KOMUNIKAT z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia InstytutuPromocji Nauczycieli „Solidarność” 10 maja 2019 r.

 

Stefan Kubowicz  Honorowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”. Nowe władze Stowarzyszenia.

Po upływie pięcioletniej kadencji członkowie Stowarzyszenia Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” wybrali władze na kolejną kadencję. Zanim jednak to nastąpiło Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na wniosek ustępującego Zarządu, przyznało założycielowi, długoletniemu przewodniczącemu Stowarzyszenia– Stefanowi Kubowiczowi tytuł Honorowego Przewodniczącego StowarzyszeniaInstytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

Członkowie Stowarzyszenia wyrazili serdeczne podziękowania dotychczasowej zastępcy przewodniczącego Zdzisławie Haci za długoletnią pracę na rzecz Stowarzyszenia. Zdzisława Hacia  nie kandydowała do nowych władz Stowarzyszenia.

W wyniku wyborów nowymi  członkami trzyosobowego Zarządu zostali:Jerzy Ewertowski, Krzysztof Jędrzejczyk, Wojciech Jaranowski. Zobacz więcej

Wybrano również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia: Jolantę Kornel, Piotra Oskara Czechowskiego oraz Krystynę Bojahr. Zobacz więcej

Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdanie finansowe, omówili bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia i jego agend, tj. „Przeglądu Oświatowego”, Wydawnictwa oraz Instytutu Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”. 

Wojciech Jaranowski

Sekretarz Zarządu SIPN ”Solidarność”