VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 14 z 2019 r.

Prawnik informuje: Powrót do poprzednich przepisów w sprawie oceny pracy nauczycieli

Poniżej zamieszczamy tekst rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. poz. 1625)

Przedstawione poniżej rozporządzenie wprowadza do systemu prawnego postanowienia porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną rządową i stroną związkową – Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w zakresie realizacji pkt II porozumienia pt. „powrót do oceny pracy sprzed września 2018 r. z uwzględnieniem opinii Rady Rodziców”. Podstawą do wprowadzenia tego rozporządzenia stały się zmiany art. 6a Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287), w tym i ust. 12 do zmienionego art. 6a, zawierającego inną niż dotychczas delegację ustawową dla MEN do wydania przedmiotowego rozporządzenia.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny” nr 13 z 2019 r.

Prawnik NSZZ „S” informuje

Zamieszanie wokół dodatku funkcyjnego dla wychowawców oddziałów przedszkolnych

W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) zawarte są przepisy wprowadzające do systemu prawnego postanowień porozumienia zawartego w dniu 7 kwietnia 2019 r. pomiędzy stroną rządową i stroną związkową, reprezentowaną przez przedstawicieli Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. 

Przekazany do zaopiniowania projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy zawiera w załączniku wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., a ponadto w znowelizowanym par. 5 pkt 2 pod lit. d rozszerza katalog stanowisk uprawniających do dodatku funkcyjnego „nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”.

W zakresie wynagrodzeń projekt rozporządzenia wprowadza w załączniku wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od dnia 1 września 2019 r., które (...) 

Natomiast kontrowersje i niejasność budzi realizacja (...)

(obszerny art. mec. B. Soczyńskiego w PO 13, s. 9-11) 

Poczta do prawnika: Dodatek funkcyjny dla wychowawców internatu

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny” nr 12 z 2019 r.

 

Poczta do prawnika   Cofnięcie dodatku motywacyjnego w okresie zwolnienia nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy, celem wykonywania zadań związkowych

Wojciech L., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Jestem oddelegowany do pracy w Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w roku szkolnym 2018/2019 na 2/3 etatu. W ramach 1/3 etatu świadczę pracę w szkole na stanowisku nauczyciela. Uchwała Rady Miasta w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia mówi o przyznawaniu przez dyrektora szkoły dodatku motywacyjnego. 

Od września 2018 roku do lutego 2019 r. dyrektor przyznał mi 3 proc. tego dodatku, a od 1 marca 2019 r. odebrał mi 3 procent. W marcu 2019 r. złożyłem dyrektorowi pismo z prośbą o pisemne uzasadnienie takiej decyzji. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. 

Czy dyrektor miał prawo zmniejszyć moje wynagrodzenie poprzez odebranie mi dodatku motywacyjnego w czasie, w którym jestem oddelegowany do pracy w Komisji Międzyzakładowej?

W związku z Pana wystąpieniem w sprawie przyznawania dodatku motywacyjnego przedkładam poniższe wyjaśnienia.

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ    „Przegląd Prawny” nr 11 z 2019 r.

 (…)

Poczta do prawnika

Wynagrodzenie za niezrealizowane przez nauczycieli godziny ponadwymiarowe w okresie strajku szkolnego

Joanna D., członek Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem dyplomowanym, pracuję w Zespole Szkół w Z. W skład Zespołu wchodzą: Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Nie podjęłam strajku. Do pracy przychodziłam normalnie. Dziś dostałam do wypełnienia kartę nadgodzin i są tam daty do 7 kwietnia. Od 8 kwietnia – brak dat. Dyrektor twierdzi, że mimo iż nie brałam udziału w strajku, nie należy mi się wypłata nadgodzin, ponieważ są to godziny, których  nie przepracowałam. Jest to nieprawda, bo przebywałam wtedy na terenie placówki i pracowałam w komisjach podczas egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty. Na każdym egzaminie pełniłam funkcję przewodniczącej. Bardzo proszę o wyjaśnienie, jak to wygląda z punktu prawnego.

Czy dyrektor  ma rację, mówiąc, że nie należy mi się wypłata za nadgodziny?

Czy jednak tej racji nie ma i nadgodziny powinny być wypłacone normalnie?

Czy jest rozporządzenie lub uchwała, którą w takiej sytuacji można zastosować?

(…)

(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 11, str. 13)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny” nr 10 z 2019 r.

Prawnik informuje

W sprawie skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku likwidacji gimnazjum

W związku z wystąpieniem Pani – jako przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – w sprawie w sprawie sytuacji nauczyciela dyplomowanego i możliwości skorzystania przez niego z urlopu dla poratowania zdrowia, przedkładam poniższą opinię prawną.

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, wskazana przez Panią nauczycielka jest zatrudniona w szkole podstawowej, która w roku 2017 lub 2018 została połączona z wygaszanym gimnazjum. W roku szkolnym 2019/2020, wobec braku klas VII i VIII w istniejącej szkole podstawowej, nie będzie godzin dla wskazanej nauczycielki, która w lipcu 2020 roku kończy 60 lat i osiąga wiek emerytalny. W związku z tym na przedstawione pytania należy odpowiedzieć następująco.

1. Czy wyżej wymieniona nauczycielka może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia od września 2019/2020, a po tym okresie przejść na emeryturę z uwzględnieniem odprawy emerytalnej 6+3 miesiące? 

(…)

(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 10, str. 13-14)

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ             „Przegląd Prawny” nr 9 z 2019 r.

Prawnik informuje

Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle aktualnych przepisów prawa oraz orzecznictwa sądowo-administracyjnego

Punkt wyjścia w omawianych kwestiach powinna stanowić ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010). 

Najważniejsze regulacje ustawy z dnia 23 czerwca dotyczyły przywrócenia proporcjonalności udziału w komisji konkursowej przedstawicieli organu prowadzącego szkoły i organu nadzoru pedagogicznego oraz przedstawicieli pozostałych organizacji, tj. rady pedagogicznej, rady rodziców i zakładowych organizacji związkowych, a także zapewnienia równego parytetu przedstawicielom powyższych organów i organizacji.

Prawo oświatowe             NSZZ „S” informuje

Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 28 lutego 2019 r.)

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. Zgłaszamy następujące uwagi:

1. W projektowanej ustawie wprowadza się najpierw uzupełnienie art. 10 KN przez dodanie do tego artykułu ust. 12-17. Przy powyższych zmianach chodzi o uzupełnienie ust. 7 w art. 10. Przepis ten stanowi, że w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, z nauczycielem można nawiązać stosunek pracy na czas określony. W dotychczasowej praktyce ust. 7 w art. 10 KN był nadużywany przy interpretacji określenia „potrzeba wynikająca z organizacji nauczania”, na skutek czego w wielu wypadkach nauczyciel mógł być zatrudniany przez wiele lat na podstawie umowy zawartej na czas określony z przyczyn dotyczących organizacji nauczania. 

VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

 

„Przegląd Prawny” nr 7 z 2019 r.

Poczta do prawnika

Godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin zajęć

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: Nasza Organizacja Międzyzakładowa wystąpiła z poniższym pismem dotyczącym interpretacji art. 42 ust. 5c do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej.