VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny” nr 13 z 2019 r.

Prawnik NSZZ „S” informuje

Zamieszanie wokół dodatku funkcyjnego dla wychowawców oddziałów przedszkolnych

W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) zawarte są przepisy wprowadzające do systemu prawnego postanowień porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną rządową i stroną związkową, reprezentowaną przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Przekazany do zaopiniowania projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy zawiera w załączniku wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., a ponadto w znowelizowanym par. 5 pkt 2 pod lit. d rozszerza katalog stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego „nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”.

W zakresie wynagrodzeń projekt rozporządzenia wprowadza w załączniku wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., które (...) 

Natomiast kontrowersje i niejasność budzi realizacja (...)

(obszerny art. mec. B. Soczyńskiego w PO 13, s. 9-11) 

Poczta do prawnika: Dodatek funkcyjny dla wychowawców internatu

Tomasz R., członek Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Odwołując się do artykułu „Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym” zamieszczonego w „Przeglądzie Prawnym” („Przegląd Oświatowy” nr 17, z listopada 2018 r.), zwracam się z pytaniem, czy dodatek za wychowawstwo należy się nauczycielom wychowawcom internatu. Nauczyciele wychowawcy internatu, podobnie jak wszyscy nauczyciele, zobowiązani są między innymi do utrzymywania kontaktów z rodzicami wychowanków, współdziałania z poradniami specjalistycznymi, ośrodkami pomocy społecznej, prowadzenia kart informacyjnych wychowanków, dziennika zajęć wychowawczych. Wiele lat temu taki dodatek przysługiwał wychowawcom internatu.

W przytoczonym artykule pojawia się informacja, że taki dodatek należy się wychowawcom przedszkoli. Proszę o informację, czy jest szansa, aby nauczyciele wychowawcy internatu również otrzymali takie dodatki.

W związku z Pana wystąpieniem w sprawie dodatku funkcyjnego dla wychowawców internatu w świetle nowych przepisów, informujemy, że wykaz stanowisk nauczycielskich uprawniających do dodatku funkcyjnego został zamieszczony w par. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, ze zm.), według którego:

(...)

(cała odp. mec. B. Soczyńskiego w: PO 13, s. 11-12)

Akty prawne   

Nowe ustawy i rozporządzenia

*Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. z 2019 r. poz. 730)

*Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 732)

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 736)

*Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 743)

*Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 752)

*Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2019 r. poz. 757 t.j.)

*Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 761)

*Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850 t.j.)

*Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 t.j.)

*Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 t.j.)

*Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 881)

*Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 928)

*Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę pomocy krajowej i pomocy unijnej w ramach finansowania programu dla szkół oraz wysokości stawek pomocy finansowej z tytułu realizacji działań w ramach tego programu w roku szkolnym 2019/2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 932)

* Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 986)

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991)

*Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2019 r. poz. 1011)

*Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026)

*Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 29 maja 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1033)

*Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.)

* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1041)

*Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1043)

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045)

*Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1054)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1055)

wybrała Barbara Ellwart