STOWARZYSZENIE INSTYTUT PROMOCJI
NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”
KRS 0000101333

STOWARZYSZENIE INSTYTUT PROMOCJI NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”
80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
tel. (58) 308-42-42, fax 308-42-59
http://ipns.gda.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna; badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia ustawicznego młodocianych i dorosłych;
2. podtrzymywania tradycji narodowej , pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej , obywatelskiej i kulturowej ;
3. działalności na rzecz mniejszości narodowych;
4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
7. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
8. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
9. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
10. działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
11. ochrony i promocji zdrowia;
12. wspierania finansowego uczniów i studentów uzdolnionych oraz pracowników naukowych;
13. wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych;
14. organizacji konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży;
15. organizacji konkursów dla nauczycieli i innych grup zawodowych;
16. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
17. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18. upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
19. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
20. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
21. prowadzenia działalności publikacyjnej , badawczej i wydawniczej oraz wydawania materiałów reklamowych;
22. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
23. ratownictwa i ochrony ludności; ”
24. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; I
25. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
26. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27. promocji i organizacji wolontariatu;
28. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt. 1-27;
29. powoływania i prowadzenia uczelni i szkół oraz agend;
30. prowadzenia studiów podyplomowych po spełnieniu warunków kadrowych;
31. prowadzenia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych;
32. prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z celami Stowarzyszenia.

Dla realizacji celów statutowych Zarząd Stowarzyszenia IPN „Solidarność” ma następujące agendy:

● Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”

„Przegląd Oświatowy”

Wydawnictwo Stowarzyszenia IPN „Solidarność"

Instytut Badań Społecznych,

Stowarzyszeniem kieruje czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia.