VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik wyjaśnia
Wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
Pan przewodniczący OMPOiW NSZZ „Solidarność” Marcin K. występuje z pytaniem, czy należy się dzień wolny bądź zapłata za odbyte szkolenie w piątek, sobotę i niedzielę w sytuacji, gdy nauczycielka pojechała na odnowienie uprawnień do nauczania pierwszej pomocy – szkoła płaciła za szkolenie i wystawiła delegację. Przewodniczący, zgłaszający pytanie, ma wątpliwości i prosi o wyjaśnienie, czy delegacja jest poleceniem służbowym oraz czy powyższe zajęcia nauczycielki odbywały się w godzinach ponadwymiarowych w czasie weekendu. W sprawie tej przewodniczący, występujący z pytaniem, załączył opinię prawną radcy prawnego powiatu, w której zostało przedstawione też stanowisko dotyczące wynagrodzenia za niezrealizowane z przyczyn usprawiedliwionych godziny ponadwymiarowe, np. w Dzień Edukacji Narodowej, na które również oczekuje odpowiedzi.

Z uwagi na to, że w załączonej opinii prawnej jej autorka najpierw przedstawiła stanowisko dotyczące wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, rozpoczynamy wyjaśnienia od tego tematu, tym bardziej, że jest on podnoszony także przez inne organizacje związkowe. Ostatnio z pytaniem w tym zakresie wystąpiła także Międzyszkolna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Z., według której „wynagrodzenie za przydzielone w arkuszu organizacyjnym, a niezrealizowane, godziny ponadwymiarowe (w tym godziny nauczania indywidualnego) przysługuje za dni, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, w szczególności w związku z Dniem Edukacji Narodowej, dniem rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz rekolekcjami, dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ustalonymi przez dyrektora na podstawie par. 5 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.
Niezrealizowane w tych dniach godziny ponadwymiarowe traktuje się jak godziny (…)
(cały obszerny art. mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 2, str. 9-11)

Akty prawne
Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 9 września 2016 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
(Dz. U. z dnia 13 września 2016 r. poz. 1456)
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 2, str. 11)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1366)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1368)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1369)
* Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2016 r. 1375)
* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1381)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1384)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2016 r. 1385)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1408)
* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456)
* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce i warzywa w szkole” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1457)
* Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474)
* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1499)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1509)
* Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518)
* Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1548)
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1563)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1567)
* Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej -– Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 poz. 1575)
* Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1583)
* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)
* Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666)
wybrała Barbara Ellwart