VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny” nr 12 z 2019 r.

 

Poczta do prawnika   Cofnięcie dodatku motywacyjnego w okresie zwolnienia nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy, celem wykonywania zadań związkowych

Wojciech L., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Jestem oddelegowany do pracy w Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w roku szkolnym 2018/2019 na 2/3 etatu. W ramach 1/3 etatu świadczę pracę w szkole na stanowisku nauczyciela. Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia mówi o przyznawaniu przez dyrektora szkoły dodatku motywacyjnego. 

Od września 2018 roku do lutego 2019 r. dyrektor przyznał mi 3 proc. tego dodatku, a od 1 marca 2019 r. odebrał mi 3 procent. W marcu 2019 r. złożyłem dyrektorowi pismo z prośbą o pisemne uzasadnienie takiej decyzji. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. 

Czy dyrektor miał prawo zmniejszyć moje wynagrodzenie poprzez odebranie mi dodatku motywacyjnego w czasie, w którym jestem oddelegowany do pracy w Komisji Międzyzakładowej?

W związku z Pana wystąpieniem w sprawie przyznawania dodatku motywacyjnego przedkładam poniższe wyjaśnienia.

Jak wynika z nadesłanego e-maila, w roku szkolnym 2018/2019 jest Pan zwolniony z obowiązku świadczenia pracy celem wykonywania funkcji związkowych w wymiarze 2/3 etatu, a w wymiarze 1/3 etatu świadczy Pan pracę w szkole na stanowisku nauczyciela. 

W takim przypadku inne są zasady przyznawania dodatku za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, a inne za okres (…) 

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 12, str. 13 i 14)

Prawnik odpowiada  Wynagrodzenie nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny od dnia 1 września 2019 roku

W związku z pytaniem Czytelnika, czy nauczycielowi, który z dniem 1 września 2019 r. zostanie przeniesiony w stan nieczynny, będzie przysługiwało wynagrodzenie zwiększone o 10 procent od dnia 1 września 2019 r., według zawartego porozumienia, wyjaśniam, że , zgodnie z art. (…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 12, str. 14)

Akty prawne  Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2019 r. poz. 666)

* Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2019 r. poz. 685)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2019 r. poz. 686)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 691)

* Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 717)

 

MEN informuje  Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

16 maja zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego. Wejdzie ono w życie 1 września bieżącego roku.

Rozporządzenie określa podstawy programowe dla 215 zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przyporządkowanych do 32 branż, jak również dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów. 

Nowa podstawa programowa różni się od dotychczasowej przede wszystkim strukturą i zakresem treści. Nowy dokument uwzględnia kryteria weryfikacji efektów kształcenia, czyli opisane są w nim wymagania, które potwierdzą osiągniecie efektów kształcenia w danym zawodzie. 

Rozporządzenie jest efektem wprowadzonej reformy kształcenia zawodowego w zakresie programowym. Od 2017 r. obowiązywały nowe podstawy programowe, uwzględniające aktualne zapotrzebowanie na rynku pracy. Prowadzono jednak nadal konsultacje, w wyniku których zostaną wprowadzone nowe zawody, np.: technik programista, pracownik pomocniczy gastronomii, drukarz fleksograficzny, monter jachtów i łodzi.

Ponadto dokument zawiera propozycje dodatkowych umiejętności zawodowych, które szkoła może wybrać jako dodatkową ofertę w danym zawodzie. Na przykład technik fryzjer może uczyć się podstaw wizażu lub podstaw barberstwa. Technik informatyk może zdobywać dodatkowe umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w sieci lub programowania

w języku python. Kelner może nabywać umiejętności baristyczne, a ogrodnik – prowadzenia winnic. Natomiast uczniowie zawodów poligraficznych mogą przygotowywać się do modelowania 3D.

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:

a) roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;

b) roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia 

– a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

opr. bme

MEN informuje   Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego

Automatyk, technik mechatronik czy technik programista – to wybrane zawody, na które, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. 

Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej informuje, że – zgodnie ze zmianami dotyczącymi odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce – każdego roku ministerstwo będzie publikowało prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. 

Pierwszy z takich dokumentów został już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. 

Jak informuje MEN, jest to prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Ma ona na celu wspomaganie celowego i adekwatnego kształcenia branżowego, a tym samym przyczynianie się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce. 

Prognoza jest uporządkowanym alfabetycznie wykazem zawodów szkolnictwa branżowego.

Poza tym w informacji czytamy, że w ramach znowelizowanych przepisów prawa oświatowego samorządy na 2020 rok mają otrzymać zwiększoną subwencję oświatową na szkoły kształcące w zawodach, na które prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy, wskazane w prognozie.

Prognoza zapotrzebowania na krajowym rynku pracy co roku – przy podziale subwencji – dotyczyć będzie uczniów rozpoczynających naukę w danym zawodzie i kontynuowana ma być przez cały cykl ich kształcenia. 

opr. bme

Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Nr „PO” Data wydania Tytuł

1 (581) 1.01.2019 r. * Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych (poczta do prawnika)

* Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w kilku szkołach (poczta do prawnika)

* Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

* Egzamin ósmoklasisty (MEN informuje)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 września do 31 grudnia 2018 roku 

2 (582) 15.01.2019 r. * Wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który przed rozpoczęciem urlopu wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zajęć (NSZZ „Solidarność” informuje)

* Analiza prawna kwestii wynagrodzenia za czas urlopu zdrowotnego nauczyciela, który przed udzieleniem urlopu wyraził zgodę na zmniejszenie wymiaru zajęć

* Pismo KSOiW NSZZ „Solidarność” do MEN

* Pismo z MEN do KSOiW NSZZ „Solidarność”

* Przykładowy projekt wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie Pani…

3 (583) 1.02.2019 r. * Ważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy (prawnik informuje)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń (akty prawne)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego (akty prawne)

4 (584) 15.02.2019 r. * W sprawie wynagrodzenia za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do pełnienia funkcji związkowej (prawnik informuje) 

* Zapłata za nadgodziny (poczta do prawnika)

* Nowy pomnik historii „Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności” (informujemy)

* Mapa pomnika historii „Gdańsk – Stocznia Gdańska, miejsce narodzin Solidarności”

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

5 (585) 1.03.2019 r. * Ważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych – część II (zdaniem prawnika)

6 (586) 15.03.2019 r. * Ważne zmiany w ustawie o związkach zawodowych – część III (zdaniem prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

7 (587) 1.04.2019 r. * Godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akty prawne)

8 (588) 15.04.2019 r. * Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (NSZZ „S” informuje)

* Zmiany w przepisach o przeprowadzaniu egzaminów (MEN informuje)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

9 (589) 1.05.2019 r. * Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle aktualnych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego (prawnik informuje)

* W sprawie obniżenia pensji podczas postępowania karnego (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

10 (590) 15.05.2019 r. * W sprawie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku likwidacji gimnazjum (prawnik informuje)

* Zatrudnienie nauczyciela po przejściu na emeryturę (poczta do prawnika)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (akty prawne)

11 (591) 1.06.2019r. * Wynagrodzenie za niezrealizowane przez nauczycieli godziny ponadwymiarowe w okresie strajku szkolnego (poczta do prawnika)

* Ustawa z dnia 25 kwietna 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (akty prawne)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r. (akty prawne)

12 (592) 15.06.2019 r. * Cofnięcie dodatku motywacyjnego w okresie zwolnienia nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy celem wykonywania zadań związkowych (poczta do prawnika)

* Wynagrodzenie nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny od dnia 1 września 2019 roku (prawnik odpowiada)

* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

* Nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego (MEN informuje)

* Prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego (MEN informuje)

*Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

opracowała Barbara Ellwart