsługi. To grupa pracowników oświatowych, która od lat czeka na rozwiązania dotyczące ich wynagrodzeń. Kwestie płacowe zdominują 2017 rok.

Anna Talecka, Region Koszaliński Pobrzeże: Co się powiodło? Dobrze, że wchodzi ośmioklasowa szkoła podstawowa, że zmieniają się podstawy programowe, że będzie czteroletnie liceum. Były jednak niepokoje w gimnazjach o pracę. W Koszalinie jest podana teraz nowa sieć szkół, jednogłośnie przyjęta przez Radę. Gorzej jest w terenie, bo nadal wpływają informacje i jeszcze nie ma ostatecznych decyzji. Musimy się im dokładnie przyjrzeć. Niepotrzebne zamieszanie wprowadzają samorządy, które rozsyłają informacje nie pod te adresy, pod które powinny docierać. W moim okręgu było kilka przypadków, że opinie zostały wysłane pod zły adres. W 2017 roku nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi najbardziej czekają na podwyżki płac. Środowisko oświatowe przede wszystkim oczekuje stabilizacji i spokoju, które są niezbędne w pracy z uczniami. Nauczyciele czekają na informację, że mają zatrudnienie i mogą pracować. W tej chwili to nie wiemy, co będzie. Dopóki nie zobaczymy arkuszy organizacyjnych w szkołach, dopóty będzie niepokój. Mamy nadzieję, że od marca będziemy mieli wgląd do arkuszy i sytuacja się wyklaruje. Jeżeli okaże się, że będą nauczyciele, którzy stracą pracę, wtedy będzie trzeba szukać dla nich zatrudnienia.

Renata Kluska, Region Śląsko-Dąbrowski: Prace nad przygotowaniem reformy oświaty trwają już ponad rok. W okresie tym jako ekspert dobrych zmian w oświacie miałam możliwość wypowiadania się na temat proponowanych zmian w obrębie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i uważam, że nie był to stracony czas. W całej Polsce odbyło się siedemnaście debat wojewódzkich i szereg konsultacji społecznych z nauczycielami, rodzicami, samorządami, co świadczy o bardzo poważnym podejściu resortu edukacji do projektowanych zmian. W styczniu bieżącego roku zostały podpisane przez Prezydenta fundamentalne zmiany dotyczące szeroko rozumianego nowego ustroju szkolnego. W dniu wczorajszym pani minister podpisała kolejne dokumenty dotyczące wdrażania zmian w polskich szkołach. I tak podpisano rozporządzenie, które obejmuje między innymi nową podstawę programową wychowania przedszkolnego, podstawę kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia. Zmienił się ustrój szkolny. Sześciolatki nadal pozostają w przedszkolu, a edukacja szkolna rozpoczyna się od 7 roku życia. Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum, szkołę branżową I i II stopnia, szkołę policealną. W styczniu 2017 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych przeszkoli i szkół. Położono duży nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wszystkie te przedsięwzięcia uważam za pozytywne przesłanki do proponowanych zmian. W chwili obecnej nie dostrzegam jakichś większych zagrożeń; należy pamiętać, że prace w obrębie zmian w oświacie cały czas trwają, a to wymaga czasu i konstruktywnej postawy środowiska oświatowego. W 2017 roku nauczyciele oczekują: stabilizacji zawodowej, ochrony miejsc pracy, odpowiedniej gratyfikacji finansowej za wykonywaną pracę oraz szeroko rozumianego dostępu do atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego.

