VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Prawnik informuje
Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych

I. Szkoły ogólnodostępne
Jedna z komisji międzyzakładowych pracowników oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła z pytaniem, w jakiej formie i na jakiej podstawie powinien być wydany regulamin przyznawania nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podnosząc jednocześnie, że na terenie jej działania nie został wydany odrębny regulamin przyznawania nagród. Temat ten został wywołany okolicznością, że w Karcie Nauczyciela zamieszczone są dwa przepisy zawierające delegację ustawową do ustalania kryteriów i zasad trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
Delegację taką dla organów prowadzących szkoły zawiera art. (…)

II. Szkoły artystyczne
Komisja Międzyzakładowa POiW NSZZ „Solidarność” w B.: Załączam Regulamin Nagród Dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w B. oraz Regulamin Nagrody Dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych w B. i zwracam się z prośbą o ocenę podstawy prawnej obu regulaminów. (…)
Czy oba dokumenty mają moc prawną?
Czy Pan Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w B. mógł przyznać nagrodę I i II stopnia , nie mając stosownego zapisu w regulaminie, a także nie określając, jakie wymagania, kryteria obowiązują do Nagrody I i II stopnia?

Oba powyższe regulaminy są nieważne i nie mają mocy prawnej z następujących przyczyn.
Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.), kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, (…)
(cały obszerny art. mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 20, str. 9-12)

Oczekiwania wobec reformy oświaty

Mirosława Mazurczak, Region Pomorze Zachodnie: Oczekujemy, że w wyniku reformy w centrum uwagi znajdzie się uczeń i jego prawo do pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i duchowego, że szkoła powróci do swych najlepszych tradycji i dokonań, jako miejsce kształtowania charakterów i trwałych postaw prospołecznych i obywatelskich młodych ludzi. Jednocześnie NSZZ „Solidarność” wnosi o wprowadzenie do nauczania przedmiotów humanistycznych treści oddających wartość i piękno rodzimej kultury, tradycji i historii, a w zakresie przedmiotów ścisłych – wprowadzenie odpowiedniej ilości godzin nauczania na wszystkich poziomach kształcenia; umożliwiającej przyswojenie i utrwalenie trudnych nauk ścisłych. Negatywnie oceniamy dotychczasowe skutki jednostronnej i zbyt wczesnej specjalizacji uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych, coraz niższy poziom wykształcenia ogólnego, coraz słabszy poziomem absolwentów (…). Ważne jest przywrócenie rangi i odbudowa szkolnictwa zawodowego na miarę potrzeb rynku pracy i gospodarki, dlatego z satysfakcją przyjmujemy działania rządu w tym zakresie. Oczekiwany jest w społeczeństwie taki system kształcenia dzieci i młodzieży, w którym szkoła jest podstawowym miejscem edukacji, a dom stanowi miejsce odpoczynku, czasu dla rodziny, przyjaciół, wzajemnej pomocy i rozwijania zamiłowań. Istotne są zmiany systemu finansowania oświaty i powrotu do konstrukcji budżetów JST z czytelnymi zapisami wydatków i należności dla poszczególnych szkół oraz wprowadzenie jasnych mechanizmów kontroli arkuszy organizacyjnych szkół, zarówno przez nadzór pedagogiczny, jak i związki zawodowe, w celu stworzenia ewidencji kontrolującej zatrudnienie i umożliwiającej eliminację nadużyć. Zgodnie z postulatami Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, oczekujemy zmiany systemu wynagradzania nauczycieli. objęcia działaniami osłonowymi wszystkich nauczycieli samodzielnych gimnazjów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty, wprowadzenia standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie, z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy, doprecyzowania zapisów art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, ujednolicenia pensum godzin dla nauczycieli specjalistów, między innymi: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających, a także finansowania z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych.

Bożena Pierzgalska, Region Zielonogórski: W tej chwili trudno odpowiedzieć na tak postawione pytanie: Które zmiany powinny być wprowadzone, a które należy dopracować lub poprawić? Znamy bowiem kierunek zmian, ale diabeł tkwi w szczegółach. Sądzę, że przyjęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasada wprowadzania zmian stopniowo pozwoli na bieżąco zweryfikować wiele spraw. Cieszy realna reaktywacja prawdziwego kształcenia zawodowego. Dlatego istotne jest, by na poziomie podstawowym ważne miejsce zajęło kształcenie politechniczne, co pomoże zachęcić uczniów do wybierania szkół branżowych.

Włodzimierza Sapóra: Ja pracuję w gimnazjum i już obliczyliśmy, że wielu pracowników pójdzie na bruk. U nas jest katastrofa. (…) Ja mam stu osiemdziesięciu związkowców, a czterdziestu z nich straci pracę. (…) Ja jako związkowiec dbam o to, żeby ludzie mieli zatrudnienie, a, niestety, tylu pracowników straci pracę, mimo że pani minister mówi, że nie. Obliczyliśmy to z dyrektorami. Mój organ prowadzący nakazał przedstawić arkusze organizacyjne i na podstawie tych arkuszy już wiemy, jak będzie...

rozmawiała i opracowała Barbara Ellwart