VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” nr 19 z 2019 r.

Prawnik odpowiada: W sprawie wynagrodzenia za usprawiedliwione niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych

W związku z wystąpieniem – reprezentowanej przez Przewodniczącą – organizacji związkowej przedkładamy poniższe wyjaśnienia.

Wystąpienie powyższe wymaga odpowiedzi na przedstawionych tam osiem pytań:

1) Czy zgodny z prawem jest brak wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w dniu, kiedy nauczyciel zabiera klasę na wycieczkę (do ZOO, hotelu czy do Krakowa)?

2) Czy można nie zapłacić nauczycielowi za godziny ponadwymiarowe w pierwszym tygodniu września, jeśli od drugiego tygodnia zmniejszyła mu się liczba godzin ze względu na zmianę organizacji roku?

3) Czy można nie płacić za godziny ponadwymiarowe w czasie matur?

4) Dlaczego w jednych szkołach za zajęcia indywidualne wynagrodzenie płaci się jako dodatek do etatu (i nie ma znaczenia w związku z tym, czy nauczyciel faktycznie przepracował te godziny z uczniem czy też nie), a w innych płaci się tylko za przepracowane godziny?

5) Gdy dowiadujemy się w tym samym dniu, że uczeń nie przyjdzie na lekcję z powodu choroby, a ja czekałam na niego 2 godziny przed swoimi lekcjami – to powinnam mieć zapłacone za indywidualne zajęcia czy nie?

6), Gdy nauczyciel rozpoczyna pracę z uczniem indywidualnie od listopada, to czy jest możliwe później wypłacanie mu wynagrodzenia – jako uśrednienie – od września?

7) Jaka jest podstawa prawna do wypłaty nadgodzin dla nauczyciela przy uśrednionym etacie?

8) Czy we wrześniu nauczyciel jest zobligowany do przyjęcia godzin uzupełniających etat, takich jakie wskaże mu dyrektor? Na przykład umowa jest na czas nieokreślony dla nauczyciela na całym etacie nauczania początkowego, a we wrześniu okazuje się, że brakuje trzech godzin do pełnego etatu. W tej sytuacji dyrektor przyznaje uzupełnienie etatu w świetlicy. Czy nauczyciel musi zgodzić się na takie uzupełnienie? Czy może domagać się innej pracy, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami? Czy odrzucenie oferty dyrektora może mieć wpływ na wypłatę wynagrodzenia lub rozwiązanie umowy?

Wszystkie te pytania dotyczą wynagrodzenia za usprawiedliwione niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych. Z uwagi na to, że kwestia wynagrodzenia nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez JST za usprawiedliwione niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych od wielu lat nie jest prawnie uregulowana, aby odpowiedzieć na zgłoszone pytania przedkładamy najpierw stan prawny obowiązujący w tym zakresie, który zamieściliśmy w „Przeglądzie Oświatowym” z dnia (...), z którego fragmenty zamieszczamy poniżej i który jest dalej aktualny; czego przypomnienia wymaga także nieustanne występowanie organizacji związkowych z pytaniami, wątpliwościami oraz różnorodnymi praktykami w tym zakresie.

(...)

(obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w PO 19, s. 9-12)

Akty prawne  

Nowe rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1654)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1660)

wybrała Barbara Ellwart