VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Dostosowanie czasu pracy nauczycieli wychowawców do zasad ustalonych dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć
Zbigniew R. przewodniczący OM POiW NSZZ „Solidarność”: Czy można dostosować czas pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespole Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym do zasad ustalonych w par. 2 ust. 2 uchwały Rady Powiatu z 2016 r. dla nauczycieli realizujących różny wymiar godzin zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego?

Odpowiedź na to pytanie jest uzależniona od rozkładu czasu pracy nauczycieli wychowawców zatrudnionych w Zespołach Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym. Według udzielonych wyjaśnień praca tych wychowawców, których obowiązuje 24-godzinny obowiązkowy wymiar zajęć w tygodniu odbywa się:
– od poniedziałku do piątku
od godz. 1430 do godz. 1930
– w soboty od godz. 1130 do godz. 1930,
A zatem jest to praca jednozmianowa, nieprzekraczająca wymiaru 8 godzin na dobę.
W związku z tym rozkład czasu pracy nauczycieli wychowawców powinien być ustalony w regulaminie pracy, przy zachowaniu przepisów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy (…)
(cały art. mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9-10)

Poczta do prawnika
Prawo do tajnego głosowania
Maria D., przewodnicząca OM POiW NSZZ „Solidarność”: .W szkole pojawiła się ostatnio kwestia, czy możliwe są tajne glosowania. Regulamin Rady Pedagogicznej na nie zezwala. Jednak przedstawiono nam opinię (opartą na wypowiedzi prawnika w Internecie), zgodnie z którą tajne głosowania są niedopuszczalne (…).
Czy rada pedagogiczna ma prawo ustalić sposób glosowania?
(…)
(odp. mec. B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 10)

Ferie i przerwa świąteczna
Terminy ferii zimowych w województwach:
* lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim…….16-29 stycznia 2017 r.
* podlaskim, warmińsko-mazurskim …………………………………….23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
* kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim …30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
* dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim ….13-26 lutego 2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna ………………………13-18 kwietnia 2017 r.

Ferie letnie …………………………………………..24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)
* Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. 2016 r. poz. 1013)
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1026)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1029)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1041)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1045)
* Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z 2016 r. poz. 1053)
* Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1097)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r.w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1132)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 sierpnia 2016 r.
w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1158)
* Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1177)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych (Dz. U. z 2016 r. 1204)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1212)
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2016 r. sygn. akt P 131/15 (dot. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1247)
* Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2016 r. sygn. akt SK 40/14 (dot. ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1248)
* Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255)
* Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1267)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1268)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1278)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1335)
* Ustawa z dnia 19 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1336)
wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne
Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym”
od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

Nr „PO” Data wydania Tytuł
13 (533) 1.09.2016 r. * Wczasy pod gruszą a regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (poczta do prawnika)
* Korzystanie przez emeryta z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (poczta do prawnika)
* Urlop zdrowotny a urlop wypoczynkowy i emerytura (poczta do prawnika)
* Nagroda jubileuszowa (poczta do prawnika)
* Bibliografia tekstów prawnych drukowanych w „Przeglądzie Oświatowym” od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r.

14 (534) 15.09.2016 r. * Prawo do urlopu zdrowotnego nauczyciela zatrudnionego w dwóch szkołach na pełen etat (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

15 (535) 1.10.2016 r. * Zmiany w przepisach dotyczących konkursu oraz powoływania dyrektorów szkół i placówek (prawnik informuje)
* Ustawa z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (akty prawne)
* Udział przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki (prawnik informuje)

16 (536) 15.10.2016 r. * Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli (prawnik informuje)
* Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cz. 1) (akty prawne)

17 (537) 1.11.2016 r. * Postępowanie wyjaśniające i dyscyplinarne wobec nauczycieli (cz. 2) (prawnik informuje)
* Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (cz. 2) (akty prawne)

18 (538) 15.11.2016 r. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (akty prawne)

19 (539) 1.12.2016 r. * Uprawnienia nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym (poczta do prawnika)
* Okres ochronny przed emeryturą (poczta do prawnika)
* Godziny ponadwymiarowe a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla pełnienia funkcji związkowej (poczta do prawnika)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. (akty prawne)
* Dodatek za wysługę lat (akty prawne)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (akty prawne)
* Nowe ustawy i rozporządzenia (akty prawne)

20 (540) 15.12.2016 r. * Regulaminy przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród w szkołach ogólnodostępnych i w szkołach artystycznych (prawnik informuje)
oprac. Barbara Ellwart