KOMUNIKAT z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia InstytutuPromocji Nauczycieli „Solidarność” 10 maja 2019 r.

 

Stefan Kubowicz  Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”. Nowe władze Stowarzyszenia.

Po upływie pięcioletniej kadencji członkowie Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” wybrali władze na kolejną kadencję. Zanim jednak to nastąpiło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek ustępującego Zarządu, przyznało założycielowi, długoletniemu przewodniczącemu Stowarzyszenia– Stefanowi Kubowiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego StowarzyszeniaInstytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

Członkowie Stowarzyszenia wyrazili serdeczne podziękowania dotychczasowej zastępcy przewodniczącego Zdzisławie Haci za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia. Zdzisława Hacia  nie kandydowała do nowych władz Stowarzyszenia.

W wyniku wyborów nowymi  członkamitrzyosobowego Zarządu zostali:Jerzy Ewertowski, Wojciech Jaranowski, Krzysztof Jędrzejczyk. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następujący sposób: przewodniczącym Stowarzyszenia został Jerzy Ewertowski, zastępcą przewodniczącego Krzysztof Jędrzejczyk a sekretarzem Wojciech Jaranowski.

Wybrano również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia: Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Jolanta Kornel, członkami Komisji Piotr Oskar Czechowski oraz Krystyna Bojahr.

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie finansowe, omówili bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia i jego agend, tj. „Przeglądu Oświatowego”, Wydawnictwa oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”. 

Wojciech Jaranowski

Sekretarz Zarządu SIPN ”Solidarność”