VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny” nr 2 z 2019 r.

 

NSZZ „Solidarność” informuje
Wynagrodzenie za czas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który przed rozpoczęciem urlopu wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zajęć.
W ostatnim okresie odżyła sprawa wysokości wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela, który przed rozpoczęciem tego urlopu wyraził zgodę na ograniczenie wymiaru zajęć w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela. W tych sprawach stosowana jest przez dyrektorów szkół błędna praktyka przyznawania zmniejszonego wynagrodzenia, dostosowanego do zmniejszonego wymiaru zajęć.
W związku z tym Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 21 listopada 2018 r. wystąpiła do Pani Minister Edukacji Narodowej o urzędowe wyjaśnienie tej kwestii i wydanie opinii w tym zakresie. W powyższym piśmie Krajowa Sekcja załączyła, jako materiały pomocnicze, artykuł na ten temat, opublikowany w „Przeglądzie Oświatowym z dnia 1 października 2012 r. oraz zawartą w tym piśmie analizę prawną według aktualnego stanu prawnego.
W świetle tych materiałów oraz wcześniejszych wypowiedzi w tym zakresie MEN i Państwowej Inspekcji Pracy nie ulega żadnych wątpliwości, że nauczycielowi za czas urlopu dla poratowania zdrowia (…)


(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 2, s. 12-13)

 

Analiza prawna kwestii wynagrodzenia za czas urlopu zdrowotnego nauczyciela, który przed udzieleniem urlopu wyraził zgodę na zmniejszenie wymiaru zajęć
W kwestii rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia wypowiedzi wszystkich autorów oraz w orzecznictwie Sądu Najwyższego, są zgodne, że powinien się on rozpoczynać od dnia wskazanego w orzeczeniu lekarskim o potrzebie wstrzymania się od wykonywania pracy celem przeprowadzenia zaleconego leczenia i złożenia go wraz z wnioskiem o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły. W związku z tym udzielenie nauczycielowi urlopu zdrowotnego przez dyrektora szkoły od 15 września w sytuacji, gdy jego rozpoczęcie zostało wskazane przez lekarza orzekającego od dnia 19 sierpnia 2018 r. wraz z wnioskiem o jego udzielenie, pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa i jest wysoce naganne.
Stanowisko takie jest powszechnie wyrażane zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w piśmiennictwie prawniczym i zasadności jego nie ma potrzeby dalej rozwijać. Natomiast w zakresie wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia, rozpoczętego po uprzednim wyrażeniu przez nauczyciela zgody na obniżenie wymiaru zajęć, brak jest w piśmiennictwie prawniczym rozwiniętych wypowiedzi. Ze znanych autorów bliżej zajmował się tą kwestią jedynie (…)
(cała obszerna analiza radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 2, str. 13-16)

 

Pismo KSOiW NSZZ „Solidarność” z załącznikami do MEN

Gdańsk, 21 listopada 2018 r.
Szanowna Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, w związku z wystąpieniem dwóch nauczycielek w sprawie ustalenia terminu rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzenia za czas tego urlopu w sytuacji, gdy przed jego rozpoczęciem nauczyciel wyraził zgodę na obniżenie wymiaru zajęć w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela, prosi o urzędowe wyjaśnienie i wydanie przez Ministerstwo opinii w tym zakresie.
Jako pomocne materiały do wydania opinii załączamy (…)
(całe pismo z KSOiW NSZZ „Solidarność” w: PO nr 2, str. 16)

 

Pismo z MEN do KSOiW NSZZ „Solidarność”
Warszawa, 13 grudnia 2018 r.

Pan
Ryszard Proksa
Przewodniczący
Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo L.dz. KSOiW/223/2018 z 21 listopada 2018 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawia następującą opinię w sprawie urlopu dla poratowania zdrowia.

Zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia w sposób zupełny regulują przepisy art. 73 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm), zaś zakres oraz tryb przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia nauczycielowi takiego urlopu uregulowano w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. poz. 190).

Na mocy ww. przepisów, dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia wydaje skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzane przez uprawnionego lekarza. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia orzeka lekarz medycyny pracy na podstawie:
1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego,
2) wyników badań dodatkowych lub konsultacji specjalistycznych, których przeprowadzenie uzna za niezbędne,
3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.
Dyrektor szkoły jest zobligowany do udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, po otrzymaniu właściwego orzeczenia lekarskiego. Należy jednak pamiętać, że stronom przysługuje odwołanie od orzeczenia lekarskiego. W przypadku odwołania, podmiot właściwy do rozpatrzenia odwołania, wydaje orzeczenie lekarskie po przeprowadzeniu badań lekarskich, które jest ostateczne.

Należy zauważyć, że w kwestii dotyczącej zmiany warunków pracy i płacy w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, w uzasadnieniu prawnym wyroku Sądu Najwyższego (…)
(cała odp. z MEN w: PO nr 2, str. 16-17)

 

Przykładowy projekt wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie Pani…

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w…………. wnosi o przeprowadzenie kontroli przestrzegania prawa pracy w Zespole Szkół …………….. w sprawie bezpodstawnego obniżenia wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielce powyższego Zespołu Szkół i członkowi naszego Związku – Pani…………….. oraz o nałożenie na dyrektora Zespołu Szkół …………………… kary grzywny za wykroczenie z art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy przez bezpodstawne obniżenie nauczycielce wynagrodzenia za czas urlopu dla poratowania zdrowia.

UZASADNIENIE
(…)
(cały projekt w: PO nr 2, str. 17)

oprac. Barbara Ellwart