VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny” nr 1 z 2019 r.

Poczta do prawnika
Wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych
Tomasz H. przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Nauczycielom wychowania fizycznego w projekcie organizacyjnym szkoły na bieżący rok szkolny zaplanowano jeden dzień wolny w ciągu tygodnia.
Dyrektor szkoły często zobowiązuje do pracy tych nauczycieli w ich dzień wolny, nie płacąc im dodatkowo. Najczęściej są to wyjazdy na zawody.
Czy dyrektor ma do tego prawo i czy powinien nauczycielom zapłacić?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 13)

Poczta do prawnika
Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela zatrudnionego jednocześnie w kilku szkołach
Monika R., przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Nauczyciel emeryt zatrudniony jest w jednej szkole od połowy października 2018 roku na 13/18 etatu, a w innej szkole pracuje od 1 września 2018 r. w wymiarze 6/18 etatu.
Czy nauczyciel w każdej ze szkół powinien otrzymać dodatek za wysługę lat?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 13)

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
(…)
(kalendarz roku szk. opr. na podst. materiałów MEN i CKE w: PO nr 1, str. 14)

 

MEN informuje
Egzamin ósmoklasisty
(…)
(informacja w: PO nr 1, str. 15)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych przez nauczycieli w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1973)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2011)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2018 r. w sprawie wzoru legitymacji osoby deportowanej do pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2044)
* Ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117)
* Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140)
* Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153)
* Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2156)
* Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 t.j.)
* Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 t.j.)
* Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 t.j.)
* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 t.j.)
* Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2263)
* Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 t.j.)
* Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 2282)
* Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 t.j.)
wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne
Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym”
od 1 września do 31 grudnia 2018 roku
Nr „PO” Data wydania Tytuł
13 (573) 1.09.2018 r.
* Godziny ponadwymiarowe nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
14 (574) 15.09.2018 r.
* W sprawie wymiaru zatrudnienia w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (akty prawne)
15 (575) 1.10.2018 r.
* Jak likwidowano godziny karciane – wnioski (zdaniem prawnika)
* Rozstrzygnięcia nadzorcze w sprawie konkursu na dyrektora szkoły i powierzenia stanowiska dyrektora (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (akty prawne)
16 (576) 15.10.2018 r.
* Zatrudnienie na czas określony i prawo do urlopu wypoczynkowego (poczta do prawnika)
* W sprawie wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (poczta do prawnika)
* Dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy maturalnej (poczta do prawnika)
* W sprawie urlopu zdrowotnego (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
17 (577) 1.11.2018 r.
* Dodatek funkcyjny za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym (poczta do prawnika)
18 (578) 15.11.2018 r.
* Odprawa emerytalna (poczta do prawnika)
* W sprawie przydziału godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (poczta do prawnika)
* W sprawie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
19 (579) 1.12.2018 r.
* Zatrudnienie nauczyciela na prowadzenie zajęć, do których nie posiada wymaganych kwalifikacji (poczta do prawnika)
* Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
20 (580) 15.12.2018 r.
* Czas pracy pedagoga i doradcy zawodowego (poczta do prawnika)
* Informowanie o liczbie członków organizacji związkowej (poczta do prawnika)
* Urlop wypoczynkowy nauczycieli na stanowiskach kierowniczych (poczta do prawnika)
* W sprawie przeprowadzania egzaminu z kwalifikacji zawodowych (poczta do prawnika)
* Rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę (poczta do prawnika)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)
* Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych (akty prawne)
oprac. Barbara Ellwart