VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ „Przegląd Prawny” Zdaniem prawnika

Zmiany w stosunkach pracy oraz ich rozwiązywanie w związku z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego
W „Przeglądzie Oświatowym” z dnia 15 marca 2017 r. pisaliśmy ogólnie o zmianach w stosunkach pracy, związanych z wprowadzaniem nowego ustroju szkolnego, zaznaczając w końcowej części, że wprowadzony w art. 225 Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe (dalej nazyw. p.w.p.o.) nadzwyczajny tryb rozwiązywania z nauczycielami stosunków pracy zawiera wiele wątpliwości i niejasności; zalecając jednocześnie, aby Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła do autorów przygotowujących powyższą ustawę w MEN o udzielenie wyjaśnień na zgłoszone pytania.
Odpowiedź na nie nadeszła w piśmie MEN z dnia 26 kwietnia 2017 r., które zamieszczamy poniżej.
Najbardziej charakterystyczne w tym piśmie jest stwierdzenie, że jedną z odrębności w stosunku do ustawy – Karta Nauczyciela, przewidzianą w p.w.p.o., jest odstąpienie od wymogu zawiadamiania zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych, z dodatkowym argumentem, że umotywowane zastrzeżenia, które może zgłosić organizacja związkowa dyrektorowi szkoły, nie są wiążące i nie przekładają się bezpośrednio na decyzję dyrektora, co do wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy.
Wiedząc, że dalszych wyjaśnień na przedstawione pytania nie otrzymamy oraz że już sama procedura zwolnień, (...),
podejmujemy poniżej próbę wyjaśnienia pozostałych kwestii, związanych ze zwolnieniami nauczycieli.

(...)
(cały obszerny art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 11, str. 9-11)

Pismo z MEN do Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”
Szanowny Panie Przewodniczący,

odpowiadając na pismo Pana Przewodniczącego z dnia 9 marca br. (...), zawierające prośbę o wyjaśnienie niejasności natury prawno-organizacyjnej związanych z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego oraz roli związków zawodowych w realizowanych przemianach, przedstawiam następujące wyjaśnienia.
Zgodnie z art. 225 ust. 1 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się (...)
(całe pismo w: PO 11, str. 11-12)

Poczta do prawnika
Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum włączanego od 1 września 2017 r. do ośmioletniej szkoły podstawowej, których nie przeniesiono w stan nieczynny i z którymi nie rozwiązano stosunku pracy, ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2017 r. stają się z mocy prawa nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, do której zostało włączone dotychczasowe gimnazjum

W związku z emailem z informacją i przykładem, że dyrektor jednego z gimnazjów w mieście M., które z dniem 1 września 2017 r. zostaje włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej w tym mieście, przekazał nauczycielom do podpisania informację, iż z dniem 1 września 2017 r. stają się nauczycielami ośmioklasowej szkoły podstawowej na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – przedkładamy poniższe wyjaśnienia.
W swoim piśmie dyrektor gimnazjum powołał się na art. 236 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (p.w.p.o.). Przedstawiając powyższe pismo do podpisania przez nauczycieli, dyrektor gimnazjum powołał się także na uchwałę Rady Miasta M. Jednakże przedstawione do podpisania pismo o takim okresie zatrudnienia nauczycieli pozostaje w sprzeczności z art. 236 ust. 1 i ust. 3 p.w.p.o., jest błędne, nielogiczne i w tym zakresie nieważne; (...)
Tymczasem, zgodnie z art. 236 ust. 1 p.w.p.o. nauczyciele dotychczasowego gimnazjum z dniem przekształcenia albo włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej (...)
(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego i aplikanta radcowskiego T. Gryczana w: PO nr 11, str. 12)