VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik wyjaśnia
Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Pan przewodniczący OMPOiW NSZZ „Solidarność” Marcin K. występuje z pytaniem, czy należy się dzień wolny bądź zapłata za odbyte szkolenie w piątek, sobotę i niedzielę w sytuacji, gdy nauczycielka pojechała na odnowienie uprawnień do nauczania pierwszej pomocy – szkoła płaciła za szkolenie i wystawiła delegację. Przewodniczący, zgłaszający pytanie, ma wątpliwości i prosi o wyjaśnienie, czy delegacja jest poleceniem służbowym oraz czy powyższe zajęcia nauczycielki odbywały się w godzinach ponadwymiarowych w czasie weekendu. W sprawie tej przewodniczący, występujący z pytaniem, załączył opinię prawną radcy prawnego powiatu, w której zostało przedstawione też stanowisko dotyczące wynagrodzenia za niezrealizowane z przyczyn usprawiedliwionych godziny ponadwymiarowe, np. w Dzień Edukacji Narodowej, na które również oczekuje odpowiedzi.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego
(Dz. U. z dnia 31 maja 2016 r. poz. 741)
Na podstawie art. 85v ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418 oraz z 2016 r. poz. 668) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą”, rzecznik dyscyplinarny powołany przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, zwany dalej „rzecznikiem dyscyplinarnym”, informuje, w związku z jakim czynem uchybiającym godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 ustawy, jest prowadzone postępowanie wyjaśniające.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2016 r.
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 18, str. 9-13)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Poczta prawnika
Uprawnienia nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
Ryszard T.: Nauczycielka – pianistka ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i wniosła do dyrekcji szkoły muzycznej podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na to orzeczenie.
– Czy ma prawo do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli tak, to do jakiej ilości godzin?
– Czy dyrektor powinien zaraz po otrzymaniu podania od nauczycielki, „zdjąć” jej nadgodziny? Nauczycielka pracuje w wymiarze 18+3 (…)
– Lekarz medycyny pracy wydał nauczycielce zaświadczenie, że może prowadzić zajęcia z fortepianu głównego, dodatkowego, z wyjątkiem akompaniowania (ze względu na chorobę – niedokrwistość palców). Czy dyrektor powinien dokonać zmiany i wycofać godziny akompaniamentu nauczycielce?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć
Zbigniew R. przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy można dostosować czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym do zasad ustalonych w par. 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu z 2016 r. dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego?

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych

I. Szkoły ogólnodostępne
Jedna z komisji międzyzakładowych pracowników oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła z pytaniem, w jakiej formie i na jakiej podstawie powinien być wydany regulamin przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podnosząc jednocześnie, że na terenie jej działania nie został wydany odrębny regulamin przyznawania nagród. Temat ten został wywołany okolicznością, że w Karcie Nauczyciela zamieszczone są dwa przepisy zawierające delegację ustawową do ustalania kryteriów i zasad trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Delegację taką dla organów prowadzących szkoły zawiera art. (…)