Ramowe plany nauczania.

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają?

Wojciech Jaranowski, Region Toruńsko-Wlocławski: Ponieważ jestem historykiem, bardzo mnie cieszy zwiększenie liczby godzin historii. Podobnie myślą moi koledzy historycy. Walczyliśmy o godne miejsce nauki historii w szkole i to w końcu nastąpiło.

Grażyna Chomiuk Region Śląsko-Dąbrowski: Nauczyciele muzyki, plastyki i wychowania technicznego krytycznie odnieśli się do nowych ramówek z powodu zmniejszenia liczby godzin nauczania tych przedmiotów i zakończenia edukacji w tym zakresie w klasie VI lub VII szkoły podstawowej. Ich zdaniem są to zajęcia niezwykle ważne dla rozwoju dziecka – jego wrażliwości, kreatywności i umiejętności manualnych – i dlatego powinny być kontynuowane także w VII i VIII klasie. Nauczyciele chemii, biologii, fizyki i geografii ze szkół ponadgimnazjalnych pozytywnie ocenili zmiany w ramowych planach nauczania. Uważają za słuszne wydłużenie cyklu nauczania i nauczanie tych przedmiotów w każdej klasie aż do matury, co ich zdaniem sprzyja dłuższemu, a więc lepszemu poznaniu możliwości i uzdolnień ucznia, eliminuje pośpiech i stres w procesie nauczania i realizacji programu, pozwala na mocniejsze połączenie teorii z praktyką przez zwiększenie ilości czasu na ćwiczenia praktyczne, rozwijające logiczne myślenie młodzieży. Uczeń, który nie wybiera rozszerzenia z tych przedmiotów, ma mimo wszystko z nimi kontakt w całym cyklu nauczania, co daje mu większe możliwości wyboru lub zmiany przyszłego kształcenia na uczelni wyższej. Nauczyciele języków obcych ze szkół ponadgimnazjalnych pozytywnie wypowiedzieli się o nowej ramówce, podkreślając takie elementy, jak: wydłużenie cyklu nauczania i dłuższy kontakt z dzieckiem, możliwość nauczania nie tylko języka, ale też elementów realioznawstwa czy kultury danego kraju, na których nauczanie dotychczas brakowało czasu, uświadomienie uczniom, że na egzaminie maturalnym nie wystarczy świetna znajomość języka obcego, ale także trzeba posiadać wiedzę ogólną o świecie z różnych dziedzin, takich jak między innymi: ekologia, technika, kultura, literatura. Krytycznie ocenili zaniechanie kształcenia ogólnego w liceum. Dyrektorów, a także nauczycieli martwi fakt, że w nowej ramówce jest za mało godzin informatyki – tylko po jednej godzinie w każdej klasie szkoły podstawowej, a ich zdaniem powinny być co najmniej dwie, począwszy od VI klasy, ponieważ uważają, że informatyka to przyszłość i dlatego dziś każdy pracownik – sekretarka, dyrektor, inżynier, nauczyciel – musi sprawnie posługiwać się komputerem i programami informatycznymi. Zauważyli też, że wyższe uczelnie powinny przygotowywać specjalistów z rozszerzonymi kwalifikacjami umożliwiającymi nauczanie kilku przedmiotów. Dotyczy to szczególnie biologii, fizyki czy chemii, bo na ich nauczanie ramówka przewiduje tylko po jednej godzinie w VII i w VIII klasie szkoły podstawowej. W ten sposób nauczyciel z jednym fakultetem nie będzie miał etatu w danej szkole, a szkoła będzie miała problem z pozyskaniem nauczyciela do nauczania tych przedmiotów. (Na temat projektowanych ramowych planów nauczania swoje uwagi przedstawiło kilku nauczycieli i dyrektorów publicznych szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w Mysłowicach).

Dorota Bojarowska-Bublej, Region Słupski: Ramowe plany nauczania to wciąż jeszcze bardzo świeża sprawa – jesteśmy w trakcie dyskusji i zbierania opinii wśród dyrektorów i nauczycieli. Zdania są jak zawsze podzielone – w zależności od typu szkoły i przedmiotów. Dostrzegamy zbieżność aktualnie proponowanych ramowych planów nauczania dla szkół podstawowych z ramówkami poprzedniej ośmioklasowej szkoły podstawowej. Zaniepokojenie budzi zmniejszenie ilości godzin, na przykład na zajęcia praktyczno-techniczne do trzech godzin, i brak podziału na grupy. Cieszy zwiększenie ilości godzin informatyki. Jeśli chodzi o same treści nauczania, to uważamy, że nasi nauczyciele to profesjonaliści, którzy świetnie dadzą sobie radę z nowymi wyzwaniami i tego nikt się nie obawia.

