VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Prawnik informuje
Opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek przez związki zawodowe.
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 marca 2017 r., poz. 649, zostało opublikowane długo oczekiwane Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Długo oczekiwane dlatego, że miało ono zawierać przepisy dotyczące także zasad i trybu opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli, z upoważnienia zawartego w art. 111 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
W art. 110 tej ustawy zostało wprowadzone po raz pierwszy w systemie oświaty uprawnienie dla zakładowych organizacji związkowych do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek.


Z uwagi na to, że zarówno art. 110 ustawy – Prawo oświatowe, wprowadzający nowe uprawnienie dla związków zawodowych, jak i art. 111 tej ustawy, zawierający delegację ustawową dla MEN do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i placówek, wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r., powstała wątpliwość, czy przepisy te dotyczą zasad i trybu przygotowywania arkuszy organizacyjnych już na rok szkolny 2017/2018, czy dopiero na rok szkolny 2018/2019. Dlatego do wyjaśnienia tej kwestii należało oczekiwać do urzędowego ogłoszenia rozporządzenia MEN w Dzienniku Ustaw i dopiero wtedy odpowiadać na pytania zgłaszane przez niektóre organizacje związkowe.
Ponieważ opublikowane w dniu 27 marca 2017 r. rozporządzenie wchodzi w życie również w dniu 1 września 2017 r., dla rozstrzygnięcia, czy dotyczy ono przygotowywania arkuszy organizacyjnych już na rok szkolny 2017/2018 należy posiłkować się art. 307 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), który wszedł w życie z mocą obowiązującą po upływie 14 dni od ogłoszenia tej ustawy, ogłoszonej w dniu 11 stycznia 2017 r., tj. od dnia 26 stycznia 2016 r. Zgodnie z tym przepisem:
(...)
(odp. prawnika B. Soczyńskiego w: PO nr 8, str. 9-10)

Prawnik informuje Anonimizacja danych zawartych w arkuszach organizacyjnych publicznych szkół i przedszkoli.

Stan faktyczny
Dyrektorzy szkół oraz przedszkoli na terenie objętym działaniem Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w O. realizują obowiązek uzyskania opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, stosując zabieg anonimizacji danych osobowych nauczycieli w nim zawartych. Dyrektorzy szkół wskazanych placówek realizują ten zabieg, powołując się na dyrektywy zawarte w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
(...)
(odp. prawnika T. Gryczana w: PO nr 8, str. 11)

Akty prawne Nowe ustawy i rozporządzenia
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2017 r. poz. 57)
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe –(akt oczekujący, wchodzi w życie 1.09.2017 r.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
* Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r.w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r., poz. 87)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 89)
* Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108)
* Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (akt oczekujący, wchodzi w życie 21.04.2017 r.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 132)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 133)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 170)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji emeryta-rencisty oraz trybu jej wydawania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 197)
* Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
* Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz. U. z 2017 r. poz. 249)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 314)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 319)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 338)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umorzeń zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 339)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (oczekujący, wchodzi w życie 1.09.2017 r.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 356)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu (Dz. U. z 2017 r. poz. 380)
* Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 396)
* Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2017 r. poz. 456)
wybrała Barbara Ellw