VADEMECUM WIEDZY PRAWNICZEJ
„Przegląd Prawny”

Poczta do prawnika
Fundusz mieszkaniowy
Czy nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkół zatrudnionych na czas określony można wyłączyć z korzystania przez nich z funduszu mieszkaniowego (u nas jest on centralizowany)?
(…)
(odp. radcy prawnego B. Soczyńskiego w: PO nr 1, str. 9)

Akty prawne
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1575)

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i rodzajów placówek;
2) warunki uzyskiwania kwalifikacji do nauczania języków obcych;
3) wykaz egzaminów, poprzez które uzyskuje się kwalifikacje do nauczania języków obcych;
4) szkoły i wypadki, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
(…)
(całe rozporządzenie w: PO nr 1, str. 9-1