Iwona Kręglicka, Region Środkowo-Wschodni: Bardzo cieszy nas powrót do nauczania przedmiotowego i spiralnego układu treści. To niewątpliwie wpłynie korzystnie na efekty kształcenia. Cieszy zwrot ku nauczaniu przedmiotów ścisłych, wprowadzenie elementów programowania i nauki szachów dla najmłodszych. Wydłużenie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych wpłynie na lepsze przygotowanie młodzieży do podjęcia nauki w szkołach wyższych.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart

W numerze 7/2017 „Solidarność” oczekuje od rządu realizacji postulatów płacowych

„Solidarność” nie popiera akcji protestacyjnej zapowiadanej na 31 marca br. przez ZNP, ponieważ Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” nadal jest w trakcie negocjacji z rządem RP i oczekuje realizacji ustaleń w sprawie podwyżek płac w oświacie ze spotkania z premier Beatą Szydło w listopadzie ub.r. W trakcie negocjacji NSZZ „Solidarność” sprzeciwiła się pomysłowi wprowadzenia kolejnych stopni awansu zawodowego. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które obradowało 21 i 22 marca br., zadeklarowało, że będzie wspierało działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 2

Jakie jeszcze uregulowania prawne powinna zawierać Karta Nauczyciela

W gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej 15 marca 2017 r. odbyły się dwa następujące po sobie spotkania grup roboczych: do spraw czasu i warunków pracy nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Jerzy Ewertowski
więcej na str. 4

Ramowe plany nauczania (2)

Ministerstwo Edukacji Narodowej 23 stycznia 2017 r. przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Jak nauczyciele oceniają projektowane ramowe plany nauczania? Jakie uwagi zgłaszają? – wypowiedzi związkowców
więcej na str. 4

Reforma stawia ważne zadania przed związkowcami

Opiniowanie przez związki zawodowe sieci szkolnej oraz arkuszy organizacji szkoły, kwalifikacje nauczycieli, dostęp do banku informacji o miejscach pracy dla nauczycieli, planowane szkolenia dla związkowców i konkursy dla uczniów – to tematy omawiane podczas Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która odbyła się 14 marca w Sali Akwen w Gdańsku.
Barbara Ellwart
więcej na str. 5

Wdrażanie reformy oświaty

O nowych zadaniach związków zawodowych i niepokojach środowiska oświatowego, związanych z realizacją zmian w edukacji, mówi Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.
więcej na str. 7

Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych (2)

Badanie ciężaru szkolnych tornistrów i plecaków uczniów we wszystkich skontrolowanych szkołach wykazało, że waga blisko połowy tornistrów przekraczała zalecany ciężar, czyli 10 procent masy ciała ucznia (w niemal 9 proc. przekraczała 15 proc. masy ciała). Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 60 szkół publicznych (30 szkół podstawowych i 30 gimnazjów) w sześciu województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim.
więcej na str. 8

Cha, cha, cha czy ha, ha, ha”

Kiedy śmiejemy się, wydajemy dźwięki typu: cha, cha, chi, chi, che, che. Czy te wyrazy dźwiękonaśladowcze znaczą to samo, czy różnią się znaczeniem? Który zapis jest poprawny: cha czy ha?
Barbara Ellwart
więcej na str. 13

Lekcja na całe życie

Ponad trzystu uczniów warszawskich szkół licealnych uczestniczyło 13 marca br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP w konferencji „KATYŃ. 5 MARCA – DZIEŃ PAMIĘCI”. Organizatorem spotkania poświęconego pamięci Zbrodni Katyńskiej była Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze oraz Fundacja Golgota Wschodu. Gośćmi konferencji byli: posłanka Ewa Tomaszewska, mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałowska, wicekurator oświaty Andrzej Sosnowski oraz burmistrz Żoliborza Krzysztof Bugla.
Aneta Zbrzeźnia
więcej na str. 15

Letnia Akademia Mazury

„Hej, Mazury, jak wy cudne…” to słowa harcerskiej piosenki, która przedstawia piękno tej polskiej krainy geograficznej. Mazury to region geograficzno-kulturowy w północno-wschodniej Polsce. Region jezior, wielokulturowości i tradycji, który stał się miejscem spotkań nauczycieli z Niemiec i Polski od ponad dwudziestu lat.
Dorota Król
Brygida Gwiazda-Rzepecka
więcej na str. 16