VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ   „Przegląd Prawny”   Poczta do prawnika
W sprawie uśrednienia wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Bożena D.: Jestem nauczycielką z 25-letnim stażem pracy. (…) Do końca roku szkolnego 2015/2016 byłam zatrudniona w pełnym wymiarze zajęć, tj. w wymiarze 18 godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć. Aktualnie pracuję w liceum. Od września pracowałam 14 godzin lekcyjnych, a od października po 16 godzin tygodniowo. Zatem nie mam pełnego wymiaru godzin. Przy czym nie nastąpiła zmiana w moim stosunku pracy przez zmniejszenie wymiaru zajęć z pełnego etatu do zatrudnienia w niepełnym wymiarze zajęć, a nastąpiło jedynie uśrednienie wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia, wynikającym z tego uśrednienia.
Dyrekcja od września uśrednia mi godziny z powodu odejścia w maju 2017 r. klas maturalnych i w związku z tym otrzymuję wynagrodzenie według uśrednienia.
Czy można uśredniać mi godziny, chociaż nie mam pełnego etatu?


Czy moje wynagrodzenie może wynosić tyle, ile obliczono po uśrednieniu?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w PO nr 7, str. 9)

Akty prawne  Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017 r. poz.11)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 12)
* Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (oczekujący akt prawny, wchodzi w życie: od 1.10.2017 r.) (Dz. U. z 2017 r. poz. 38)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 52)
wybrała Barbara Ellwart
Akty prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu nauczyciela
(Dz. U. z 2017 r. poz. 52)
Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:
(…)
(całe rozporządzenie w PO nr 7, str. 10-12)