(...)
(cały obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 11, str. 9-11)

Pismo z MEN do Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”
Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 9 marca br. (...), zawierające prośbę o wyjaśnienie niejasności natury prawno-organizacyjnej związanych z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego oraz roli związków zawodowych w realizowanych przemianach, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się (...)
(całe pismo w: PO 11, str. 11-12)

Poczta do prawnika
Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum włączanego od 1 września 2017 r. do ośmioletniej szkoły podstawowej, których nie przeniesiono w stan nieczynny i z którymi nie rozwiązano stosunku pracy, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2017 r. stają się z mocy prawa nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, do której zostało włączone dotychczasowe gimnazjum

W związku z emailem z informacją i przykładem, że dyrektor jednego z gimnazjów w mieście M., które z dniem 1 września 2017 r. zostaje włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej w tym mieście, przekazał nauczycielom do podpisania informację, iż z dniem 1 września 2017 r. stają się nauczycielami ośmioklasowej szkoły podstawowej na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – przedkładamy poniższe wyjaśnienia.
W swoim piśmie dyrektor gimnazjum powołał się na art. 236 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (p.w.p.o.). Przedstawiając powyższe pismo do podpisania przez nauczycieli, dyrektor gimnazjum powołał się także na uchwałę Rady Miasta M. Jednakże przedstawione do podpisania pismo o takim okresie zatrudnienia nauczycieli pozostaje w sprzeczności z art. 236 ust. 1 i ust. 3 p.w.p.o., jest błędne, nielogiczne i w tym zakresie nieważne; (...)
Tymczasem, zgodnie z art. 236 ust. 1 p.w.p.o. nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (...)
(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego i aplikanta radcowskiego T. Gryczana w: PO nr 11, str. 12)