VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Praca nauczyciela w sobotę lub niedzielę
Celina Sz., przewodnicząca KM POiW NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię prawną w sprawie przedstawionej przez naszego nauczyciela – związkowca, który pisze jak poniżej.

 

Proszę o pomoc w interpretacji zapisów Karty Nauczyciela odnośnie pracy nauczyciela w dniu wolnym od pracy. Jestem odpowiedzialny za poczet sztandarowy szkoły. Na wszystkich uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, na których jest poczet sztandarowy naszej szkoły, jestem jako opiekun uczniów – pocztu sztandarowego. W wielu przypadkach uroczystości pozaszkolne (miejskie, powiatowe) odbywają się w sobotę lub w niedzielę, czyli w dni wolne od pracy, i trwają kilka godzin.
Kolega z innej szkoły otrzymuje dzień wolny, a mój dyrektor stoi na stanowisku, że nie należy mi się dzień wolny za reprezentowanie szkoły w dniu wolnym i że mam to wykonywać w ramach moich obowiązków służbowych.
Czy za opiekę nad uczniami z pocztu sztandarowego szkoły w sobotę lub w niedzielę należy mi się dzień wolny na podstawie zapisów Karty Nauczyciela (art. 42c p. 3)?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 17, str. 9)

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 poz. 1534)
Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży oraz słuchaczy w szkołach publicznych dla dorosłych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”.

Rozdział 2
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 17, str. 9-1