Budzi ona wiele negatywnych emocji, często „podkręcanych” politycznie. Musimy dołożyć wszelkich starań, by nasi członkowie mieli miejsca pracy i odnaleźli się w nowym/starym ustroju szkolnym. Ważnym tematem w nowym 2017 roku będzie także planowana podwyżka dla nauczycieli, na którą czekamy już od kilku lat. Mam nadzieję, że pani minister Anna Zalewska dotrzyma słowa i będziemy negocjować konkretne pieniądze. Nauczyciele liczą również na to, że zostaną wprowadzone w szkołach standardy, które ukrócą pseudooszczędnościowe działania samorządów. Ogromne oczekiwania mają również pracownicy administracji i obsługi. To grupa pracowników oświatowych, która od lat czeka na rozwiązania dotyczące ich wynagrodzeń. Kwestie płacowe zdominują 2017 rok.

Anna Talecka, Region Koszaliński Pobrzeże: Co się powiodło? Dobrze, że wchodzi ośmioklasowa szkoła podstawowa, że zmieniają się podstawy programowe, że będzie czteroletnie liceum. Były jednak niepokoje w gimnazjach o pracę. W Koszalinie jest podana teraz nowa sieć szkół, jednogłośnie przyjęta przez Radę. Gorzej jest w terenie, bo nadal wpływają informacje i jeszcze nie ma ostatecznych decyzji. Musimy się im dokładnie przyjrzeć. Niepotrzebne zamieszanie wprowadzają samorządy, które rozsyłają informacje nie pod te adresy, pod które powinny docierać. W moim okręgu było kilka przypadków, że opinie zostały wysłane pod zły adres. W 2017 roku nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi najbardziej czekają na podwyżki płac. Środowisko oświatowe przede wszystkim oczekuje stabilizacji i spokoju, które są niezbędne w pracy z uczniami. Nauczyciele czekają na informację, że mają zatrudnienie i mogą pracować. W tej chwili to nie wiemy, co będzie. Dopóki nie zobaczymy arkuszy organizacyjnych w szkołach, dopóty będzie niepokój. Mamy nadzieję, że od marca będziemy mieli wgląd do arkuszy i sytuacja się wyklaruje. Jeżeli okaże się, że będą nauczyciele, którzy stracą pracę, wtedy będzie trzeba szukać dla nich zatrudnienia.

Renata Kluska, Region Śląsko-Dąbrowski: Prace nad przygotowaniem reformy oświaty trwają już ponad rok. W okresie tym jako ekspert dobrych zmian w oświacie miałam możliwość wypowiadania się na temat proponowanych zmian w obrębie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i uważam, że nie był to stracony czas. W całej Polsce odbyło się siedemnaście debat wojewódzkich i szereg konsultacji społecznych z nauczycielami, rodzicami, samorządami, co świadczy o bardzo poważnym podejściu resortu edukacji do projektowanych zmian. W styczniu bieżącego roku zostały podpisane przez Prezydenta fundamentalne zmiany dotyczące szeroko rozumianego nowego ustroju szkolnego. W dniu wczorajszym pani minister podpisała kolejne dokumenty dotyczące wdrażania zmian w polskich szkołach. I tak podpisano rozporządzenie, które obejmuje między innymi nową podstawę programową wychowania przedszkolnego, podstawę kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia. Zmienił się ustrój szkolny. Sześciolatki nadal pozostają w przedszkolu, a edukacja szkolna rozpoczyna się od 7 roku życia. Docelowa struktura szkolnictwa będzie obejmowała: ośmioletnią szkołę podstawową, czteroletnie liceum, szkołę branżową I i II stopnia, szkołę policealną. W styczniu 2017 roku został skierowany do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych przeszkoli i szkół. Położono duży nacisk na rozwój szkolnictwa zawodowego. Wszystkie te przedsięwzięcia uważam za pozytywne przesłanki do proponowanych zmian. W chwili obecnej nie dostrzegam jakichś większych zagrożeń; należy pamiętać, że prace w obrębie zmian w oświacie cały czas trwają, a to wymaga czasu i konstruktywnej postawy środowiska oświatowego. W 2017 roku nauczyciele oczekują: stabilizacji zawodowej, ochrony miejsc pracy, odpowiedniej gratyfikacji finansowej za wykonywaną pracę oraz szeroko rozumianego dostępu do atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego.

