VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 14 z 2019 r.

Prawnik informuje: Powrót do poprzednich przepisów w sprawie oceny pracy nauczycieli

Poniżej zamieszczamy tekst rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625)

Przedstawione poniżej rozporządzenie wprowadza do systemu prawnego postanowienia porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną rządową i stroną związkową – Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w zakresie realizacji pkt II porozumienia pt. „powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców”. Podstawą do wprowadzenia tego rozporządzenia stały się zmiany art. 6a Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), w tym i ust. 12 do zmienionego art. 6a, zawierającego inną niż dotychczas delegację ustawową dla MEN do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

Poprzednio, na podstawie art. 6a ust. 12 Karty Nauczyciela, Minister Edukacji Narodowej był uprawniony do wydania rozporządzenia określającego m.in. kryteria i tryb dokonywania oceny pracy nauczyciela. Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. ust. 12 w art. 6a KN został uzupełniony w ten sposób, że Minister Edukacji Narodowej otrzymał delegację ustawową do określenia szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli. W oparciu o art. 6a ust. 12 KN MEN – w rozporządzeniu z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli – ustaliło szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz procentowe wskaźniki poziomu spełnienia wszystkich kryteriów oceny pracy, określonych dla danego stopnia awansu zawodowego. Do tego jeszcze dodany ustawą z dnia 27 października 2017 r. ust. 14 do ust. 6a KN upoważniał dyrektora szkoły do ustalania regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczyciela, odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w szkole.

 

W ten sposób powstał biurokratyczno-urzędniczy system oceny pracy nauczycieli, na podstawie którego oraz z upoważnienia art. 6a ust. 14 KN dyrektor szkoły dokonywałby tej oceny także według opracowanego przez siebie regulaminu, ustalając, w jakim procencie nauczyciel realizował poszczególne zadania w ramach szczegółowych kryteriów. Z takim systemem oceny, rażąco nietrafionym, KSOiW NSZZ „Solidarność” nie mogła się zgodzić i już na etapie opiniowania projektu rozporządzenia MEN, które następnie zostało wydane z datą 29 maja 2018 r., zgłaszała zdecydowany sprzeciw (...)

(obszerny art. mec. B. Soczyńskiego w PO 13, s. 9-10)

 

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1625)

Na podstawie art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach oraz innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

2) szkołach – rozumie się przez to przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;

3) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§  2. 

1. W przypadku dokonywania oceny pracy nauczyciela z inicjatywy dyrektora (...)

(całe rozporządzenie w PO 14, s. 11-12)