VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie dalszego zatrudnienia wicedyrektora Centrum Edukacyjnego
Czesław P., przewodniczący Komisji Międzyzakładowej POiW NSZZ „Solidarność”: W naszym mieście mamy Centrum Edukacyjne, w skład którego wchodzi technikum i zasadnicza szkoła zawodowa. (…)
Jak, zgodnie z przepisami, należy traktować Centrum Edukacyjne?
W związku z wprowadzaną reformą oświaty, do kiedy może być zatrudniony dyrektor Centrum (…) oraz wicedyrektor?
Proszę o podanie podstawy prawnej.


(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 15, str.9)

Poczta do prawnika
W sprawie przechodzenia nauczycieli na emeryturę po 30 latach pracy bez względu na wiek
Marek J.: Mam pytanie związane z wiekiem emerytalnym nauczycieli. Wiem, że rok temu NSZZ „Solidarność” rozmawiał z rządem i innymi organizacjami na temat przywrócenia art. 88 Karty Nauczyciela, dotyczącego przechodzenia nauczycieli na emeryturę po 30 latach pracy bez względu na wiek. Gorąco temu kibicowałem, ale ostatnio ten temat ucichnął. Czy jest to bariera nie do przeskoczenia? Rząd PO-PSL w 2008 roku odebrał nam to prawo i co dziwne tylko nam, ponieważ w innych resortach typu: wojsko, policja, straż pożarna ludzie zatrudnieni na starych zasadach, na takich samych odchodzą, tylko w szkole stało się inaczej. Pisałem do Ministerstwa Polityki Społecznej, to otrzymałem odpowiedź, że jest to prawo wygasające, ale w zamian za to dostaliśmy emerytury kompensacyjne. No i kolejna porażka, bo okazuje się, że na świadczenia kompensacyjne przechodzą nauczyciele mający 55 lat, ale, niestety, dotyczy to tylko kobiet, bo one będą miały narastający wiek dopiero od 2024 roku. Faceci, niestety, od razu mają narastający. W efekcie moja koleżanka z tego samego rocznika za trzy lata będzie mogła skorzystać z takiej emerytury, a ja dopiero za dziewięć. Jestem z rocznika 1965, a pracę w szkole rozpocząłem 1 września 1986 r. (31 lat pracy). Czy to jest w porządku, że po zabraniu przywileju (88 KN), który dawał możliwość przejścia na emeryturę bez względu na płeć po 30 latach pracy, teraz zastępuje się to emeryturą kompensacyjną, ale mężczyznom każe się pracować dłużej? Uważam, że w przypadku nauczycieli po zabraniu im jednego przywileju powinno nadal występować równouprawnienie.
Czy „Solidarność” Nauczycielska, którą cenię za walkę o nauczyciela, w przeciwieństwie do ZNP, ma zamiar walczyć nadal o emerytury nauczycieli, czy ewentualnie też o równouprawnienie w kwestii emerytur kompensacyjnych?
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 15, str.10-11)

Akty prawne
Nowe ustawy i rozporządzenia
* Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 958)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia1 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 971)
* Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 992)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1022)
* Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 1042
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1044)
* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1083)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1117)
* Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1125)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147)
* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1205)
* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1224)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1239)
Dz.U.17.1261 t.j.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport (Dz. U. z 2017 r. poz. 1268)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1276)
* Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348 t.j.)
Dz.U.17.1368 t.j.)
* Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 t.j.)
* Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1379)
wybrała Barbara Ellwart

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1322)

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 15, str. 12)

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych…………………4 września 2017 r. i
Zimowa przerwa świąteczna………………………………………..23-31 grudnia 2017 r.,
Ferie zimowe w województwach:
* dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, zachodniopomorskim……. 15-28 stycznia 2018 r.
* podlaskim, warmińsko-mazurskim…………………………… 22 stycznia – 4 lutego 2018 r.
* lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim, śląskim… 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.
* kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim, wielkopolskim….12-25 lutego 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna…………………………… 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
Egzamin gimnazjalny:
(…)
(kalendarz r. szk. w: PO nr 15, str. 12)