Dorota Bojarowska-Bublej, Region Słupski: Odpowiadając na zadane pytania, stwierdzam, że miniony rok 2016 był rokiem oczekiwań, wielkich nadziei, ale też ogromnego niepokoju o przyszłość oświaty. Chaos informacji, niechęć słupskiego samorządu do przeprowadzania reformy oświatowej, nikła nić dialogu samorząd – związek zawodowy budzi wciąż wiele obaw, niepewności, a nawet złości wśród nauczycieli. Jako związek zawodowy staramy się gasić niepotrzebne emocje, tłumaczyć i wyjaśniać cel reformy. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń miejsc pracy nauczycieli. Przedmiotem ogromnej troski naszej organizacji jest też grupa pracowników niepedagogicznych, których losem nie martwi się słupski samorząd. Oczywiście w mi-nionym roku, jak zawsze, realizowaliśmy nasze priorytety, czyli: ochrona praw pracowniczych, rozwiązywanie wciąż nowych problemów i konfliktów na linii pracownik – pracodawca, podejmowaliśmy liczne, często zakończone powodzeniem interwencje w obronie członków Związku. Ważnym obszarem naszego działania jest dbałość o rozwój organizacji związkowej; w minionym roku dołączyły do nas dwa nowe, duże koła „Solidarności”. Promocja Związku, pomoc prawna, częste spotkania ze związkowcami, dobra współpraca z PIP, walka o utrzymanie miejsc pracy – przynoszą efekty w postaci zaufania pracowników do naszej organizacji. Dużo złych emocji pomiędzy dyrektorami, a pracownikami wzbudził artykuł 42 Karty Nauczyciela – nauczycieli obarczono dodatkowymi zajęciami – oczywiście bez dodatkowego wynagrodzenia. W roku 2017 oczekujemy stabilizacji i jasnego, jednoznacznego prawa oświatowego. Ważne naszym zdaniem problemy to: standardy zatrudnienia nauczycieli, w tym określenie podziału na grupy oraz ilości dzieci w klasach podstawowych 4-8, a także w szkołach średnich; wprowadzenie jednoznacznych zmian w artykule 42 ustęp 2 Karty Nauczyciela, ujednolicenie czasu pracy specjalistów szkolnych. Cieszy nas fakt wzmocnienia roli kuratora oświaty oraz możliwość opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart

W numerze 5/2017

Trzeba doprecyzować przepisy Karty Nauczyciela

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która obradowała 16 i 17 lutego br. w Jeleniej Górze, domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z 25 stycznia 2017 r.
więcej na str. 4

NIK o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego

Podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego 2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego 2017 r.) przedstawiono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach 2012 – 2015 oraz informację o przebiegu i wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Roman Laskowski
Zbigniew Świerczek więcej na str. 5

Podsumowanie roku 2016 (3)

Za nami rok wielu zmian w oświacie. W grudniu 2016 roku Sejm uchwalił ustawy wprowadzające reformę edukacji, prezydent RP już je podpisał, ale czas negocjacji środowiska oświatowego z rządem trwa. Co w 2016 roku powiodło się, a co nie? Czego nauczyciele oczekują w 2017 roku?
więcej na str. 6

Dialog społeczny sektora edukacji w Polsce

Pod koniec 2016 roku w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwszy raz od wielu lat, o sprawach najważniejszych dla polskich nauczycieli dyskutowali przy jednym stole przedstawiciele związków zawodowych, rządu oraz reprezentanci samorządu terytorialnego.
Tomasz Gryczan
więcej na str. 8

O promocji, korespondowaniu i innych neosemantyzmach

Dlaczego zdanie „Nic nie wiemy o jego promocji.” powoduje dezorientację słuchacza lub czytelnika? Dlaczego jedna osoba zrozumie, że słowo promocja dotyczy przejścia ucznia do następnej klasy, a inna, że – reklamy? A może promocja znaczy jeszcze coś innego?
Barbara Ellwart
więcej na str. 15

Młodzi matematycy w Gdyni

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni w lutym 2017 r. podczas Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotkali się wybitnie uzdolnieni matematycy – uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Takie spotkanie odbyło się już po raz 24.
Wojciech Kosakowski
więcej na str. 16

Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż

W tym roku minęła 75 rocznica utworzenia Armii Krajowej, która powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 r. Z tej okazji uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Dzieci Głogowskich w Głogowie uczestniczyli w apelu poświęconym upamiętnieniu tego wydarzenia. Apel został przygotowany przez grupę uczniów, członków koła historycznego. Gośćmi gimnazjalistów byli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów ubrani w mundury z czasów II wojny światowej.
Jolanta Peciak
więcej na str. 17

Przywrócić bohaterom tożsamość

– Od początku chciałem przywrócić naszym bohaterom tożsamość – powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej w rozmowie z Teresą Marchwicką-Grabowską.
więcej na str. 18