Dorota Bojarowska-Bublej, Region Słupski: Odpowiadając na zadane pytania, stwierdzam, że miniony rok 2016 był rokiem oczekiwań, wielkich nadziei, ale też ogromnego niepokoju o przyszłość oświaty. Chaos informacji, niechęć słupskiego samorządu do przeprowadzania reformy oświatowej, nikła nić dialogu samorząd – związek zawodowy budzi wciąż wiele obaw, niepewności, a nawet złości wśród nauczycieli. Jako związek zawodowy staramy się gasić niepotrzebne emocje, tłumaczyć i wyjaśniać cel reformy. Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń miejsc pracy nauczycieli. Przedmiotem ogromnej troski naszej organizacji jest też grupa pracowników niepedagogicznych, których losem nie martwi się słupski samorząd. Oczywiście w mi-nionym roku, jak zawsze, realizowaliśmy nasze priorytety, czyli: ochrona praw pracowniczych, rozwiązywanie wciąż nowych problemów i konfliktów na linii pracownik – pracodawca, podejmowaliśmy liczne, często zakończone powodzeniem interwencje w obronie członków Związku. Ważnym obszarem naszego działania jest dbałość o rozwój organizacji związkowej; w minionym roku dołączyły do nas dwa nowe, duże koła „Solidarności”. Promocja Związku, pomoc prawna, częste spotkania ze związkowcami, dobra współpraca z PIP, walka o utrzymanie miejsc pracy – przynoszą efekty w postaci zaufania pracowników do naszej organizacji. Dużo złych emocji pomiędzy dyrektorami, a pracownikami wzbudził artykuł 42 Karty Nauczyciela – nauczycieli obarczono dodatkowymi zajęciami – oczywiście bez dodatkowego wynagrodzenia. W roku 2017 oczekujemy stabilizacji i jasnego, jednoznacznego prawa oświatowego. Ważne naszym zdaniem problemy to: standardy zatrudnienia nauczycieli, w tym określenie podziału na grupy oraz ilości dzieci w klasach podstawowych 4-8, a także w szkołach średnich; wprowadzenie jednoznacznych zmian w artykule 42 ustęp 2 Karty Nauczyciela, ujednolicenie czasu pracy specjalistów szkolnych. Cieszy nas fakt wzmocnienia roli kuratora oświaty oraz możliwość opiniowania przez związek zawodowy arkuszy organizacyjnych.

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart

W numerze 5/2017

Trzeba doprecyzować przepisy Karty Nauczyciela

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, która obradowała 16 i 17 lutego br. w Jeleniej Górze, domaga się dalszego wzmocnienia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych i w konkursach na dyrektorów szkół. NSZZ „Solidarność” przedstawiło MEN propozycje wzrostu wynagrodzeń w oświacie. Uczestnicząca w obradach Rady poseł Marzena Machałek – zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – zadeklarowała pomoc w sprawie doprecyzowania zapisów w Karcie Nauczyciela w celu całkowitego wyeliminowania tzw. godzin karcianych.
Wojciech Jaranowski
więcej na str. 3

Opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z 25 stycznia 2017 r.
więcej na str. 4

NIK o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego

Podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. kształcenia zawodowego (8 lutego 2017 r.) i Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży (9 lutego 2017 r.) przedstawiono informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu szkolnictwa zawodowego w latach 2012 – 2015 oraz informację o przebiegu i wynikach egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2016 roku
Roman Laskowski
Zbigniew Świerczek więcej na str. 5

Podsumowanie roku 2016 (3)

Za nami rok wielu zmian w oświacie. W grudniu 2016 roku Sejm uchwalił ustawy wprowadzające reformę edukacji, prezydent RP już je podpisał, ale czas negocjacji środowiska oświatowego z rządem trwa. Co w 2016 roku powiodło się, a co nie? Czego nauczyciele oczekują w 2017 roku?
więcej na str. 6

Dialog społeczny sektora edukacji w Polsce

Pod koniec 2016 roku w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Pierwszy raz od wielu lat, o sprawach najważniejszych dla polskich nauczycieli dyskutowali przy jednym stole przedstawiciele związków zawodowych, rządu oraz reprezentanci samorządu terytorialnego.
Tomasz Gryczan
więcej na str. 8

O promocji, korespondowaniu i innych neosemantyzmach

Dlaczego zdanie „Nic nie wiemy o jego promocji.” powoduje dezorientację słuchacza lub czytelnika? Dlaczego jedna osoba zrozumie, że słowo promocja dotyczy przejścia ucznia do następnej klasy, a inna, że – reklamy? A może promocja znaczy jeszcze coś innego?
Barbara Ellwart
więcej na str. 15

Młodzi matematycy w Gdyni

W III Liceum Ogólnokształcącym im. Marynarki Wojennej w Gdyni w lutym 2017 r. podczas Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci spotkali się wybitnie uzdolnieni matematycy – uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Takie spotkanie odbyło się już po raz 24.
Wojciech Kosakowski
więcej na str. 16

Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż

W tym roku minęła 75 rocznica utworzenia Armii Krajowej, która powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942 r. Z tej okazji uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Dzieci Głogowskich w Głogowie uczestniczyli w apelu poświęconym upamiętnieniu tego wydarzenia. Apel został przygotowany przez grupę uczniów, członków koła historycznego. Gośćmi gimnazjalistów byli rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów ubrani w mundury z czasów II wojny światowej.
Jolanta Peciak
więcej na str. 17

Przywrócić bohaterom tożsamość

– Od początku chciałem przywrócić naszym bohaterom tożsamość – powiedział prof. Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej w rozmowie z Teresą Marchwicką-Grabowską.
więcej na str. 18