VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły
Zbigniew F., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: W naszej miejscowości planuje się włączenie gimnazjum do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. (...) Proszę o wyjaśnienie sprawy powierzenia stanowiska dyrektora – dotychczasowemu dyrektorowi liceum oraz wyjaśnienie zagadnienia czasu, na jaki można wyżej wymienione stanowisko powierzyć.

W związku z pytaniem dotyczącym przedłużenia kadencji na stanowisko dyrektora szkoły, informuję, że w świetle przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60) istnieje możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący szkołę tylko do dnia (...)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 12, str. 9)

MEN informuje
Projekt ustawy o finansowaniu oświaty
Ministerstwo Edukacji Narodowej 30 maja br. skierowało do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Zaprezentowany projekt obejmuje zmiany w sposobie finansowania oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela. To pierwszy etap planowanych rozwiązań.
Jak informuje MEN, konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe będą trwały do 30 czerwca 2017 roku.
red.

Poczta do prawnika
Przejście na emeryturę w związku z wygaszaniem gimnazjum
Andrzej K., członek Organizacji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: Jestem nauczycielem gimnazjum publicznego, które w związku z reformą oświaty jest wygaszane – likwidowane. Nadmieniam, że nabyłem już pełne prawa emerytalne na starych zasadach (art. 88 KN) i chciałbym wykorzystać moment likwidacji mojej macierzystej placówki, aby zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi ( art.225 – prawo oświatowe) otrzymać 6-miesięczną odprawę.
W projekcie organizacji szkoły na rok 2017/2018 dyrektor szkoły przydzielił mi 0 godzin. Natomiast organ prowadzący nie chce dopuścić , abym mógł skorzystać z przywilejów uwarunkowanych przepisami odnośnie likwidowanych gimnazjów i robi wszystko, aby zatrudnić mnie w innej placówce.
Czy takie działania organu prowadzącego, uniemożliwiające mi przejście na emeryturę przy obowiązujących przepisach przejściowych w momencie likwidacji gimnazjum, jest wobec mojej osoby właściwe?
Jakie kroki wobec mojej osoby powinien poczynić dyrektor w momencie likwidacji gimnazjum?

W sprawie przejścia na emeryturę – w związku z wygaszaniem gimnazjum – przedkładam poniższe wyjaśnienia.
W świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, dyrektor szkoły wygaszanego gimnazjum w arkuszu organizacyjnym szkoły na rok szkolny 2017/2018 nie przewidział dla Pana żadnego wymiaru zajęć. W takiej sytuacji powinien zastosować (...)
(cała odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO 12, str. 10)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa1
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności
(Dz. U. z 2017 r. poz. 811)
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
(...)
(całe rozporządzenie w: PO 12, str. 11-12)
Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 691)
* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2017 r. poz. 703)
* Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 709)
* Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 715)
* Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 759)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 764)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 770)
* Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 773)
* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783)
* Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity) (Dz. U. z 2017 r. poz. 786)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 794)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią1 (Dz. U. z 2017 r. poz. 796)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 810)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz trybu i terminów ich wydawania i przedłużania ważności (Dz. U. z 2017 r. poz. 811)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum (Dz. U. z 2017 r. poz. 818)
* Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)
* Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity) (Dz. U. z 2017 r. poz. 833)
* Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 842)
* Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 844)
wybrała Barbara Ellwart