O Stowarzyszeniu

Kim jesteśmy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność" powstało w 2000 r. Od 07.05.2008 r. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność społecznie użyteczna, badawcza i promocyjna, szczególnie w dziedzinie nauki, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, a także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

O Nas

IPN podejmuje działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:
1) nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, kształcenia ustawicznego młodocianych i dorosłych,
2) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, (…)

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych,
4) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

6) upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
7) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
8) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,

Czytaj więcej: O Nas

Statut Stowarzyszenia

Statut
Stowarzyszenia
pod nazwą:
„Instytut Promocji Nauczycieli >>Solidarność<<”

I. NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Instytut Promocji Nauczycieli >>Solidarność<<”
zwane dalej Stowarzyszeniem.
1a. Stowarzyszenie „Instytut Promocji Nauczycieli >>Solidarność<<” jest organizacją pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń zgodnie z przepisami prawa.

Czytaj więcej: Statut Stowarzyszenia

Agendy Stowarzyszenia

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU INSTYTUT PROMOCJI NAUCZYCIELI „SOLIDARNOŚĆ”

 ● Instytut Doskonalenia Nauczycieli „Solidarność” – ogólnopolską placówkę zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Centrala IDN „S” mieści się w Gdańsku a w kraju istnieje ponad 20 filii, które doskonalą nauczycieli, m.in. w zakresie: informatyki, BHP, awansu zawodowego, mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywania szkolnych programów wychowawczych, przeciwdziałania agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży, przedsiębiorczości, zarządzania oświatą, nauki języków obcych. Dyrektor Zdzisława Hacia.

Czytaj więcej: Agendy Stowarzyszenia

Szukaj

Komisja Krajowa

Tygodnik Solidarność

KSOiW