VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ                „Przegląd Prawny” nr 16 z 2019 r.

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 września 2019 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2019 r.

3. Ferie zimowe: (...)

(cały kalendarz r. szk. w: PO 16, s. 10) 

Prawnik informuje

Opinia prawna w sprawie informacji o ilości członków zrzeszonych w organizacji związkowej

Pismem z dnia 4 września 2019 r. dyrektor Szkoły wystąpił do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Z. o przekazanie pisemnej informacji o wymiarze oddelegowania nauczycielki – pani Anny K. do pracy w związku zawodowym, z zaznaczeniem okresu tego oddelegowania.

Pani Anna K. została zwolniona z obowiązku świadczenia pracy do wykonywania czynności związkowych na okres pięcioletniej kadencji od kwietnia 2018 r. w pełnym wymiarze zajęć z prawem do wynagrodzenia. W związku ze (...)

 (art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w PO 16, s. 11) 

Akty prawne   

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1322)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1327)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1342)

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)

* Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 t.j.)

* Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz.1390 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie wzoru karty kombatanta i wniosku o jej wydanie oraz trybu jej wydawania i zwrotu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1391)

wybrała Barbara Ellwart