INFORMACJE O STOWARZYSZENIU INSTYTUT PROMOCJI NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność” powstało w 2000 r. Od 2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia ustawicznego młodocianych i dorosłych,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, (…)
3) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
9) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa,
10) działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
11) ochrony i promocji zdrowia,
12) wspierania finansowego uczniów i studentów uzdolnionych oraz pracowników naukowych,
13) wspierania rozwoju szkół i placówek oświatowych,
14) organizacji konkursów i olimpiad dla dzieci i młodzieży,
15) organizacji konkursów dla nauczycieli i innych grup zawodowych,
16) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
17) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
18) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
19) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
20) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
21) prowadzenia działalności publikacyjnej, badawczej i wydawniczej oraz wydawania materiałów reklamowych,
22) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego,
23) ratownictwa i ochrony ludności,
24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
26) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
27) promocji i organizacji wolontariatu,
28) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie określonym w pkt. 1-27,
29) powoływania i prowadzenia uczelni i szkół oraz agend,
30) prowadzenia studiów podyplomowych po spełnieniu warunków kadrowych,
31) prowadzenia kursów doskonalących i kwalifikacyjnych,
32) prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z celami Stowarzyszenia.

Dla realizacji celów statutowych Zarząd Stowarzyszenia IPN „Solidarność” ma następujące agendy:

● Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność”

„Przegląd Oświatowy”

Wydawnictwo Stowarzyszenia IPN „Solidarność"

Instytut Badań Społecznych,

Stowarzyszeniem kieruje czteroosobowy Zarząd Stowarzyszenia.