VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ

„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
W sprawie rozłączenia szkół publicznych
Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: Na mocy nowego prawa oświatowego oraz decyzji naszej Rady Miejskiej w sprawie sieci szkół gimnazjum zostało włączone do szkoły podstawowej. Zarówno społeczność gimnazjum jak i władze miasta mówią, że widzą zasadność rozłączenia tych szkół, by byłe gimnazjum stało się samodzielną szkołą podstawową z wygaszającymi klasami gimnazjum.
Czy na gruncie obecnych przepisów można od 1 września 2018 r. rozłączyć szkoły, nie czekając dwa lata?

W związku ze zgłoszonym pytaniem, czy w sytuacji gdy – na podstawie uchwały Rady Gminy Miasta w sprawie sieci szkół publicznych – dotychczasowe gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. zostało włączone do szkoły podstawowej, możliwe jest rozłączenie tych szkół tak, aby od nowego roku szkolnego 2018/2019 byłe gimnazjum stało się samodzielną szkołą podstawową z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi (…)
(cały art. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, s. 9-10)

Prawnik informuje
W sprawie wynagrodzenia za usprawiedliwione niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych
Przewodniczący RSOiW NSZZ „Solidarność”: Proszę o opinię w sprawie dotyczącej wynagrodzenia za usprawiedliwione niezrealizowanie godzin ponadwymiarowych przewidzianych w planie organizacyjnym szkoły. (…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 20, s. 10-11)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)
Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie dotyczy organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach podstawowych i publicznych szkołach ponadpodstawowych, publicznych placówkach, w których funkcjonują szkoły, i publicznych placówkach kształcenia praktycznego, zwanych dalej "placówkami", z wyjątkiem publicznych szkół artystycznych i szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
§ 2. (…)

(całe rozporządzenie w: PO nr 20, s. 11-12)