VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ    „Przegląd Prawny” nr 17 z 2019 r.

Akty prawne

Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1648)

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje:

§  1. 

1. Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:

1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:

a) egzaminu ósmoklasisty,

b) egzaminu maturalnego,

c) egzaminu zawodowego, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;

2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

3)asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.

2. Rozporządzenie określa także warunki wynagradzania:

(…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 17, str. 12

Akty prawne  

Nowe ustawy i rozporządzenia

* Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394)

* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2019 r. poz. 1395)

* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 1450)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz.1451)

* Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1455 t.j.)

* Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1474)

* Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)

* Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 t.j.)

* Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 t.j.)

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 t.j.)

* Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1491)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 t.j.)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2019.1533)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. 2019 r. poz. 1536)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U.2019 r. poz. 1539)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1557)

* Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 t.j.)

* Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz. 1564)

* Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 1570)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz.1575)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o odbyciu stażu uczniowskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1583)

wybrała Barbara Ellwart