VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ  „Przegląd Prawny    Zdaniem prawnika
Opiniowanie przez związki zawodowe projektów uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie wprowadzania nowego ustroju szkolnego

W piśmie z dnia 24 stycznia 2017 r. Minister Edukacji Narodowej wystąpiła do przewodniczących central związkowych, w tym do Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, o wskazanie reprezentatywnych organizacji związkowych, do których należy kierować w celu zaopiniowania projekty uchwał organów stanowiących JST w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz projekty uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, zgodnie z odpowiednio art. 209 i art. 216 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 – dalej: p.w.p.o.).

Odpowiedzi na wystąpienie MEN udzieliła Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 7 lutego 2017 r., podpisanym przez Sekretarza Komisji Krajowej Ewę Zydorek, którego odpis zamieszczamy poniżej:

Gdańsk, 7 lutego 2017 r.

Sz. Pani
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister,
w odpowiedzi na pismo ws. wdrażania reformy oświaty, które dotarło do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” 30 stycznia br. informuję co następuje.
Zgodnie z § 41 ust. 3 pkt 2 Statutu NSZZ „Solidarność” zarząd regionu reprezentuje Związek wobec władz samorządowych. Zarząd regionu może, na podstawie § 41 ust. 3 pkt 5 Statutu, upoważnić władzę wykonawczą podstawowej jednostki organizacyjnej Związku do opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących danego zakładu pracy.
Oznacza to, że tylko zarządy regionów posiadają wykaz jednostek, którym udzieliły prawa do opiniowania aktów prawnych dotyczących ich zakładu pracy. W tej sytuacji proponujemy następujący tryb przekazywania do zaopiniowania projektów dotyczących szeroko rozumianego ustroju szkolnego.
Wszystkie projekty aktów prawnych przygotowane przez organy władzy samorządowej należy kierować do zarządu regionu NSZZ „Solidarność”, na terenie którego ten samorząd działa. Zarząd regionu będzie opiniował projekty lub przekaże je do właściwej podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której udzielił takiego uprawnienia.
Poniżej przekazuję spis zarządów regionów wraz z ich zasięgiem terytorialnym oraz adresem mailowym, na który należy wysyłać projekty aktów prawnych.
Z poważaniem
Ewa Zydorek
Sekretarz KK NSZZ „Solidarność”

Powyższe pismo zostało niezwłocznie przekazane MEN i przewodniczącym zarządów regionów, a także zamieszczone niżej pismo Komisji Krajowej z dnia 8 lutego 2017 r. do przewodniczących, z zaleceniem udzielania pomocy i pozostawania w kontakcie z oświatowymi strukturami branżowymi, działającymi na ich terenie.

Przewodniczący
Zarządów Regionów
NSZZ „Solidarność”

Koleżanki i Koledzy,
W załączeniu przekazuję pismo od i do Pani Minister Anny Zalewskiej. Niestety, struktura naszego Związku nie jest taka prosta do ogarnięcia mam jednak nadzieję, że w ministerstwie sobie poradzą.
Zapewne wiele będzie teraz pracy z opiniowaniem tych projektów, bardzo proszę żebyście byli w kontakcie z oświatowymi strukturami branżowymi działającymi na Waszym terenie. Zapewne w wielu przypadkach najlepiej będą się orientowały w potrzebach członków naszego Związku.
Pozdrawiam serdecznie
Ewa Zydorek
Sekretarz KK

Z uwagi na to, że, jak pisze się w piśmie Komisji Krajowej z dnia 7 lutego 2017 r. „Zarząd regionu będzie opiniował projekty lub przekaże je do podstawowej jednostki organizacyjnej Związku, której udzielił takiego upoważnienia”, tj. zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej, poniższe opracowanie ma służyć pomocą dla tych organizacji w zrozumieniu i prawidłowym odczytaniu zupełnie nowej, bardzo obszernej i skomplikowanej procedury stopniowego przechodzenia do nowego ustroju szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem maksymalnego zachowania miejsc pracy dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Z zasadniczymi rozwiązaniami reformy oświatowej członkowie władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz członkowie władz sekcji regionalnych, a także niektórzy członkowie komisji zakładowych i międzyzakładowych mogli się zapoznać przy okazji opiniowania projektu ustawy – Przepisy wprowadzające prawo oświatowe w listopadzie 2016 r., jednakże finalny tekst tej ustawy, uchwalonej w dniu 14 grudnia 2016 r., w którym uwzględniono niektóre uwagi zgłoszone przez Sekcję Krajową, zwłaszcza w zakresie przenoszenia nauczycieli oraz zmian w ich stosunkach pracy, znacznie różni się od jej projektu, także pod względem redakcyjnym, gdzie poszczególne przepisy otrzymały inne oznaczenia niż w projekcie, dlatego należy je odczytywać od nowa.
Zgodnie z pismem MEN z dnia 24 stycznia 2017 r., do opiniowania przez zawiązki zawodowe projektów uchwał organów stanowiących JST należą uchwały (…)

(cały obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w PO nr 5, str. 9-14)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2100)
* Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2101)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko kuratora oświaty oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2016 r. 2150)
* Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2174)
* Ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2217)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2223)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2248)
* Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2250)
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2264)
* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2287)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz. U. z 2016 r. poz. 2298)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2306)
wybrała Barbara Ellwart