VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”
Poczta prawnika
Uprawnienia nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym
Ryszard T.: Nauczycielka – pianistka ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i wniosła do dyrekcji szkoły muzycznej podanie o obniżenie wymiaru czasu pracy ze względu na to orzeczenie.
– Czy ma prawo do pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, jeśli tak, to do jakiej ilości godzin?
– Czy dyrektor powinien zaraz po otrzymaniu podania od nauczycielki, „zdjąć” jej nadgodziny? Nauczycielka pracuje w wymiarze 18+3 (…)
– Lekarz medycyny pracy wydał nauczycielce zaświadczenie, że może prowadzić zajęcia z fortepianu głównego, dodatkowego, z wyjątkiem akompaniowania (ze względu na chorobę – niedokrwistość palców). Czy dyrektor powinien dokonać zmiany i wycofać godziny akompaniamentu nauczycielce?

W sprawie uprawnień nauczycielki w związku ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym przedkładamy poniższe wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 15-19 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.), pracownicy, u których stwierdzono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, mają prawo do skróconego czasu pracy do (…)
(cała odp. prawnika w: PO nr 19, str. 9)

Poczta prawnika
Okres ochronny przed emeryturą
Piotr G.: Czy nauczycielka zatrudniona przez mianowanie podlega okresowi ochronnemu? Nauczycielka w lutym skończy 57 lat.
(…)
(odp. pranika w: PO nr 19, str. 9)

Poczta do prawnika
Godziny ponadwymiarowe a zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy dla pełnienia funkcji związkowej

Ryszarda K.: Czy nauczyciel bibliotekarz w ramach 40 godzin pracy w tygodniu jest zobowiązany do realizacji doraźnych zastępstw, czyli nieodpłatnie?
Proszę o ocenę, czy dokument, który dano mi do podpisania, ma moc prawną (…)?
Nie rozumiem też zapisu o realizacji godzin ponadwymiarowych, których nie mam płatnych. Czy chodzi tu o godziny nieodpłatne, do których zobowiązała nas p. dyrektor w wymiarze 2 godzin tygodniowo?
(…)
(odp. prawnika w: PO nr 19, str. 10)

Akty prawne
Rozporządzenie
Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2017 r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1097)
Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887) zarządza się, co następuje:
(…)
(całe rozporządzenie w PO nr 19, str. 10)

Poczta do prawnika
Dodatek za wysługę lat
Katarzyna S.: Jestem nauczycielem z 30-letnim stażem. W bieżącym roku szkolnym zdecydowałam się ze względów zdrowotnych na podjęcie zatrudnienia w szkole oddalonej od mojego miejsca zamieszkania o 1,5 km (odległość od macierzystej szkoły wynosi 35 km). W tym celu wystąpiłam do macierzystej szkoły o urlop bezpłatny w celu podjęcia zatrudnienia u innego pracodawcy i uzyskałam zgodę dyrektora. W obecnej szkole zastępuję nauczycielkę, która przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia na czas do 30 czerwca 2017 r., i pracuję w niej w wymiarze 18 godzin. Decyzją Kuratorium Oświaty nie otrzymuję dodatku za wysługę lat. Czy jest jakieś wyjście z tej niekorzystnej dla mnie sytuacji? Miesięcznie tracę 620 zł.
(…)
(odp. prawnika w: PO nr 19, str. 11)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 lipca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1029)
(…)
(całe rozporządzenie w PO nr 19, str. 11)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w uczelni publicznej na rok akademicki 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 682)
* Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. 2016 r. poz. 691)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 695)
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz. U. z 2016 r. poz. 732)
* Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 735)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 741)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 742)
* Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744)
* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 780)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2016 r. 787)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 841)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dopłaty krajowej w roku szkolnym 2016/2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 856)
* Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882)
* Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 poz. 887)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 894)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 895)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2016 r. poz. 896)
* Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
* Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 907)
* Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 908)
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 910)
* Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 938)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 941)
* Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 963)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 973)
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 995)
* Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (tekst jednolity) (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005)
wybrała Barbara Ellwart