VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny” nr 15 z 2019 r.

Prawnik informuje

Jeszcze w sprawie dodatku funkcyjnego dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach

W „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 1 września 2019 r. przedstawiliśmy interpretację nowych przepisów dotyczących dodatku funkcyjnego dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli… (Dz. U. z 2019 r. poz. 1587), zwłaszcza w aspekcie dodatku funkcyjnego dla wychowawców oddziałów przedszkolnych. Jednakże interpretacja obu tych aktów prawnych budzi bądź wątpliwości, jak to ma miejsce w nadesłanym nam liście jednej z organizacji związkowych NSZZ „Solidarność”, którego treść zamieszczamy poniżej, bądź zawiera błędy i niezrozumienie omawianego tematu, jak to zostało przedstawione w wypowiedziach ekspertów oraz kancelarii prawnych opublikowanych w dzienniku „Rzeczpospolita” z dnia 2 września 2019 r., które również zamieszczamy poniżej.

 

List jednej z organizacji:

Czy zmiana rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 14 sierpnia 2019 roku, poprzez dopisanie w paragrafie 5  lit. d w brzmieniu: "d) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym", daje delegację do wypłaty tym nauczycielom przedszkoli dodatku w wysokości 300 zł?

Samorządy stoją na stanowisku, że zmiana ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 13 czerwca 2019 roku w Art.1 pkt 12 ust.1,2 mówi o przysługującym dodatku nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, a w pozostałych podpunktach b, c, d, (doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym) wynikających z rozporządzenia, wysokość dodatku funkcyjnego ustala organ prowadzący szkołę.

Sprawa bardzo pilna z uwagi na uzgadnianie nowych regulaminów wynagradzania nauczycieli.

 

I tak w liście wspomnianej organizacji związkowej zawarte jest pytanie, (…)

(cały obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 15, str. 9-11)

Akty prawne

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 14 sierpnia 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) zarządza się, co następuje:

§  1. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 15, str. 11

Akty prawne  Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1063)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1071)

*Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo bankowe

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1074)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1075)

* Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (1087)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1093)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ((Dz. U. z 2019 r. poz. 1094)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

((Dz. U. z 2019 r. poz. 1099)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1106)

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

* Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1121)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1122)

* Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy –Kodeks postępowania cywilnego  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1146)

* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j.)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1160)

* Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168)

* Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1179)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1194)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1197)

* Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2019 r. poz. 1221)

* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 czerwca 2019 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1247)

* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1251 t.j.)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu szkół i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1280)

* Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287)

wybrała Barbara Ellwart